Pravila in pogoji nagradne igre “Yippy v šoli”

1. Splošne določbe 

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Yippy v šoli« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo za organizatorja Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, 10 090 Zagreb (v nadaljevanju: organizator), izvaja DNA Communications, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 20, 11000 Beograd (v nadaljevanju: izvajalec). Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani izvajalcu oz. organizatorju, nikoli Facebooku. S sodelovanjem v nagradni igri, tj. z objavo odgovora v komentarju pod objavo na Facebook strani Rauch Slovenija (www.facebook.com/RauchSlovenija/), se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre »Yippy v šoli« (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija blagovne znamke Yippy na Facebooku. 

3. Udeleženci 

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, 10 090 Zagreb ali zaposleni v podjetju DNA Communications, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 20, 11000 Beograd, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 

4. Način sodelovanja 

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Rauch Slovenija (www.facebook.com/RauchSlovenija/), kjer na časovnici pod objavo nagradne igre, v komentarju odgovorijo na nagradno vprašanje. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanje pa bo vključen le enkrat. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

5. Čas trajanja nagradne igre 

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od 03.09. – 14.09.2018

6. Nagrade 

 -   10x Yippy darilni paket (En paket vsebuje: Yippy vreča za copate/športno opremo, Yippy male barvice in 1 izdelek Yippy Jagoda 0,33l)

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 

7. Izbor nagrajencev 

Izbor nagrajencev bo potekal 17.09.2018 na sedežu izvajalca nagradne igre. Izvedla ga bo s strani naročnika potrjena tričlanska komisija; predsednik komisije in dva člana komisije. Izbor bo opravljen tako, da se bo izmed vseh sodelujočih izbralo naključne nagrajence. 

Izbor je zaključen, ko so podeljene vse predvidene nagrade. Izbor je dokončen, pritožbe niso možne. Ob zaključku nagradne igre bodo na Facebook strani Rauch Slovenija, pod objav o nagradni igri (v komentarju), objavljena imena nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici ter v zapisku. Odločitev komisije je dokončna in pritožba nanjo ni mogoča. 

8. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ter izvajalcu v roku 48 ur po objavi nagrajencev v zasebnem sporočilu posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj). Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti najkasneje v roku 30 dni po prejemu podatkov nagrajenca na stroške organizatorja nagradne igre. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 

- se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v 48 urah od objave rezultatov nagradne igre ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade. 

9. Izključitev odgovornosti 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook, 

- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, 

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - nedostavljene pošiljke z nagradami, 

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

10. Varovanje osebnih podatkov 

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in izvajalec nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Organizator in izvajalec se zavezujeta, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

11. Davčne obveznosti 

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence. 

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so na spletni strani www.rauch.cc  in pa pod objavo Yippy nagradne igre (povezava do pravil) na Facebook strani Rauch Slovenija. 

13. Ostale določbe 

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Rauch Slovenija na časovnici in v povezavi do pravil, kjer so navedena pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri. 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ta pravila začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.