Súťaž MyTea MyMusic – žrebovanie cien a podmienky účasti v súťaži

1               Organizátor súťaže

Súťaž MyTea MyMusic (ďalej len „súťaž“) organizuje spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35 775 416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 19903/B (ďalej len „spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o.“).

2               Doba konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 3.5.2021 vrátane a končí 30.7.2021 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) v rámci Slovenskej republiky.

3               Účasť v súťaži

3.1           Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku, s výnimkou (a) zamestnancov a osôb v obdobnom postavení voči spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. alebo voči ďalším osobám, ktoré sa podieľajú na organizácii súťaže, a (b) osôb blízkych osobám uvedeným v písm. (a).

3.2           Ak sa chce zákazník zúčastniť súťaže, je potrebné, aby na webovej stránke súťaže https://www.rauch.cc/sk/produkty/mytea/my-music úplne a správne vyplnil vstupný formulár, kde vloží špecifický 9-miestny alfanumerický kód získaný z obalov nižšie uvedených produktov Organizátora súťaže a vyplní svoju e-mailovú adresu a následne úplne a správne vyplnený formulár odošle.

3.3           Súťažiaci, ktorý správne odošle prostredníctvom tohto vstupného formulára aspoň jeden špecifický 9-miestny alfanumerický kód a vyplní svoju e-mailovú adresu, bude zaradený do žrebovania o jednotlivé ceny.

3.4           Súťažný kód možno získať kúpou vybraných produktov značky Rauch MyTea, a to MyTea PET 0,5l alebo 1,5l (rôzne príchute). Kód je umiestnený pod vrchnákom MyTea PET produktov.    

3.5           Súťažiaci môže do súťaže odoslať ľubovoľný počet kódov, z ktorých každý bude zaradený do žrebovania osobitne. Jeden súťažný kód možno do súťaže odoslať len raz. Žrebovanie výhercov je náhodné, každý kód môže vyhrať. S výhrou nie je vopred spojený žiadny špecifický kód. To, či niekto vyhrá, nezáleží ani od dátumu ani od času, kedy bol kód odoslaný.

 4               Žrebovanie výhercov a doručovanie cien

4.1    Výhercovia príslušných týždenných cien budú vyžrebovaní náhodným výberom každý piatok počas doby
konania súťaže zo všetkých súťažiacich. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom zadaného    e-mailu.

4.2           V rámci súťaže možno vyhrať tieto ceny:

100 x       prémiových kódov na 3-mesačné členstvo Spotify premium

4.3           Ak sa s výhercom nepodarí skontaktovať najneskôr do 15.8.2021, resp. ak výherca nepotvrdí akceptáciu výhry v tejto lehote, jeho nárok na výhru zaniká. Cena, ktorá z tohto dôvodu nebude odovzdaná pôvodnému výhercovi, môže byť ponúknutá dodatočne vyžrebovanému výhercovi. Rovnako môže organizátor súťaže postupovať aj v prípade, ak sa cenu nepodarí doručiť kvôli poskytnutiu nesprávnych alebo neúplných údajov výhercom alebo z iných dôvodov na strane výhercu.  

5               Spracúvanie osobných údajov pre účely súťaže

5.1           Súťažiaci ako dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, budú spracúvané spoločnosťou Rauch Slovensko, s.r.o. ako prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom zapojenia účastníka do súťaže, kontroly splnenia podmienok účasti v súťaži, žrebovania výhercov a oznámenia výhier. Keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie záväzku spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. zabezpečiť riadny priebeh súťaže a umožniť súťažiacim zúčastniť sa súťaže, je daný právny základ spracúvania osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Poskytovanie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť zapojiť sa do súťaže, resp. nemožnosť poskytnúť (doručiť) výhru jej výhercovi.

5.2           Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrajú, budú uchovávané 12 mesiacov po ukončení súťaže. Osobné údaje výhercov, ktorým boli poskytnuté výhry, budú ako súčasť účtovných dokladov uchovávané počas doby stanovenej v zmysle príslušných právnych predpisov, a to počas 10 rokov odo dňa poskytnutia výhry za účelom splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

5.3           Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa výhercov, môžu byť zverejnené na webovej stránke súťaže, spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. spracúva za účelom zabezpečenia transparentnosti súťaže a informovania o výhercoch jednotlivých cien. Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu je existencia oprávneného záujmu spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. na transparentnom priebehu súťaže podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Osobné údaje podľa tohto bodu budú spracúvané do dobu uvedenú v bode 4.1 týchto podmienok.

5.4           Dotknutá osoba má (i) právo požadovať od spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, t.j. môže vyžadovať potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, (ii) právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, (v) právo na prenosnosť údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, (vi) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov; odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, a (vii) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu; v Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

5.5           Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a uplatňovať svoje práva buď písomne na adrese sídla spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. alebo e-mailom na adrese: office.sk@rauch.cc.

5.6           Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

5.7           Osobné údaje budú spracúvať v mene spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. jej zamestnanci, ktorí plnia rôzne úlohy v súvislosti s organizáciou súťaže. Prevádzkovateľ poveril niektorými spracovateľskými operáciami aj tretie osoby (sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom). Sprostredkovateľmi pri spracúvaní osobných údajov sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú technickú prevádzku súťaže, najmä prevádzku webovej stránky, prostredníctvom ktorej súťaž prebieha. Sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je:

(a)    poskytovateľ IT služieb, spoločnosť Inscript GmbH, Färbergasse 15 / Schwarz 3, A - 6850 Dornbirn, Rakúsko; Tel: +43 (0)5572 / 949 949-0, E-Mail: office@inscript.at.

(b)    úrady, súdy, právni zástupcovia účastníkov správnych či súdnych riadení vedené presadením, či obhajobou vlastných práv či záujmov.

5.8           Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté príslušným orgánom štátnej správy za účelom plnenia zákonných povinností spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. (napríklad správcovi dane), prípadne môžu byť poskytnuté súdom alebo iným príslušným orgánom za účelom uplatňovania alebo bránenia práv a oprávnených záujmov spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o., právnym a ďalším poradcom prevádzkovateľa.

6               Záverečné ustanovenia

6.1           Organizátor súťaže, spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. nezodpovedá (i) za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávne poskytnutými údajmi súťažiaceho, (ii) za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry ani (iii) za stratu dát pri prenose dát alebo v dôsledku iných technických chýb.

6.2           Spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade, že to bude potrebné zo závažných dôvodov. O prípadných zmenách budú účastníci súťaže informovaní na webovej stránke www.rauch.cc.

6.3           Súťažiaci účasťou na súťaži vyjadruje súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.4           Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

Podrobný prehľad týždenných výhier:

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MÁJ

18. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

5

19. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

10

20. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

5

21. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

10

 

 

 

JÚN

22. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

5

23. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

10

24. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

5

25. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

10

 

 

JÚL

26. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

5

27. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

10

28. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

10

29. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

5

30. kalendárny týždeň

Kód na 3-mesačné členstvo Spotify premium

10