KUSHTET E PJESMARRJES DHE MBROJTJA E TË DHENAVE

Shorteu „Bravo Promo 2022“

I. KUSHTET E PJESËMARRJES

1. Lënda

1.1 Këto kushte rregullojnë pjesëmarrjen në tërheqjen e çmimeve "Loja Shpërblyese BRAVO" nga Albanian Distrubution & Developement, rruga Dhaskhal Todri, km 7, Kashar, Tirane.

1.2 Organizatori është në të njëjtën kohë organi përgjegjës i ligjit për mbrojtjen e të dhënave.

1.3 Organizatori mund të kontaktohet në info@add.al

1.4 Duke marrë pjesë në këtë shorte " Loja Shpërblyese BRAVO " pjesëmarrësi pranon kushtet aktuale të pjesëmarrjes. Pjesëmarrja në tërheqjen e çmimeve lejohet vetëm në bazë të këtyre kushteve të pjesëmarrjes.

2. Pjesëmarrja

2.1 Mundësia për të marrë pjesë në tërheqjen e çmimeve "Bravo Promo" fillon më 01 Prill 2022 në orën 00:00 dhe përfundon me datën e mbylljes më 30 Qershor 2021 në 23:59 ora.

2.2 Vetëm personat fizikë që banojnë në Shqiperi të cilët janë të paktën 18 vjeç në kohën e pjesëmarrjes kanë të drejtë të marrin pjesë. Pjesëmarrja lejohet vetëm në emrin e vet.

2.3. Individët që punojnë për organizatorin ose kompanitë e tij të lidhura ose për kompanitë të cilave u është besuar konceptimi ose ekzekutimi i konkursit përjashtohen nga pjesëmarrja. Kjo vlen edhe për të afërmit e ngushtë (= bashkëshorti, partneri i jetës si dhe të afërmit e drejtpërdrejtë) të këtij grupi personash.

2.4. Pjesëmarrja në promocionin "Bravo Promo 2022 " nga Albanian Distribution & Developement është e mundur duke ndjekur instruksionet ne faqen e internetit  dhe duke plotësuar  formularin e hyrjes me të dhënat tuaja personale në www.rauch.cc/bravopromo/.

2.4. Pjesëmarrja në promocionin "Bravo Promo 2022" nga Organizatori është e mundur duke plotësuar plotësisht dhe saktë formularin e hyrjes me një kod alfanumerik me 9 shifra per kapaket e shisheve dhe 7 shifra per hapesen e kanaces dhe të dhënat tuaja personale në www.rauch.cc/bravopromo  Mekanizmi i saktë përshkruhet më poshtë:

a)       Si të merrni një kod: Pjesëmarrësit mund të marrin një kod duke blerë një shishe pije frutash BRAVO, në formatet 0,5l & 1,5l. PET dhe Kanace 0.33l Kodi është i stampuar brenda tapave mbyllese shisheve ose kanaçeve.

b)       Si të merrni pjesë: Pjesëmarrësit duhet të vizitojnë faqen e promovimit të Bravo www.rauch.cc/bravopromo, të vendosin kodin nën tapen mbyllese, emrin dhe mbiemrin e tyre, adresën e tyre të postës elektronike, numerin e telefonit dhe gjithashtu adresën e tyre të banimit (për transport të mundshëm të çmimi, NESE pjesëmarrësi do të zgjidhet si fitues). Çdo kod mund të luhet vetëm një herë.

c)        Çdo kod mund të fitojë, sepse asnjë kod specifik nuk është i lidhur me një çmim.

2.4. Tërheqja e çmimeve bëhet nën mbikëqyrjen e perfaqesuesit te AMLF, Drejtorise Rajonale te Tatimeve dhe perfaqesuesit te kompanise distributore. Fituesit njoftohen me email dhe numer telefoni. Fituesit do të shpallen në www.rauch.cc.

2.5. Pjesëmarrësit bien dakord të njoftohen në rast të fitimit dhe të publikohen në www.rauch.cc ose në media të tjera.

2.6. Duke marrë pjesë pjesëmarrësi deklaron se ai / ajo pranon përpunimin e të dhënave të tij / saj të dhëna brenda kornizës së tërheqjes së çmimit. Të dhënat mund të përdoren nga Rauch për qëllimin e sigurimit të pjesëmarrësve me informacionin e produktit ose kompanisë (p.sh. Buletini me postë elektronike).

