Súťaž MyMusic – žrebovanie cien a podmienky účasti v súťaži

Organizátor súťaže 

Súťaž MyMusic (ďalej aj ako „súťaž“) organizuje spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35 775 416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 19903/B (ďalej len „spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o.“).  

Doba konania súťaže 

Súťaž prebieha v termíne v termíne od 1. mája 2019 do30. augusta 2019vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) v rámci Slovenskej republiky. 

Účasť v súťaži 

Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby s výnimkou zamestnancov spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o.   

4 Mechanika súťaže

1. Zapojiť sa do súťaže MyMusic je možné vyplnením 9-miestneho alfanumerického kódu do príslušného políčka, ktoré je dostupné na webovej stránke www.rauch.cc/sk/produkty/mytea/my-music. Každý kód môže byť použitý iba raz, ale účastník súťaže môže použiť neobmedzené množstvo súťažných kódov. Žrebovanie výhercov je náhodné, každý kód môže vyhrať. S výhrou nie je vopred spojený žiadny špecifický kód. To, či niekto vyhrá, nezáleží ani od dátumu ani od času, kedy bol kód vložený. 

2. Ako získať kód:

2.1Účastník môže získať kód bez toho, aby si zakúpil produkt značky Rauch, a to  prostredníctvom hry „MyQuiz“, online hudobného kvízu s 3-5 otázkami, ktorý je uverejnený na webovej stránke www.rauch.cc/sk/produkty/mytea/my-music. Účastníkom, ktorí zodpovedajú správne a úplne všetky otázky položené v rámci tohto kvízu, bude vygenerovaný súťažný kód, pomocou ktorého je možné zúčastniť sa súťaže. Účastník môže týmto spôsobom získať súťažný kód počas doby konania súťaže aj opakovane.

2.2 Súťažný kód je možné získať aj kúpou produktu MyTea PET 0,5l a 1,5l alebo plechovky 0,355l. Kód je umiestnený pod vrchnákom všetkých MyTea PET produktov a pri produktoch v plechovke sa kód nachádza pod kovovým uzáverom.

3. Po tom, ako súťažiaci vloží kód v správnom tvare do príslušného políčka, sa mu zobrazí formulár, v ktorom je potrebné vyplniť kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo.  

4. Výhercovia príslušných týždenných cien budú vyžrebovaní každý piatok počas doby konania súťaže zo všetkých súťažiacich. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom zadaného e-mailu a/alebo telefonicky.

5. Na účasť v súťaži sa nevyžaduje žiaden vklad. Za výhry v súťaži nie je možné žiadať finančnú náhradu či akékoľvek iné vecné plnenie. 

5 Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje súťažiacich 

1. Súťažiaci ako dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo budú spracúvané spoločnosťou Rauch Slovensko, s.r.o. ako prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom zapojenia účastníka do súťaže MyMusic, žrebovania a kontaktovania v prípade výhry.  

2. Vzhľadom na to, že osobné údaje súťažiacich sú spracúvané spoločnosťou Rauch Slovensko, s.r.o. výlučne za účelom splnenia záväzku spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. zabezpečiť riadny priebeh súťaže a spracúvanie je nevyhnutné na plnenie tohto záväzku, je daný právny základ spracúvania osobných údajov podľa článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“); poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť zapojiť sa do súťaže. 

3. Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrajú, budú spracúvané len po dobu konania súťaže a po jej skončení budú zlikvidované. Osobné údaje výhercov môžu byť spracúvané až do doby, kým sa nepodarí kontaktovať výhercov za účelom oznámenia výhry.

4. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou sprostredkovateľa, ako je uvedené v bode 9 nižšie.

Osobné údaje výhercov  

5. Výherca ako dotknutá osoba berie na vedomie, že spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. bude musieť poskytnúť ďalšie kontaktné (osobné) údaje v rozsahu svojho mena a priezviska a adresy na doručenie výhry v rámci Slovenskej republiky, ktoré bude spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. spracúvať podľa článku 6 písm. b) GDPR za účelom poskytnutia (doručenia) výhry a kontroly splnenia podmienok súťaže; poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť poskytnúť (doručiť) výhru jej výhercovi. Ak k tomu dá výherca osobitný súhlas, jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko môžu byť zverejnené na webovej stránke www.rauch.cc. Osobné údaje výhercov, ktorým boli poskytnuté výhry, budú spoločnosťou Rauch Slovensko, s.r.o. ako súčasť účtovných dokladov uchovávané počas doby stanovenej v zmysle príslušných právnych predpisov, a to počas 10 rokov odo dňa poskytnutia výhry. Na tieto účely môžu byť osobné údaje výhercov, ktorým boli poskytnuté výhry, sprístupnené aj príslušnému daňovému úradu v rámci výkonu daňovej kontroly.

