PRAVILA NAGRADNE IGRE „PRAVO PO BRAVO“

Na osnovu odredbi Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020) i Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 152/20), te odluke zakonskog zastupnika - direktora društva broj 01/22 od 21.02.2022. godine, privredno društvo RAUCH SERBIA DOO, KOCELJEVA, sa sedištem u Koceljevi, ul. Šesta lička br. 2, matični broj: 07647107, PIB: 101397632, donosi sledećа:

Učestvovanjem u nagradnoj igri u robi i uslugama „Pravo po Bravo“, prihvatate ova Pravila nagradne igre kao uslove učešća koje propisuje Priređivač - privredno društvo RAUCH SERBIA DOO, KOCELJEVA, sa sedištem u Koceljevi, ul. Šesta lička br. 2, matični broj: 07647107, PIB: 101397632, čiji je zakonski zastupnik Perica Aleksić, direktor (u daljem tekstu: Društvo ili Priređivač).

 

I        Uvodne odredbe

 1. Društvo ovim Pravilima nagradne igre organizuje, priređuje i sprovodi nagradnu igru u robi i uslugama, koja nosi naziv „Pravo po Bravo“, u svrhu promocije Bravo proizvoda.
 2. Trajanje nagradne igre „Pravo po Bravo“ je od 01. aprila 2022. godine u 00:00 časova, do 13. maja 2022. godine u 12:00 časova.
 3. Nagradna igra se organizuje, priređuje i sprovodi na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije).
 4. Priređivač je istovremeno i odgovorno telo za zaštitu podataka o ličnosti.
 5. Sva zainteresovana lica mogu kontaktirati Priređivača u vezi nagradne igre „Pravo po Bravo“ putem email adrese office.at@rauch.cc.

 

II      Mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri

 1. Učestvovanje u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ je moguće i dozvoljeno samo u skladu sa uslovima učešća propisanim ovim Pravilima nagradne igre.
 2. Mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ imaju samo fizička lica sa navršenih 18 godina života (punoletna lica) sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
 3. Učestvovanje u nagradnoj igri je moguće samo u svoje ime i za svoj račun.
 4. Maloletnim licima je izričito zabranjeno učestvovanje u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“.
 5. Fizička lica koja su zaposlena ili na drugi način rade kod Priređivača ili njegovog povezanog privrednog društva ili kod privrednih društava kojima je povereno osmišljavanje ili izvođenje ove nagradne igre, isključena su iz učešća u nagradnoj igri.
 6. Iz učestvovanja u nagradnoj igri su isključena i sva fizička lica povezana sa licima iz člana 2.5. ovih Pravila nagradne igre - supružnik, vanbračni partner i neposredni srodnik ovih lica (deca, roditelji, braća i sestre).  
 7. Učesnike koji krše odredbe ovih Pravila nagradne igre, Priređivač može u bilo kom trenutku isključiti iz učešća u nagradnoj igri. Priređivač polaže pravo na ovu meru naročito protiv lica koja učestvuju u nagradnoj igri, a nemaju navršenih 18 godina života.

 

