Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Zima polna vitaminov 2022«

Organizator nagradne igre » Zima polna vitaminov« je Rauch Croatia d.o.o., Franje Lučića 34b, 10090 Zagreb, Hrvaška  (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvaja na območju Slovenije.

Namen nagradne igre je promocija Happy Day proizvodov na področju Slovenije. Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator.        

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani https://www.rauch.cc/sl/izdelki/happy-day/winterpromo-2022/. Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili in pogoji in jih v celoti sprejema.

Ta pravila začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre. Nagradna igra bo potekala od vključno 01.11.2022 ob 00:00 do vključno 30.12.2022 do 12.ure ("obdobje izvajanja").

Žrebanje nagrad bo potekalo 06.01.2023 v prostorih organizatorja nagradne igre, objava nagrajencev nagradne igre pa bo na spletni strani https://www.rauch.cc/sl/izdelki/happy-day/winterpromo-2022/ . Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

Pogoji za sodelovanje

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da je udeleženec seznanjen in se strinja z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči privolijo na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem (in davčno številko) v Republiki Sloveniji. V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam in zaposlenim organizatorja oziroma     njihovim ožjim družinskim članom.          

V nagradni igri je mogoče sodelovati na en (1) način, in sicer:

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Za sodelovanje v nagradni igri veljajo zgolj omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. 

Nagrade

Organizator nagradne igre bo v času trajanja nagradne igre od 01.11.2022 do 30.12.2022 skupno podelil 30 nagrad, od tega 5 voucherjev (vrednostne bone) za počitnice v TUI BLUE Montafon za 2 osebi (3 nočitve, z vključenim polpenzionom in dodatne aktivnosti) in 25 ostalih nagrad.  

GLAVNA NAGRADA:

5x voucher za počitnice za 2 osebi v TUI BLUE Montafon (Schwimmbadstraße 3, 6774 Tschagguns, 3 nočitve, z vključenim polpenzionom in dodatne aktivnosti).

O natančnem datumu potovanja in programu poti se bo srečni zmagovalec dogovoril s hotelom. Kupon je časovno omejen in ga ni mogoče unovčiti v naslednjih terminih: 13.02.2023-19.02.2023, 01.04.2023-10.04.2023 in 24.12.2023-06.01.2024.

V nagrado niso vključeni potovalni stroški.

POMEMBNO OBVESTILO – COVID 19:

Zaradi trenutnih razmer v zvezi s COVID-19 posledic in možnih ukrepov ni mogoče vnaprej oceniti.

Če bona iz kakršnega koli razloga ni mogoče uporabiti, počitniški bon poteče.

Iz naslova nagradne igre ali obvestila o prejeti nagradi ni mogoče vložiti nobenega zahtevka.

V kolikor se odločite za koriščenje nagrade, to storite na lastno odgovornost. V vsakem primeru se mora dobitnik nagrade informirati o veljavnih predpisih in opozorilih za potovanje v skladu s stanjem glede COVID-19. 

OSTALE NAGRADE:
  • 25x Happy Day darilni paket (3x Happy Day proizvodi 1l, Rauch polnilna baterija (powerbank) in Rauch nakupovalna vrečka iz bombaža)

  • Nagrade bodo podeljene v enem (1) žrebalnem krogu, ki bo 06.01.2023

    Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar pa posamezni udeleženec nagrado prejme le enkrat.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati, prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

Organizator bo nagrade poslal po pošti na naslov nagrajencev. Žrebanje nagrad bo potekalo dne 06.01.2023 s strani komisije, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja na sedežu organizatorja.

Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice udeležencev izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se hrani eno leto na naslovu organizatorja.  

Nagrajenec glavne nagrade bo o nagradi obveščen po e-mailu, le-ta pa mora v roku 7 delovnih dni od prejema obvestila o prejemu nagrade,  organizatorju na e-mail: teja.zupancic@rauch.cc posredovati naslednje podatke: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, gsm telefonska številka, ter svojo davčno številko, pri čemer v Zadevi elektronske pošte navede: NAGRADNA IGRA Zima polna vitaminov 2022. V kolikor nagrajenec v 7.-ih delovnih dneh od prejema obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne posreduje svojih osebnih podatkov, ali mu posreduje nepopolne podatke, se šteje, da se nagradi odpoveduje.  