Spoločné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov 

6. Dotknutá osoba má (i) právo požadovať od spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, t.j. môže vyžadovať potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, (ii) právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, (v) právo na prenosnosť údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi a (vi) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu; v Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  

7. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a uplatňovať svoje práva buď písomne na adrese sídla spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. alebo e-mailom na adrese: office.sk@rauch.cc 

8. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu. 

9. Prevádzkovateľ poveril niektorými spracovateľskými operáciami tretiu osobu (sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom), ktorým je spoločnosť RAUCH Fruchtsäfte GmbH, so sídlom Langgasse 1, 6830 Rankweil, Rakúsko, UID:ATU50412307.

6  Doručenie výhier

1. Výhry budú výhercom doručené do vlastných rúk výlučne v rámci Slovenskej republiky. V prípade, že výherca neobdrží svoju výhru, musí o tom informovať spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. prostredníctvom e-mailu na adrese: office.sk@rauch.ccdo 30 dní od konca mesiaca, v ktorom bol informovaný o výhre. Inak mu výhra nemusí byť poskytnutá. Náklady na doručenie výhier znáša spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o.

2. Ceny, ktoré je možné vyhrať:

·           6-krát festivalové lístky pre 2 osoby na festival Sziget

·           4-krát festivalové lístky pre 2 osoby na festival Pohoda

·           17 Kygo bluetooth headphones

·           34 Ray bluetooth speakers

·           51 Vibe In Ear headphones 

Výhry sú bližšie popísané v prehľade týždenných výhier. Súťažiaci berú na vedomie, že organizátori festivalu Pohoda a Sziget môžu stanoviť osobitné podmienky pre vstup osôb  do festivalového areálu (napríklad povinnosť rodičov sprevádzať deti). 

7 Záverečné ustanovenia

1. Organizátor súťaže, spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. nezodpovedá (i) za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávne poskytnutými údajmi súťažiaceho, (ii) za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry ani (iii) za stratu dát pri prenose dát alebo v dôsledku iných technických chýb. 

2. Spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade, že to bude potrebné zo závažných dôvodov. O prípadných zmenách budú účastníci súťaže informovaní na webovej stránke www.rauch.cc.

3. Súťažiaci účasťou na súťaži vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami. 

Podrobný prehľad týždenných výhier:

19. kalendárny týždeň 2019

7 dňová permanentka na festival Sziget pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

20. kalendárny týždeň 2019

3 dňový lístok na festival Pohoda pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

21. kalendárny týždeň 2019

7 dňová permanentka na festival Sziget pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

22. kalendárny týždeň 2019

3 dňový lístok na festival Pohoda pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

23. kalendárny týždeň 2019

7 dňová permanentka na festival Sziget pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

24. kalendárny týždeň 2019

3 dňový lístok na festival Pohoda pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

25. kalendárny týždeň 2019

7 dňová permanentka na festival Sziget pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

26. kalendárny týždeň 2019

3 dňový lístok na festival Pohoda pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

27. kalendárny týždeň 2019

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

28. kalendárny týždeň 2019

7 dňová permanentka na festival Sziget pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

29. kalendárny týždeň 2019

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

30. kalendárny týždeň 2019

7 dňová permanentka na festival Sziget pre 2 osoby

1

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

31. kalendárny týždeň 2019

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

2

Vibe In Ear headphones

3

32. kalendárny týždeň 2019

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

3

Vibe In Ear headphones

3

33. kalendárny týždeň 2019

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

3

Vibe In Ear headphones

3

34. kalendárny týždeň 2019

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

3

Vibe In Ear headphones

3

35. kalendárny týždeň 2019

Kygo bluetooth headphones

1

Ray bluetooth speakers

3

Vibe In Ear headphones

3

 

Ochrana osobných údajov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú aké údaje budú zaznamenané a ako budú tieto údaje použité.

Osobné údaje

Naše internetové stránky môžete používať bez toho, aby ste museli poskytovať akékoľvek vaše osobné údaje. Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich zákazníkov a preto používame len osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Avšak v niektorých prípadoch, napr. Poslanie ceny zo súťaže, kontaktovanie v rámci prieskumu trhu, alebo v prípade vášho záujmu o newsletter alebo SMS služby sme nútení požadovať od vás informácie obsahujúce aj vaše osobné údaje. Odovzdanie ceny súťažiacim môže byť vykonávaná tretími stranami, ktoré sú na to nami poverené. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vyradili vaše údaje z našej databázy a prestali ich používať na marketingové účely. Budeme plne rešpektovať vaše rozhodnutie.