III     Postupak učestvovanja u nagradnoj igri

 1. Učesnici stiču pravo na učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ putem zvanične web stranice Priređivača – www.rauch.cc/bravopromo, potpunim i tačnim popunjavanjem prijavnog formulara (online obrasca) - unošenjem devetocifrenog alfanumeričkog koda i potrebnih ličnih podataka.
 2. Sticanje prava na učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ (prijavljivanje za učestvovanje u nagradnoj igri), potpunim i tačnim popunjavanjem prijavnog formulara, moguće je od 01. aprila 2022. godine u 00:00 časova do 13. maja 2022. godine u 11:59 časova.
 3. Za učestvovanje u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“, učesnicima je potreban devetocifreni alfanumerički kod (u daljem tekstu: Kod).
 4. Učesnici Kod za učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“, dobijaju kupovinom proizvoda Priređivača i to BRAVO voćnih napitaka, bilo kog ukusa, u pet ambalaži od 0,5 i 1,5 litara ili limenke od 0,33 litara, na čijem čepu, odnosno zatvaraču se nalazi „QR“ kod (u daljem tekstu: Proizvod). Kod za učešće u nagradnoj igri je odštampan unutar čepa pet ambalaže, odnosno zatvarača limenke Proizvoda.
 5. Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ su:
 • BRAVO BR Sunny Orange-Lemon 0,330CS, limenka, zapremine 0,33 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange-Mango 0,330CS, limenka, zapremine 0,33 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange-Pineapple 0,330CS, limenka, zapremine 0,33 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange-Lemon B 0,50PE, pet, zapremine 0,5 l;
 • BRAVO BR Sunny Strawberry B 0,50PE, pet, zapremine 0,5 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange-Pineapple B 0,50PE, pet, zapremine 0,5 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange-Mango B 0,50PE, pet, zapremine 0,5 l;
 • BRAVO BR Multivit ACE B 0,50PE, pet, zapremine 0,5 l;
 • BRAVO BR Multired A 12% 0,50PE, pet, zapremine 0,5 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange B 0,50PE, pet, zapremine 0,5 l;
 • BRAVO BR Green Apple B 0,50PE, pet, zapremine 0,5 l;
 • BRAVO BR Paradise Peach 12% B 1,50PE, pet, zapremine 1,5 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange-Lemon B 1,50PE, pet, zapremine 1,5l;
 • BRAVO BR Sunny Strawberry B 1,50PE, pet, zapremine 1,5 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange-Pineapple B 1,50PE, pet, zapremine 1,5 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange-Mango B 1,50PE, pet, zapremine 1,5 l;
 • BRAVO BR Multivit ACE B 1,50PE, pet, zapremine 1,5 l;
 • BRAVO BR Multired B 1,50PE, pet, zapremine 1,5 l;
 • BRAVO BR Sunny Orange B 1,50PE, pet, zapremine 1,5 l;
 • BRAVO BR Green Apple B 1,50PE, pet, zapremine 1,5 l.
 1. Proizvode je moguće kupiti u maloprodajnim objektima na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije).
 2. Da bi se steklo pravo na učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“, neophodno je da se poseti zvanična web stranica Priređivača – www.rauch.cc/bravopromo, te da se prema tamo jasno naznačenim smernicama i uputstvima, u odgovarajuća polja (online obrazac) unesu: 1) Kod pronađen ispod čepa ili zatvarača Proizvoda; 2) ime i prezime učesnika; 3) email adresa učesnika za komunikaciju sa Priređivačem 4) kontakt telefon
 3. Ukoliko je popunjavanje online obrasca uspešno izvršeno, učesnik će sa web stranice Priređivača da dobije povratnu poruku da je Kod uspešno unet, čime se potvrđuje da je učesnik stekao pravo na učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“.
 4. Svaki Kod se može evidentirati u nagradnoj igri samo jednom. Svi Kodovi imaju ravnopravnu mogućnost da budu izvučeni kao dobitni. Nijedan određeni Kod nije povezan sa bilo kojom nagradom. Izvlačenje dobitnika nagradne igre se vrši nasumičnom metodom.
 5. Učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ putem interneta na zvaničnoj web stranici Priređivača je dobrovoljno i besplatno. Sticanje prava na učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ moguće je isključivo preko naznačene web stranice Priređivača. U izvlačenju dobitnika nagrada, učestvuju samo tačno poslati Kodovi uz kompletne podatke učesnika nagradne igre.  

 

IV     Nagrade

 1. Nagrade koje Priređivač u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ dodeljuje su:
 • 1 (jedan) vaučer za putovanje na Mikonos za 4 osobe (u daljem tekstu: Glavna nagrada), tržišne vrednosti 587.950,00 RSD;
 • 6 (šest) akcionih kamera GOPRO Hero8 Bla (u daljem tekstu: Utešna nagrada), pojedinačne tržišne vrednosti od 51.170,12 RSD po nagradi, a ukupne tržišne vrednosti 307.020,74 RSD.
 1. Ukupna novčana vrednost fonda dobitka nagrada koje se dodeljuju u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ iznosi 894.970,74 RSD.

Tip nagrade

Opis

Ukupan broj

nagrada

Pojedinačna vrednost nagrade (RSD)

Ukupna vrednost nagrade (RSD)

 

Glavna nagrada

 

vaučer za putovanje na Mikonos za 4 osobe

1

587.950,00

587.950,00

 

Utešna

nagrada

 

akciona kamera GOPRO Hero8 Bla

6

51.170,12

307.020,74

 

Ukupan iznos nagradnog fonda

 

