Súťaž HAPPY VITAMIN FOR YOU

1. Organizátor súťaže

Súťaž RAUCH HAPPY VITAMIN FOR YOU (ďalej len „Súťaž“) organizuje spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35 775 416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 19903/B (ďalej len „spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o.“).

2. Doba konania Súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 1.10.2022 od 00:00 hod. a končí 30.12.2022 o 23:59 hod. (ďalej len „Doba konania súťaže“) v rámci Slovenskej republiky.

3. Účasť v Súťaži

3.1 Na Súťaži sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku, s výnimkou (a) zamestnancov a osôb v obdobnom postavení voči spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. alebo voči ďalším osobám, ktoré sa podieľajú na organizácii súťaže, a (b) osôb blízkych osobám uvedeným v písm. (a).

3.2 Ak sa chce súťažiaci zúčastniť Súťaže, je potrebné, aby sa na webovej stránke Súťaže www.rauch.cc/happyvitamin  zaregistroval a v registračnom formulári správne a pravdivo vyplnil a odoslal údaj o svojom mene a priezvisku, dátume narodenia a e-mailovej adrese.  K vyplneniu registračného formulára bude súťažiaci presmerovaný po správnom zodpovedaní súťažnej otázky.

3.3 Do Súťaže sa možno zapojiť nasledovným spôsobom:

3.4 Zapojiť sa do Súťaže je možné iba počas Doby konania konania súťaže. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a nevyžaduje žiadny vklad. Účasť v Súťaži je možná iba prostredníctvom webovej stránky na adrese www.rauch.cc/happyvitamin.

3.5 Každý súťažiaci môže do Súťaže odoslať len jeden súťažný formulár.

4. Pravidlá správania, dôsledky porušenia podmienok súťaže

Súťažiacich, ktorí porušia pravidlá stanovené v týchto podmienkach Súťaže, je spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. oprávnená vylúčiť zo Súťaže. Zo Súťaže budú vylúčené najmä osoby, ktoré v čase odoslania súťažného formulára nedovŕšili vek 18 rokov.

5. Žrebovanie výhercov a doručovanie cien

5.1 Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným výberom po ukončení Doby konania súťaže zo všetkých súťažiacich. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom zadaného e-mailu.

5.2 V rámci súťaže možno vyhrať tieto ceny:

a) 5x poukaz na pobyt na 3 noci pro 2 osoby v stredisku TUI Blue Montafon (Schwimmbadstraße 3, 6774 Tschagguns), vrátane polpenzie a možnosti využitia voľnočasovej aktivity (napr. osobný kondičný tréning). Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade záujmu o túto aktivitu ju bude musieť nahlásiť pri rezervácii pobytu. Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že poukaz sa nevzťahuje na náhradu cestovných nákladov a že ubytovanie v stredisku TUI Blue Montafon sa spravuje obchodnými podmienkami, ktoré si stanoví prevádzkovateľ tohto strediska. Presný termín pobytu bude dohodnutý s výhercom po oznámení výhry.

Využitie poukazu je časovo obmedzené a nie je možné využiť ho počas nasledujúcich prázdninových období: počas jarných prázdnin od 13.02.2023 do 19.02.2023, Veľkonočných sviatkov: od 01.04.2023 do 10.04.2023, počas vianočných sviatkov od 24.12.2023 do 06.01.2024.

b) 25x darčekový balíček (obsahujúci 3 ks Rauch Happy Day 1l, 1 ks Rauch lyžiarska čelenka a 1 ks Rauch textilná taška).

5.3 Súťažiaci berie na vedomie, že nepeňažné výhry, ktorých hodnota presiahne sumu 350 EUR, sú tzv. ostatným príjmom podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov a môže podliehať príslušným odvodom. Výherca je zodpovedný za splnenie si svojich daňových a odvodových povinností sám a na vlastné náklady. Hodnotu nepeňažnej výhry prevyšujúcu vyššie uvedenú sumu spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. výhercovi oznámi pri poskytnutí výhry.

5.4 Náklady na doručenie výhier znáša spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. Výhry môžu byť doručené len v rámci Slovenskej republiky.

5.5 Ak sa s výhercom nepodarí skontaktovať najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola výhra oznámená, resp. ak výherca nepotvrdí akceptáciu výhry v tejto lehote, jeho nárok na výhru zaniká. Cena, ktorá z tohto dôvodu nebude odovzdaná pôvodnému výhercovi, môže byť ponúknutá dodatočne vyžrebovanému výhercovi. Rovnako môže spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. postupovať aj v prípade, ak sa cenu nepodarí doručiť kvôli poskytnutiu nesprávnych alebo neúplných údajov výhercom alebo z iných dôvodov na strane výhercu. Oznámením výhry sa rozumie preukázateľné odoslanie emailu s oznámením o výhre danému výhercovi na emailovú adresu uvedenú v súťažnom formulári.  

