Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Happy Day Family«

1. SPLOŠNO

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Happy Day Family« (v nadaljevanju: nagradna igra). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre.

2. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je družba RAUCH CROATIA d.o.o., Samoborska cesta 266, 10090 Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju: organizator).

3. NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana z namenom promocije izdelkov Happy Day Family 1l.

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka na spletni strani www.rauch.cc/happydayfamily od 16.03.2020 do vključno 10.05.2020.

5. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI:

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoleten udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator nagradne igre takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade.

Način sodelovanja v nagradni igri:

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času od 16.03.2020 do 10.05.2020 na spletni strani www.rauch.cc/happydayfamily izpolni spletni obrazec. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Osebni podatki, ki se zbirajo v tej nagradni igri so: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, datum rojstva. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre »Happy Day Family«. Nagrajenci nagradne igre organizatorju nagradne igre dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (primer: Janez N., Ljubljana) na spletni strani www.rauch.cc/happydayfamily z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre.

Organizator ima pravico iz nagradne igre izločiti sodelujočega, za katerega oceni, da vsebuje žaljivo ali neprimerno vsebino, vsebino, ki ne ustreza zastavljeni nagradni igri, oziroma vsebino, ki krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb.

Za nagrade v okviru nagradne igre se posameznik poteguje, če pravilno izpolni spletni obrazec.

Za nagrade v okviru nagradne igre se ne smejo potegovati zaposleni v podjetjih Rauch Croatia d.o.o.. Vsak sodelujoči lahko večkrat izpolni spletni obrazec.

6. ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Žreb nagrajencev bo potekal vsak teden na podlagi naključnega računalniškega žreba. Tedenska žrebanja bodo:

  23.03.2020
    30.03.2020
      06.04.2020
        14.04.2020
          20.04.2020
            28.04.2020
              04.05.2020
                11.05.2020

                 V žrebanju je vsak sodelujoči lahko izžreban le enkrat. Ena oseba lahko osvoji samo eno nagrado. Žrebanje ne bo javno. Vrstni red žrebanja nagrajencev določi računalniški program po vnaprej določenem algoritmu.

                 Žrebanje nagrajencev, ki bo potekalo na sedežu podjetja Rauch Croatia d.o.o., bo izvedeno v prisotnosti komisije (en predstavnik organizatorja in dve zunanji osebi) . Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.rauch.cc/happydayfamily.

                 7. NAGRADNI SKLAD

                 Skupni nagradni sklad nagradne igre vsebuje:

                 40 x Happy Day Family darilni paket (Happy Day Family Breskev 1l, Happy Day Family Ananas 1l, Happy Day Family Črni ribez 1l)

                 Vsak teden bomo izžrebali 5 Happy Day Family darilnih paketov.

                 Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi utegnila nastati kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

                 Organizator si pridržuje pravico do nepodelitve vseh nagrad iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da sodelujoči v nagradni igri kršijo pravila in pogoje sodelovanja. Plačilo akontacije dohodnine skladno z veljavno dohodninsko zakonodajo ni potrebno.

                 8. PODELJEVANJE NAGRAD

                 Dobitniki nagrad bodo objavljeni na spletni strani www.rauch.cc/happydayfamily na dan žreba. Nagrade bodo nagrajencem posredovane po pošti najkasneje 30 dni po datumu žreba. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, za druge izdelke ali storitve. Nagrade se podelijo izključno nagrajencu in niso prenosljive. S prevzemom nagrade zapadejo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.

                 Če nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali če nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje, in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti skladno s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

                 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

                  se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca;

                  se ugotovi, da je posameznik v nagradni aktivnosti sodeloval v nasprotju s Pravili in splošnimi pogoji nagradne aktivnosti;

                  nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov nagrajenca ni mogoče podeliti.

                 Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator nagradne igre podeljuje nagrade. Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali. Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren organizator.

                 9. DRUGA DOLOČILA

                 Varstvo osebnih podatkov:

                 Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni igri ne bo posredoval tretjim osebam. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v družbi Rauch Croatia d.o.o., ter uporabijo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Rauch. Prav tako sodelujoči dovoljuje vpogled v svoje osebne podatke izvajalcem nagradne igre, vendar le za namen izvajanja nagradne igre.

                 Pridobljene osebne podatke bo družba Rauch Croatia d.o.o. skrbno varovala in uporabljala skladno z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

                 Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Rauch, mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, 10090 Zagreb, Hrvaška ali po elektronski pošti office.si@rauch.cc, organizator pa mora ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

                 Dodatne informacije:

                 Dodatne informacije o nagradni igri so na voljo na naslovu: Rauch croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, 10090 Zagreb, Hrvaška ali na elektronskem naslovu office.si@rauch.cc.

                 Končne določbe:

                 Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.rauch.cc/happydayfamily.

                 Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti ta pravila prevladajo nad vsemi drugimi objavami v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

                 Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.rauch.cc/happydayfamily.

                 Odgovornost:

                 Organizator ni odgovoren, če spletna stran, na kateri poteka nagradna igra, začasno ne deluje zaradi dogodkov, ki so zunaj nadzora organizatorja. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom, Facebook je ne sponzorira ali promovira, prav tako Facebook ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo.

                 Prekinitev in odpoved nagradne igre:

                 Nagradna igra se lahko prekine ali odpove samo v primeru izrednega dogodka, o čemer bodo udeleženci obveščeni s pisnim obvestilom na spletni strani www.rauch.cc/happydayfamily. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

                 Sprememba pravil nagradne aktivnosti:

                 Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev nagradne igre, vendar je dolžan o tem pravočasno obvestiti vse udeležence z objavo na spletni strani www.rauch.cc.

                 Ta pravila začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.