894.970,74

 1. Glavnu nagradu čini vaučer za putovanje, na osnovu kojeg dobitnik Glavne nagrade ostvaruje pravo na turističko putovanje na Mikonos, Grčka, za maksimalno ukupno 4 osobe, preko turističke agencije „PROFFIS DOO SUBOTICA“, u vrednosti vaučera – 587.950,00 dinara.
 2. Dobitnik Glavne nagrade pravo na putovanje ostvaruje direktno kod turističke agencije, na osnovu vaučera, te na osnovu istog ima pravo da sam odabere sve uslove putovanja (termin putovanja, kategorizaciju smeštaja, broj dana, prevoz i dr.), bez određenog ograničenja, sve u okviru vrednosti vaučera. Dobitnik Glavne nagrade ima mogućnost da na osnovu vaučera, odabere uslove putovanja i za manje od 4 osobe, u kom slučaju se vrednost vaučera ne menja.    
 3. Sve uslove putovanja dobitnik Glavne nagrade ostvaruje prema cenama i uslovima koji budu na snazi kod turističke agencije.   
 4. Nakon dodele Glavne nagrade, odnosno vaučera, Priređivač ni na koji način ne učestvuje u postupku ostvarivanja prava dobitnika Glavne nagrade na putovanje kod turističke agencije.      
 5. Dobitnici nagradne igre „Pravo po Bravo“, ne mogu ostvariti dobit u gotovini, niti drugim materijalnim sredstvima ili razmeniti i preneti beneficije na druga lica. Dobitnici ne mogu da zamene osvojenu nagradu za novac. Dobitnici ne mogu pravo na nagradu da prenesu na treće lice. Dobitnici se mogu odreći osvojene nagrade.
 6. Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja i predaje istih dobitniku, uključujući i porez na dobitke od igara na sreću.
 7. Priređivač nagrade dobitnicima isporučuje u roku od 15 dana od dana kada je dobitnik putem email adrese obavestio Priređivača da prihvata nagradu uz dostavu poštanske adrese za isporuku iste. Troškove dostave nagrada snosi Priređivač.

 

V       Postupak izvlačenja dobitnika

 1. Dobitnici Utešnih nagrada biraju se jednom nedeljno, nasumičnim izvlačenjem među svim učesnicima koji su se prijavili za učešće u nagradnoj igri do datuma zatvaranja i koji ispunjavaju uslove za učešće.
 2. Dobitnik Glavne nagrade bira se na kraju nagradne igre „Pravo po Bravo“, nasumičnim izvlačenjem među svim učesnicima koji su se prijavili za učešće u nagradnoj igri do datuma zatvaranja i koji ispunjavaju uslove za učešće.
 3. Priređivač će tokom perioda trajanja nagradne igre, dobitnike Utešnih nagrada izvlačiti u ukupno 6 (šest) izvlačenja i to po 1 (jednog) dobitnika Utešne nagrade u svakom od izvlačenja. Dobitnik Glavne nagrade biće izvučen u poslednjem, šestom izvlačenju.
 4. Istovremeno sa izvlačenjem dobitnika Utešne nagrade, Priređivač će u svakom od izvlačenja, za svaku Utešnu nagradu izvući i po 1 (jednog) rezervnog dobitnika. Istovremeno sa izvlačenjem dobitnika Glavne nagrade, Priređivač će izvući i 1 (jednog) rezervnog dobitnika Glavne nagrade.
 5. Rezervni dobitnici se izvlače za slučaj da izvučeni dobitnici odbiju prijem nagrade, ili im se osvojena nagrada iz drugog razloga ne može uručiti, u skladu sa ovim Pravilima nagradne igre.

 

Izvlačenje nagrada će se vršiti na sledeći način:

 • prvo izvlačenje (1 (jedna) Utešna nagrada) - 08.04.2022. godine u 12:00 časova;
 • drugo izvlačenje (1 (jedna) Utešna nagrada) - 15.04.2022. godine u 12:00 časova;
 • treće izvlačenje (1 (jedna) Utešna nagrada) - 22.04.2022. godine u 12:00 časova,
 • četvrto izvlačenje (1 (jedna) Utešna nagrada) - 29.04.2022. godine u 12:00 časova;
 • peto izvlačenje (1 (jedna) Utešna nagrada) – 06.05.2022. godine u 12:00 časova;
 • šesto izvlačenje (1 (jedna) Utešna nagrada i 1 (jedna) Glavna nagrada) – 13.05.2022. godine u 12:00 časova.
 1. U svakom od izvlačenja, učestvuju učesnici koji su stekli pravo na učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ do datuma zatvaranja, u skladu sa ovim Pravilima nagradne igre. Datumi zatvaranja su sledeći: za prvo izvlačenje - 08.04.2022. godine u 11:59 časova; za drugo izvlačenje – 15.04.2022. godine u 11:59 časova; za treće izvlačenje – 22.04.2022. godine u 11:59 časova, za četvrto izvlačenje – 29.04.2022. godine u 11:59 časova; za peto izvlačenje – 06.05.2022. godine u 11:59 časova i za šesto izvlačenje – 13.05.2022. godine u 12:00 časova.
 2. Svi uneseni Kodovi, od trenutka unošenja, učestvuju u svakom od narednih izvlačenja, bez obzira na to kada su uneti. Dobitni kodovi ne učestvuju u daljem izvlačenju.   
 3. Izvlačenje dobitnika i rezervnih dobitnika vrši se nasumičnom metodom (izvlačenje dobitnika nagradne igre nasumičnom metodom). Priređivač izvlačenje obavlja putem softvera i algoritma koji nasumično bira dobitnika.
 4. Način i postupak izvlačenja dobitnika nadzire komisija od 3 (tri) člana, koja će o svakom pojedinačnom izvlačenju da sačini zapisnik kojim se konstatuje datum izvlačenja, imena dobitnika, osvojene nagrade i imena rezervnih dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.
 5. Komisija koja nadzire izvlačenje dobitnika, sastoji se od sledećih članova: Spasojević Sanja, Zaklan Momir i Pljakić Filip.  