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE SÚVISIACE S PANDÉMIOU COVID-19:

5.6 Vzhľadom na súčasnú situáciu zapríčinenú šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 si spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. vyhradzuje právo výhry v Súťaži nežrebovať alebo posunúť termín žrebovania, ak si to vyžiada mimoriadna situácia. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že vyžrebované výhry nemusí byť spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. schopná poskytnúť, prípadne môže dôjsť k zmene už dohodnutého termínu pobytu v stredisku TUI Blue Montafon (Schwimmbadstraße 3, 6774 Tschagguns). Za výhry, ktoré nebude možné vyžrebovať alebo poskytnúť, výhercom náhrada nepatrí. Rovnako výhercovi, ktorému bol odovzdaný poukaz na pobyt v stredisku TUI Blue Montafon (Schwimmbadstraße 3, 6774 Tschagguns), v prípade zrušenia pobytu nevzniká voči spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. nárok na náhradu prípadných vzniknutých cestovných alebo iných nákladov alebo prípadnej straty príjmu.

5.7 Pokiaľ sa výherca poukazu na pobyt v stredisku TUI Blue Montafon (Schwimmbadstraße 3, 6774 Tschagguns) rozhodne zúčastniť pobytu, je sám povinný vopred sa oboznámiť so všetkými platnými opatreniami, predpismi a obmedzeniami stanovenými v súvislosti s cestovaním do zahraničia. Spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. odporúča sledovať najmä nasledovné webové stránky: 

www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim   

5.8 Súťažiaci berie vyššie uvedené upozornenie na vedomie a vyhlasuje, že v prípade výhry pobytu v stredisku TUI Blue Montafon (Schwimmbadstraße 3, 6774 Tschagguns) sa tohto pobytu zúčastní úplne dobrovoľne, na základe svojho rozhodnutia a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.

 

6. Spracúvanie osobných údajov pre účely súťaže

6.1 Súťažiaci ako dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a prípadne aj odpoveď na súťažnú otázku budú spracúvané spoločnosťou Rauch Slovensko, s.r.o. ako prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t. j. za účelom zapojenia súťažiaceho do súťaže, kontroly splnenia podmienok účasti v súťaži, žrebovania výhercov a oznámenia výhier. Keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie záväzku spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. zabezpečiť riadny priebeh súťaže a umožniť súťažiacim zúčastniť sa súťaže, je daný právny základ spracúvania osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Výherca ako dotknutá osoba berie na vedomie, že spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. bude musieť poskytnúť ďalšie kontaktné (osobné) údaje v rozsahu adresy na doručenie výhry v rámci Slovenskej republiky, a to za účelom poskytnutia (doručenia) výhry. Poskytovanie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť zapojiť sa do súťaže, resp. nemožnosť poskytnúť (doručiť) výhru jej výhercovi. Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrajú, budú uchovávané do doby 12 mesiacov po ukončení Doby konania súťaže. Osobné údaje výhercov, ktorým boli poskytnuté výhry, budú ako súčasť účtovných dokladov uchovávané počas doby stanovenej v zmysle príslušných právnych predpisov, a to počas 10 rokov odo dňa poskytnutia výhry za účelom splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

6.2 Dotknutá osoba má (i) právo požadovať od spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, t. j. môže vyžadovať potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, (ii) právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, (v) právo na prenosnosť údajov, t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi a (vi) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu; v Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

6.3 Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a uplatňovať svoje práva buď písomne na adrese sídla spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. alebo e-mailom na adrese: office.sk@rauch.cc.

6.4 Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

6.5 Osobné údaje budú spracúvať v mene spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. jej zamestnanci, ktorí plnia rôzne úlohy v súvislosti s organizáciou Súťaže. Prevádzkovateľ poveril niektorými spracovateľskými operáciami aj tretie osoby (sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom). Sprostredkovateľmi pri spracúvaní osobných údajov sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú technickú prevádzku súťaže, najmä prevádzku webovej stránky, prostredníctvom ktorej Súťaž prebieha. Sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je:

- poskytovateľ IT služieb, spoločnosť Inscript GmbH, Färbergasse 15 / Schwarz 3, A - 6850 Dornbirn, Rakúsko; Tel: +43 (0)5572 / 949 949-0, e-Mail: office@inscript.at

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté príslušným orgánom štátnej správy za účelom plnenia zákonných povinností spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. (napríklad správcovi dane), prípadne môžu byť poskytnuté súdom alebo iným príslušným orgánom za účelom uplatňovania alebo bránenia práv a oprávnených záujmov spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o., právnym a ďalším poradcom prevádzkovateľa.

7.Záverečné ustanovenia

7.1 Organizátor súťaže, spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. nezodpovedá (i) za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávne poskytnutými údajmi súťažiaceho, (ii) za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry ani (iii) za stratu dát pri prenose dát alebo v dôsledku iných technických chýb.

7.2 Spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade, že to bude potrebné zo závažných dôvodov. O prípadných zmenách budú účastníci súťaže informovaní na webovej stránke www.rauch.cc.

7.3 Súťažiaci účasťou na súťaži vyjadruje súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

7.4 Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.