PRAVILA NAGRADNE IGRE „YIPPY PUSTOLOVINA”

Broj: 162-5/2022

Datum: 11.2.2022. godine

 

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradnu igru na temelju člana 95. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske (Slubeni glasnik br.: 22/19, 131/20) organizira ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka, Ramići b.b., 78 000 Banja Luka. Identifikacioni broj: 4227039510064, PDV broj: 227039510005. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnoj igri dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja.

 

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije Yippy, branda RAUCH. Nagradna igra počinje 1.5.2022. godine i traje do 30.6.2022. godine. Svrha nagradne igre je promocija robne marke RAUCH (Yippy) kao i poboljšanje ukupne tržišne komunikacije Organizatora, na teritoriju Republike Srpske. Operativni dio nagradne igre provodi Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija.

 

NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra organizira se pod nazivom: „Yippy pustolovina”.

 

FOND NAGRADA

Član 4.
 

Nagradni fond se sastoji od:

NAGRADA

KOLIČINA

JED. VRIJEDNOST U KM

UKUPNA VRIJEDNOST U KM

Kupon Hotel Amarin Rovinj

(kupon vrijedi 18.09.2022.-18.05.2023.)

1

1.132,72

1.132,72

Yippy ljetna torba

(YP šator, svjetiljka i knjižica s naljepnicama)

16

43,02

688,32

       

 

 

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je  1.821,04 KM (slovima: tisućuosamstodvadesetjedna i 04/100 konvertibilnih maraka).


PRAVO SUDJELOVANJA

Član 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti, s prebivalištem u Republici Srpskoj, osim zaposlenika Organizatora te članova njihove uže obitelji (roditelji, supružnik, životni partner, djeca, izravni rođak). Maloljetne osobe ili osobe pod starateljstvom imaju pravo sudjelovati u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba pod starateljstvom, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj. Sudjelovanje je dopušteno samo u svoje ime.

 

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

Član 6.

Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je potpunim i ispravnim ispunjavanjem formulara sa svojim osobnim podacima (ime, prezime, datum rođenja, adresa (prebivalište/boravište), broj telefona, e-mail adresa) na www.rauch.cc/adventure. Sudjelovanje u nagradnoj igri je besplatno. U nagradnu igru ulaze samo ispravno i potpuno popunjeni formulari u razdoblju vremena trajanja nagradne igre. Nakon isteka perioda trajanja nagradne igre, vrši se izvlačenje dobitnika nagrada. Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške yippypromo@rauch.cc

 

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Član 7.

Izvlačenje dobitnika će se održati dana 10.6.2022. godine, u 10:00 sati, od strane Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija, provajdera koji omogućava rad softvera i regionalno pruža tehničku podršku u nagradnim igrama RAUCH-u, pa samim time i organizatoru kao njegovom distributeru. Softver putem domene koja je predviđena za tržište Bosne i Hercegovine tj. teritoriji Republike Srpske prikuplja podatke od sudionika, a na dan izvlačenja softver automatski izvlači dobitnike i dostavlja popis dobitnika organizatoru.

 

Član 8.

Izvlačenje se se vršiti uz pomoć kompjuterskog softvera koji prikuplja informacije dobivene od sudionika nagradne igre i nasumično odrediti pobjednika. Softver će izvući 3 rezervna dobitnika za svaku kategoriju i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu, Organizator će se obratiti rezervnim dobitnicima, po redoslijedu kako su izvučeni.

Organizator će obrazovati tročlanu komisiju koja će voditi zapisnik o toku nagradne igre i o izvlačenju dobitnika. Dobitnici pristaju i slažu se da ih se o osvajanju nagrade obavijesti, putem: web-a www.rauch.cc/adventure, e-mail-a, telefonski ili  društvenih mreža organizatora ili RAUCH-a.

 

Član 9.

Nakon objave dobitnika, od dobitnika nagrada će se tražiti da dostave osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i jedinstveni matični broj ako je isti potreban zbog plaćanja poreza). Dobitnik će biti kontaktiran zamoljen da pošalje navedene podatke, kako bi se nagrada mogla poslati na trošak Organizatora te kako bi se eventualno uplatio porez. Dobitnici su dužni dostaviti sve podatke u roku od 8 dana. Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netočne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima. U slučaju neispunjavanja uvjeta postupa se po pravilima veazanim za rezervne dobitnike.

 

Kako preuzeti nagrade?

Član 10.

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno postupiti u skladu sa članom 9. ovih Pravila. Dobitnici će preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade, organizator je dužan ponovo u roku od 8 dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ako se do dobitnika ne može doći zbog nepotpunih ili netočnih podataka za kontakt, sav trošak ide na dobitnika.

Član 11.

Navedeni podaci iz člana 9 ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i eventualnog  reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa.

 

Član 12.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik ili osoba pod starateljstvom nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik ili osoba pod starateljstvom živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.
 

POVJERLJIVOST

Član 13.

Organizator, kao i provajder, će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Član 14.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u organizatorovu, odnosno provajderovu, bazu podataka u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i svrhu procesa izvlačenja dobitnika. Organizator i osobe na koje organizator prenese osobne podatke mogu koristiti u svrhu promocije i komunikacije kao i u svrhu pružanja informacija o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail bilten), a na što korisnik mora dati poseban pristanak putem web-a. Na zahtjev sudionika moguće je uložiti prigovor na obradu osobnih podataka odnosno moguće je onemogućiti promociju i komunikaciju te napraviti brisanje osobnih podataka, a sve u skladu sa pravilima web-a.

 

Član 15.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradne igre. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.
 

Član 16.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu moramo proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

  1. RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Langgasse 1, 6830 Rankweil Austrija  - podatke može koristiti u svrhu pružanja sudionicima informacije o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail bilten) i
  2. Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija - pružatelj IT usluga, operativni dio.

 

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

Član 17.

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

 

PUBLICITET i OBJAVA IMENA DOBITNIKA

Član 18.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad stanovanja mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

 

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 19.

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Republike Srpske po dobivanju suglasnosti od strane Republičke uprave za igre na sreću, te na web stranici www.rauch.cc/adventure.
 

POREZI

Član 20.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske i u skladu s poglavljem XII Zakona o igrama na sreću.


ODGOVORNOST

Član 21.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati ​​i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i zamjenika zastupnika organizatora. Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na mobilne mreže i korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

 

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Član 22.

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.   

    

U SLUČAJU SPORA

Član 23.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.


Za  ATACO d.o.o. Mostar Podružnica Banja Luka

Direktor Podružnice Banja Luka

Mirko Opačak                                      

____________