 

VI     Dobitnici nagrada

 1. Dobitnici će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem email adrese unete u online obrazac prilikom sticanja prava na učešće u nagradnoj igri, u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja.
 2. Imena dobitnika nagrada, kao i mesta dobitnika, će biti proglašeni posle svakog izvlačenja na zvaničnoj web stranici Priređivača www.rauch.cc.
 3. Konačan spisak svih dobitnika, sa imenima i mestima, će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Priređivača www.rauch.cc, u roku od 3 (tri) radna dana od dana završetka nagradne igre „Pravo po Bravo“.
 4. Nakon obaveštavanja od strane Priređivača, na način iz člana 6.1. ovih Pravila igre, dobitnik ima obavezu da putem email-a potvrdi prihvatanje osvojene nagrade, te da istom prilikom pošalje Priređivaču tačnu poštansku adresu za dostavu osvojene nagrade, kao i jedinstveni matični broj građana (JMBG).
 5. Ukoliko dobitnici ne dostave Priređivaču tražene podatke u roku od 7 (sedam) dana od dana obaveštavanja i ne potvrde prihvatanje osvojene nagrade, smatraće se da je dobitnik odustao od osvojene nagrade. U ovom slučaju, pristupiće se obaveštavanju rezervnog dobitnika, na način kako je to propisano za dobitnike.
 6. Dobitnici snose odgovornost za tačnost dostavljenih kontakt podataka. U slučaju da se do dobitnika ne može doći usled nepotpunih ili netačnih kontakt podataka (npr. putem email adrese ili poštom), ne postoji krivica Priređivača, te će se smatrati da je dobitnik odustao od osvojene nagrade.
 7. U slučaju neprihvatanja ili nemogućnosti isporuke nagrade, ili vraćanja iste Priređivaču, pristupiće se obaveštavanju rezervnog dobitnika, na način kako je to propisano za dobitnike. Novi pokušaj isporuke nagrade od strane Priređivača neće biti preduziman.

 

VII    Odgovornosti

 1. Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje Priređivač nije mogao da predvidi, niti da na iste utiče), uključujući i nemogućnost Priređivača usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da sprovodi nagradnu igru. Priređivač će da obavesti učesnike i potrošače o eventualnom prekidu nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije. U slučaju prekida iz gore navedenih razloga, Priređivač neće biti u obavezi da učesnicima nadoknadi troškove koji se odnose na učestvovanje u nagradnoj igri. 
 2. Priređivač ne odgovara za tehničke mogućnosti učesnika neophodne za sticanje prava na učešće u nagradnoj igri. Za funkcionalnost tehničkih uređaja učesnika putem kojih se pristupa web stranici Priređivača, kao i za neophodnu internet konekciju, Priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost.
 3. Priređivač ne preuzima bilo kakvu odgovornost za slučaj da dođe do gubitka podataka u toku prenosa podataka prilikom sticanja prava na učešće u nagradnoj igri (popunjavanja online obrasca), kao i zbog tehničkih nedostataka uređaja, servera i pristupnih tačaka učesnika, ukoliko do navedenog dođe usled propusta na strani učesnika ili usled radnji trećih lica kojima se zaobilaze tehničke mere zaštite kod Priređivača. Priređivač preduzima sve tehničke mere u skladu sa pravilima struke da bi sprečio gubitak ili zloupotrebu bilo kojih podataka.
 4. Sledeća izuzeća i ograničenja odgovornosti se odnose na Priređivača (bez uticaja na ostale zakonske odredbe)
 • Odgovornost Priređivača postoji samo za namernu ili direktnu štetu načinjenu iz nehata. Svaka odgovornost koja prevazilazi navedeno je isključena. Odgovornost prema Zakonu o zaštiti potrošača ostaje nepromenjena.
 • U meri u kojoj je odgovornost Priređivača isključena ili ograničena, isto isključenje ili ograničenje se primenjuje i na ličnu odgovornost zaposlenih, predstavnika i posredničkih agenata Priređivača;
 • Priređivač ne snosi odgovornost za tačnost informacija dobijenih od strane učesnika, posebno ne ako su promenjene ili falsifikovane tehničkim greškama, greškama u pisanju ili programu, gubicima u prenosu, intervencijama trećih lica ili višom silom.
 1. Eventualni sporovi između učesnika u vezi sa vlasništvom nad dobitnim Kodom, ne utiču na princip da će Priređivač dodeliti nagradu licu koje je Kod unelo u skladu sa odredbama ovih Pravila nagradne igre. Priređivač takođe neće uzeti učešće u eventualnim sporovima oko vlasništva nad čepovima ili zatvaračima i Kodovima. Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka trajanja nagradne igre, automatski će se smatrati nevažećim. 