2.7 Pjesëmarrja në këtë lojë është e mundur vetëm brenda periudhës së lojës. Pjesëmarrja në tërheqjen e çmimeve është vullnetare dhe falas. Pjesëmarrja mund të bëhet ekskluzivisht në faqen kryesore të treguar. Vetëm tërheqja e saktë e kushteve ose pjesëmarrjet e plota marrin pjesë në tërheqjen e çmimit.

2.8 Fituesit do të zgjidhen rastësisht nga sistemi I perzgjedhjes APP Sortes

3. Detyrat , dëmshpërblimi dhe përgjegjësia

Pjesëmarrësit që shkelin këto kushte të pjesëmarrjes mund të përjashtohen nga pjesëmarrja nga organizatori në çdo kohë. Organizatori ka të drejtë për këtë të drejtë, veçanërisht kundër personave që marrin pjesë në llotari, megjithëse ata ende nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç.

4. Çmimet

Çmimet e mëposhtme do të shortohen midis të gjithë pjesëmarrësve:

  • 3 udhetime ne fundjave cift
  • 6 Telefona A52S
  • 72 cmime (1 koli produkt Bravo)

5. Trajtimi

5.1 Fituesit do te perzgjidhen ne Tirane, prane zyrave te ADD, ne date 8 Korrik 2022 ora10:00 në një perzgjedhje te  rastësishme ne prani te komisionit te mbledhur per kete qellim.

5.2 Te gjithe pjesmarresit do te njoftohen nepermjet telefonit per te terhequr cmimet prane zyrave te ADD.

5.3 Nuk është e mundur të shlyhet fitimi në para, në pasuri të tjera materiale ose të shkëmbehen ose transferohen përfitimet te persona të tjerë. Një fitues mund të heqë dorë nga çmimi.

5.4 Shpallja e fituesit bëhet pa garanci. Fituesi do të njoftohet me telefon & e-mail.

5.5 Rekursi ligjor përjashtohet.

5.6 Organizatori shprehimisht rezervon të drejtën të ndërpresë ose kufizojë konkursin në çdo kohë pa njoftim paraprak dhe pa dhënë arsye. Pjesëmarrësi nuk mund të nxjerrë ndonjë të drejtë nga kjo.

6. Mohimi i garancisë

6.1 Nuk ka as të drejtë për të marrë pjesë në konkurs dhe as organizatori nuk garanton që mundësitë teknike për pjesëmarrje në konkurs janë në dispozicion të përhershme dhe / ose pa probleme.

6.2 Organizatori nuk është përgjegjës për shanset e humbura për të fituar.

7. Përgjegjësia

7.1 Përjashtimet dhe kufizimet e mëposhtme të përgjegjësisë zbatohen për përgjegjësinë e organizatorit. Dispozitat e tjera ligjore nuk preken nga kjo.

7.2 Një përgjegjësi ekziston vetëm për dëmet e drejtpërdrejta të qëllimshme ose nga pakujdesia. Çdo përgjegjësi që shkon përtej kësaj përjashtohet, me kusht që të mos jetë lëndim personal. Përgjegjësia sipas ligjit të përgjegjësisë së produktit mbetet e paprekur.

7.3 Në masën që përgjegjësia e organizatorit është e përjashtuar ose e kufizuar, kjo do të zbatohet gjithashtu për përgjegjësinë personale të punonjësve, përfaqësuesve dhe agjentëve të mëparshëm të organizatorit.

7.4 Organizatori nuk është përgjegjës për korrektësinë e të gjithë informacionit, veçanërisht nëse nuk është ndryshuar ose falsifikuar nga gabime teknike, shkrime ose gabime programi, humbje transmetimi, ndërhyrje nga palë të treta ose forcë madhore.

8. Ligji i zbatueshëm, klauzola e shkathtësisë, të tjera

8.1 Kjo garë rregullohet ekskluzivisht nga ligjet e Republikës së Shqiperise  përjashtuar rregullat e saj të konfliktit të ligjit.