Cookies

Rovnako môžu byť odstránené uložené súbory cookies. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookies, prosím berte do úvahy, že interaktívne funkcie, ktoré ponúka naša internetová stránka, môžu byť horšie použiteľné, alebo ich nebudete môcť používať vôbec.

Google Analytics

„Táto internetová stránka používa službu Google Analytics, internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky z vašej strany. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Gooogle v USA a sú tam uložené. Googl použije tieto informácie na vyhodnotenie používania internetovej stránky za účelom vytvorenia správy o aktivitách na nej pre prevádzkovateľov internetovej stránky a na vytvorenie služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu. Google poskytne tieto informácie tretím stranám, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo ak tretie strany spracúvaním týchto údajov poveril. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré ukladá. Inštalácií súborov cookies možete zabrániť nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na skutočnosť, že v takom prípade nebude môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Použitím tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás získal Google vyššie popísaním spôsobom na vyššie uvedený účel.“

Ak Google AdSense, reklamný servis spoločnosti Google, zobrazí reklamy (textové reklamy, banery a pod.) na tejto internetovej stránke, váš prehliadač môže uložiť súbor cookie poslaný z Google alebo od tretích strán. Informácie o súboroch cookies, ktoré Google alebo tretie osoby uložili sú zaznamenávané, zhromažďované a analyzované. Okrem toho používa Google AdSense na získavanie informácií aj tzv. „WebBeacons“ (malé neviditeľné grafiky), použitím ktorých môžu byť zaznamenané, zozbierané a vyhodnotené jednoduché činnosti, ako napríklad návštevnosť internetovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie a/alebo WebBeacon týkajúce sa vášho používania tejto internetovej stránky sú prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Google používa informácie získané týmto spôsobom na vyhodnotenie spôsobu, akým používate internetovú stránku s ohľadom na reklamy od AdSense. Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím osobám, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak tretie osoby spracúvavaním týchto údajov poveril. Vaša IP adresa nebude zo strany Google spájaná s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookies na váš harddisk a zobrazovaniu WebBeacons možete zabrániť. Za týmto účelom môžete zmeniť nastavenie prehkiadača na stav „neprijímať súbory cookie“ (v programe InternetExplorer prejdite na „Extras/Možnosti Internetu/Ochrana osobných údajov/Nastavenia.“ V programe Firefox prejdite na „Extras/Nastavenia/Ochrana osobných údajov/Cookies“). Viac informáciío ochrane osobných údajov spoločnostou Google nájdete na internetových stránkach služby Google Analytics.

Facebook

Použitie Facebook Social Plugins

Naša internetová stránka využíva Facebook social plugins („pluginy“) na sociálnej sieti facebook.com, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebook (biele“f“ na modrej dlaždičke alebo značka „palec hore“), alebo poznámkou Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad Facebook pluginov si môžete pozrieť tu: http://developers.facebook.com/plugins. 

Ak navštívite súčasť našej internetovej stránky, ktorá obsahuje taký plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Obsah pluginov bude prenesený z Facebooku priamo do vášho prehliadača, ktorý tento obsah začlení do internetovej stránky. To znamená, že nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook získava s pomocou tohto pluginu. Týmto vás informujeme o rozsahu informácií, ktoré máme v tejto záležitosti k dispozícií.

Zapojením týchto pluginov dostane Facebook informáciu o tom, že ste si prezerali určité časti našej internetovej stránky. Ak ste prihlásený na Facebooku, Facebook môže informáciu o vašej návšteve pripojiť k vášmu účtu na Facebooku. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad kliknutím na tlačidlo Like alebo napísaním komentára, bude táto informácia poslaná vašim prehliadačom priamo na Facebook a tam uložená. Aj keď nemáte účet na Facebooku, existuje možnosť, že Facebook vašu IP adresu zaznamená a uloží ju. 

Viac informácií o účele a rozsahu získavania údajov, ich ďalšieho spracovania a využívania Facebookom, rovnako ako vaše práva, ktoré s tým súvisia a možnosti nastavení za účelom ochrany vášho súkromia, nájdete na stránke http://www.facebook.com/policy.php.

Ak máte účet na Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook zbieral údaje prostredníctvom našej internetovej stránky a aby ich spájal s vašimi údajmi, ktoré sú uložené na Facebooku, musíte sa odhlásiť zo svojeho účtu na Facebook pred návštevou našich stránok. 

Blokovať Facebook pluginy je možné aj pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad prostrednítvom „Facebook Blocker“.