 

VIII  Zaštita podataka o ličnosti

 1. Učestvovanjem u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“, učesnik izjavljuje da prihvata obradu svojih podataka o ličnosti datih za potrebe učešća u nagradnoj igri.
 2. Prilikom popunjavanja online obrasca – sticanja prava na učešće u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ preko zvanične web stranice Priređivača, u skladu sa odredbama ovih Pravila nagradne igre, učesnik je dužan da pročita politiku privatnosti u vezi sa nagradnom igrom „Pravo po Bravo“, te da, ukoliko je saglasan sa obradom podataka u skladu sa politikom privatnosti, u odgovarajućem polju označi da prihvata obradu svojih ličnih podataka.
 3. Davanje saglasnosti na politiku privatnosti je preduslov za učestvovanje u nagradnoj igri. Priređivač će obrađivati lične podatke učesnika u obimu u kome je to neophodno za organizovanje nagradne igre, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) i Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020).
 4. Učestvovanjem u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“, i prihvatanjem ovih Pravila nagradne igre, učesnici su saglasni da će biti obavešteni od strane Priređivača u slučaju osvajanja nagrade.
 5. Takođe, učestvovanjem u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ i prihvatanjem ovih Pravila nagradne igre, učesnici su saglasni da će u slučaju osvajanja nagrade, njihovo ime, kao i mesto, biti objavljeni na web stranici Priređivača www.rauch.cc, kao i na društvenim mrežama Priređivača (instagram, facebook, twitter)
 6. Priređivač neće objavljivati lične podatke dobitnika koji bi omogućili otkrivanje njihovog identiteta javnosti (prezime i druge lične podatke, osim imena i mesta).
 7. Svi podaci o učesnicima u nagradnoj igri „Pravo po Bravo“ se čuvaju u centralnoj bazi podataka Priređivača.
 8. Odgovorno lice kod Priređivača za zaštitu i obradu podataka o ličnosti je Milica Jevtić, ul. Šesta Lička br. 2, 15220 Koceljeva, kontakt telefon 015/361-800.

 

IX     Objavljivanje Pravila nagradne igre

 1. Pravila nagradne igre će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja i to u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije i to najkasnije 8 (osam) dana pre početka nagradne igre.
 2. Ova Pravila nagradne igre će sve vreme tokom trajanja nagradne igre biti dostupna na zvaničnoj web stranici Priređivača www.rauch.cc.

 

X       Završne odredbe

 1. Na ova Pravila nagradne igre se primenjuju isključivo propisi Republike Srbije.
 2. U slučaju spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Beogradu.
 3. Ako bilo koja odredba ovih Pravila nagradne igre jeste ili postane nevažeća u celini ili delimično, isto neće imati uticaja na punovažnost preostalih odredbi.
 4. Sve lične i funkcionalne oznake, korišćene u ovim Pravilima nagradne igre, koje su izražene u muškom rodu, važeće su i za ženski rod.
 5. Za dodelu dobitaka u robi i uslugama u nagradnim igrama garantuje Priređivač, u skladu sa odredbom člana 21 Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020).
 6. Po okončanju nagradne igre „Pravo po Bravo“, Društvo će Upravi za igre na sreću da dostavi izveštaj o rezultatima nagradne igre, u skladu sa članom 108 Zakona o igrama na sreću.
 7. Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija.

Za RAUCH SERBIA DOO, KOCELJEVA 
Perica Aleksić, direktor