žrebovanie cien a podmienky účasti v súťaži

Súťaž RAUCH Happy Winter Days

1 Organizátor súťaže

Súťaž RAUCH Happy Winter Days (ďalej aj ako „súťaž“) organizuje spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35 775 416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 19903/B (ďalej len „spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o.“)

2 Doba konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne v termíne od 01.11.2019 do 29.2.2020 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) v rámci Slovenskej republiky.

 

3 Účasť v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (fyzické osoby – nepodnikatelia), ktoré dovŕšili 16 rokov veku. V prípade, ak to bude potrebné za účelom riadneho poskytnutia výhry, súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu, je povinný zabezpečiť a poskytnúť spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. všetky potrebné súhlasy svojho zákonného zástupcu. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o., tretie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii tejto súťaže, a iné spoločnosti patriace do skupiny Rauch, vrátane ich zamestnancov, a blízke osoby týchto osôb v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

4 Spôsob zapojenia do súťaže

4.1 Do súťaže sa možno zapojiť dvoma spôsobmi:

a) kúpou troch (3) balení produktov 1,0 l Tetra Pak Happy Day so špeciálne potlačeným vrchnákom, ktoré je potrebné odfotografovať, a fotografiu nahrať prostredníctvom webovej stránky dostupnej na adrese www.rauch.cc/petra, alebo

b) zúčastniť sa online hry, v ktorej možno vrchnáky nazbierať virtuálne, a to prostredníctvom webovej stránky dostupnej na adrese www.rauch.cc/petra, z ktorej bude súťažiaci po nazbieraní potrebného počtu vrchnákov presmerovaný k vyplneniu súťažného formulára.

Súťažiaci sa do súťaže zaregistruje prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na adrese www.rauch.cc/petra a v ktorom je potrebné vyplniť údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a e-mailová adresa súťažiaceho.

4.2 Každý súťažiaci sa súťaže môže zúčastniť prostredníctvom zaslania fotografie s tromi (3) špeciálne potlačenými vrchnákmi len raz. Súťažiaci musí zabezpečiť, aby na fotografii neboli zachytené žiadne osoby. Ak napriek tomu bude na fotografii zachytená aj osoba, ktorú možno identifikovať, súťažiaci zodpovedá za prípadný neoprávnený zásah do práva na ochranu jej osobnosti a takéto konanie môže byť považované za porušenie pravidiel tejto súťaže a za dôvod vylúčenia zo súťaže.

4.3 Účasť v súťaži nepodlieha vkladom a je dobrovoľná. Zúčastniť súťaže sa možno výlučne prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

4.4 Opakovaná účasť s tou istou fotografiou potlačených vrchnákov nie je možná.

5 Výhry

V súťaži možno získať:

a) … 10x2 poukaz na FIT CAMP s Petrou Vlhovou (apríl 2020)

b) … 20x RAUCH zimná deka

c) … 25x RAUCH zimná čiapka

d) … 50x RAUCH ohrievač rúk

e) ….25x balenie Vitaminu C pozostávajúce z 3 balení Happy Day

6 Doručenie výhier

6.1 Výhercovia budú vybraní náhodným výberom po skončení doby konania súťaže spomedzi súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili počas doby konania súťaže a splnili podmienky tejto súťaže stanovené spoločnosťou Rauch Slovensko, s.r.o.

6.2 Výmenou za výhru nie je možné žiadať iné vecné alebo peňažné plnenie. Výherca nie je povinný výhru prijať.

6.3 Výherca bude kontaktovaný e-mailom a bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu so zaslaním výhry a zaslanie adresy na doručenie výhry organizátorovi za účelom doručenia výhry; náklady doručenia výhry znáša organizátor súťaže. Výhru možno doručiť len v rámci Slovenskej republiky. Ak výherca nepotvrdí prijatie výhry a neposkytne svoje kontaktné údaje do 7 dní od oznámenia výhry e-mailom, výhra mu nebude poskytnutá a bude vybraný náhradný výherca. V prípade neuplatnenia, neprijatia, nemožnosti doručiť výhru, alebo v prípade jej vrátenia organizátorovi, bude výhra odovzdaná ďalšiemu náhodne vybranému výhercovi. Nový pokus o doručenie sa neuskutoční a súťažiaci v tomto prípade nárok na poskytnutie výhry stráca.