8.2 Nëse ndonjë dispozitë e këtyre kushteve të pjesëmarrjes është ose bëhet e pavlefshme tërësisht ose pjesërisht, kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e provizioneve të mbetura. Dispozita e pavlefshme do të zëvendësohet me dispozitat e lejueshme ligjërisht që i afrohen më shumë nga pikëpamja ekonomike kuptimit dhe qëllimit të shprehur në provizionin e pavlefshëm.

9. E drejta e ndryshimeve

Organizatori mund të ndryshojë ose plotësojë kushtet aktuale në çdo kohë, pa dhënë arsye, nëse kjo është e nevojshme.

 

 

II INFORMACION PER MBROJTJEN E TE DHENAVE

Mbrojtja e të dhënave personale është e rëndësishme për ne. Më poshtë ne, Albanian Distribution & developement. si personi përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave, ju informoj se cilat të dhëna personale i përpunojmë si pjesë e këtij konkursi.

A. Kontakti i përgjegjshëm

Personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave është:

Albanian Distribution & Developement

Adressa : Rruga Dhaskhal Todri, Kilometri 7, Kashar, Tirane

B. Cilat të dhëna i përpunojmë për cilin qëllim dhe në bazë të cilës bazë ligjore:

Ne përpunojmë informacionin e kontaktit të dhënë për ne në lidhje me pjesëmarrjen në këtë konkurs. Nuk ka asnjë detyrim të na sigurojë këtë informacion. Sidoqoftë, nëse të dhënat nuk vihen në dispozicion, pjesëmarrja në konkurs nuk mund të bëhet.

Ne përpunojmë të dhënat e kontaktit në mënyrë që të regjistrojmë pjesëmarrësit në konkurs, për të përpunuar garën si duhet dhe në përputhje me kushtet e pjesëmarrjes dhe për të njoftuar fituesit.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave të kontaktit rezulton nga interesi ynë i ligjshëm për arritjen e këtyre qëllimeve. Nuk është e mundur të kundërshtoni përpunimin nën të dhënat e kontaktit të renditura më sipër.

Përveç të dhënave të kontaktit, ne përpunojmë të dhëna të imazhit, d.m.th. fotografi të siguruara nga pjesëmarrësit e konkursit. Ne përpunojmë këto të dhëna të imazhit në mënyrë që të përpunojmë konkursin në përputhje me kushtet e pjesëmarrjes.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave të imazhit rezulton nga interesi ynë i ligjshëm për arritjen e këtyre qëllimeve. Possibleshtë e mundur të kundërshtoni këtë përpunim duke përdorur të dhënat e kontaktit të renditura më sipër.

C. Koha e marrjes dhe ruajtjes

Në kompaninë tonë, punonjësit kanë qasje në të dhënat që u nevojiten për punën e tyre.

Të dhënat përkatëse në raste individuale u kalohen edhe marrësve të jashtëm të mëposhtëm, përmes së cilave kalohen vetëm ato të dhëna në të cilat marrësi përkatës kërkon për detyrën e tij ose që ne duhet t'ia kalojmë atij për shkak të kërkesave ligjore:

a.) Ofruesi ynë i shërbimit IT (përpunuesi i kontratës) Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austri.

b) Autoritetet, gjykatat dhe përfaqësuesit ligjorë në procedurat administrative dhe gjyqësore ose për zbatimin ose mbrojtjen e kërkesave;

Të dhënat e kontaktit dhe të dhënat e imazhit do të fshihen dymbëdhjetë muaj pas përfundimit të konkursit, përveç nëse ato kërkohen për qëllime provash për shkak të pretendimeve të regjistruara ose të kërcënuara ose detyrimeve ligjore kërkojnë ruajtje më të gjatë

D. Të drejtat si palë e prekur

Në përputhje me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave, e drejta për informacion, korrigjim, fshirje, kufizim të përpunimit, revokim, kundërshtim dhe transferim të të dhënave ekziston. Këto të drejta mund të ushtrohen nën detajet e kontaktit të renditura më sipër.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja, ju lutemi na kontaktoni në detajet e kontaktit të renditura më sipër.

Duke ju falenderuar jemi ne pritje te aprovimit tuaj.