Печеливша четворка

Фондацията е гаранция за ясна линия на дългосрочно развитие на семейното предприятие.

Под ръководството на четиримата съдружници Ерих, Труди, Франц и Роман Раух фирмата се развива успешно през последните 30 години. Един много важен фактор за това остава скрит: между четиримата винаги има съгласие. Франц Раух казва: „Естествено понякога спорехме разгорещено по време на заседанията, имахме различни виждания за нещата. В такива случаи обсъждахме всичко докрай, докато стигнем до единодушно решение.“

За да може да се запази ясната линия на фирмата въпреки увеличаващия се брой семейства на собственици, през 1994 г. четиримата създават фондация „Раух“. Основната цел на фондацията е да гарантира единството на семействата в групата от предприятия. Учредителите сформират консултативен комитет и избират външните членове на управителния съвет.

„Вземахме всички решения единодушно. Винаги. Когато беше необходимо, просто обсъждахме нещата докрай.“

Франц Раух