Nagrajenci bodo na podlagi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, dne 10.01.2023 objavljeni tudi na spletni strani https://www.rauch.cc/sl/izdelki/happy-day/winterpromo-2022/. Nagrado bo organizator po pošti dostavil na njegov domači naslov v 30 dneh od datuma žrebanja. Če nagrajenec nagrade ne prevzame, se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne oz. ali se žrebanje ponovi ali ne.

V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, bodo zahtevani še dodatni podatki, ki se jih potrebuje za izpolnjevanje pogojev o prevzemu nagrade, in sicer: soglasje zakonitega zastopnika mladoletne osebe, da v imenu mladoletne osebe prevzame nagrado, ki ga za nagrajenca izpolnijo in podpišejo starši, oziroma njegovi zakoniti zastopniki. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja. Zaradi brezplačnega sodelovanja v nagradni igri ni možno uveljavljati niti finančnih niti drugih zahtevkov sodelujočih do organizatorja. Formalnosti za predajo nagrade se rešujejo posamično z nagrajencem. Organizator ne odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajencev zaradi prevzema nagrade.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih in/ali kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali kadar na splošno nasprotuje tem Pravilom.

Davki in akontacija dohodnine  

Nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, predstavljajo doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. Organizator bo nagrajencu do 28. februarja 2023 po pošti poslal potrdilo s podatkoma o vrednosti nagrade in znesku plačane akontacije predmetnega davka. Nagrajenec je dolžan znesek plačane akontacije davka napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2022. Izvajalec ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Izključitev iz nagradne igre  

V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da izključi te osebe iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke  ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade, ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade.

Organizator nagradne igre ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.  

Izključitev odgovornosti  

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (logistične ovire, tehnične težave idr.), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila izpolnjeno potrdilo o prejeti nagradi v skladu s temi Pravili. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali

računalnikov, prav tako ne odgovarja za nedelovanje ali za okvaro spletne strani https://www.rauch.cc/sl/izdelki/happy-day/winterpromo-2022/

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta Pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

Predčasna prekinitev nagradne igre 

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov pravilno izvajanje igre ni mogoče zagotoviti. V primeru, da se igra prekine zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo. 

Varovanje osebnih podatkov

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov  obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, datum rojstva) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov  obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, gsm telefonska številka in kopija osebnega dokumenta ter davčna številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanja zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu. 

Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, mora biti soglasje za sodelovanje v nagradni igri podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se o njih obdelujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek, e-mail in št. mobilnega telefona za namen izvedbe nagradne igre.

V primeru, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.  

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh Pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 2. odstavka ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 3 odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. Osebni podatki nagrajencev, navedeni v zapisniku komisije, se hranijo še 1 leto od zaključka nagradne igre. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve

nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.          

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 •            zahtevati vpogled v svoje osebne podatke,

•             zahtevati popravek osebnih podatkov,

•             zahtevati blokiranje osebnih podatkov,

•             zahtevati izbris osebnih podatkov,

•             zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov,

•             zahtevati prenos osebnih podatkov,

•             vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru, če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.  

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na:

E-pošta: office.si@rauch.cc

RAUCH CROATIA d.o.o.

Franje Lučića 34b

10090 Zagreb, Hrvaška 

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Drugo  

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico kadarkoli, nenapovedano in brez posebnega predhodnega obvestila spremeniti ali dopolniti Pravila nagradne igre, če to zahtevajo pravni ali dejanski razlogi.

S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejmejo navedena Pravila in pogoje nagradne igre.

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

Pritožbe, ki se nanašajo na izvedbo nagradne igre, je potrebno v roku 14 dni od nastalega vzroka z navedbo imena nagradne igre v pisni obliki posredovati na naslov organizatorja: RAUCH CROATIA d.o.o., Franje Lučića 34b, 10090 Zagreb, Hrvaška

Prepozno vložene pritožbe in pritožbe sporočene preko telefona se zavržejo in ne bodo upoštevane.  

Pravdni postopek je izključen.    

V primeru, da so posamezne določbe teh Pravil nagradne igre neučinkovite ali le-to postanejo, to ne vpliva na pravnomočnost ostalih pogojev o sodelovanju. Nadomesti jih ustrezen pravno veljavni predpis, ki namenu neveljavne določbe najbolje ustreza.  

Za presojo pravil nagradne igre se uporablja slovensko pravo.