7 Zodpovednosť za škodu

7.1 Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom.

7.2 Organizátor súťaže, spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o., nezodpovedá najmä (i) za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávne poskytnutými údajmi súťažiacim, (ii) za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry výhercom a (iii) za stratu dát pri prenose dát alebo v dôsledku iných technických chýb.

7.3 Za účelom vylúčenia pochybností, spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. nie je povinná nahradiť súťažiacemu škodu spôsobenú stratou príležitosti.

Spracúvanie osobných údajov

8.1 Súťažiaci ako dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, poštová adresa a e-mailová adresa budú spracúvané spoločnosťou Rauch Slovensko, s.r.o. ako prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia riadneho priebehu súťaže podľa týchto podmienok, t.j. za účelom zapojenia účastníka do súťaže, žrebovania a kontaktovania výhercu v prípade výhry, kontroly splnenia podmienok súťaže a poskytnutia (doručenia) výhry.

8.2 Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý sleduje spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“); poskytovanie týchto osobných údajov je dobrovoľné, avšak právnym následkom neposkytnutia takýchto údajov je nemožnosť zapojiť sa do súťaže.

8.3 Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu 12 mesiacov po skončení doby trvania súťaže, pokiaľ povinnosť ich ďalšieho spracúvania nevyplýva z právnych predpisov alebo nie je nevyhnutná na uplatňovanie alebo obranu nárokov prevádzkovateľa. Následne budú tieto údaje zlikvidované.

8.4 Dotknutá osoba má (i) právo požadovať od spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. prístup k svojim osobným údajom, t.j. môže vyžadovať potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, (ii) právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, (v) právo na prenosnosť údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi a (vi) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu; v Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

8.5 Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a uplatňovať svoje práva buď písomne na adrese sídla spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. alebo e-mailom na adrese: office.sk@rauch.cc.

8.6 Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

8.7 Osobné údaje budú spracúvať v mene spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. jej zamestnanci, ktorí plnia rôzne úlohy v súvislosti s organizáciou súťaže. Prevádzkovateľ poveril niektorými spracovateľskými operáciami aj tretie osoby (sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom). Sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je:

(a) spoločnosť RAUCH Fruchtsäfte GmbH, so sídlom Langgasse 1, 6830 Rankweil, Rakúsko, UID:ATU50412307,

(b) poskytovateľ IT služieb, spoločnosť Inscript GmbH, Färbergasse 15 / Schwarz 3, A - 6850 Dornbirn, Rakousko; Tel: +43 (0)5572 / 949 949-0, E-Mail: office@inscript.at,

(c) mediálna agentúra Digitalsunray GmbH. Gonzagagasse 11/25, 1010 Wien, Rakúsko.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté príslušným orgánom štátnej správy za účelom plnenia zákonných povinností spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. (napríklad správcovi dane), prípadne môžu byť poskytnuté súdom, prípadne iným príslušným orgánom, právnym a ďalším poradcom prevádzkovateľa za účelom uplatňovania alebo bránenia práv a oprávnených záujmov spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. O prípadných zmenách budú účastníci súťaže informovaní na webovej stránke www.rauch.cc/sk, prípadne iným vhodným spôsobom. Spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o. môže tiež súťaž zrušiť, a to kedykoľvek počas doby trvania súťaže.

9.2 Súťažiaci účasťou na súťaži vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami. Súťažiaci, ktorí tieto podmienky porušia, budú zo súťaže vyradení.

9.3 Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok stane alebo bude vyhlásené za neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia platné, pokiaľ z povahy týchto podmienok nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie nie je možné oddeliť od ostatného obsahu. Neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude nahradené novým ustanovením, ktoré bude v súlade s platným právom a bude vystihovať účel pôvodného ustanovenia.

9.4 Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.