Pravidlá

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1.     Zapojením sa do súťaže súhlasíte s podmienkami účasti v súťaži organizátora tejto súťaže - RAUCH Slovensko, s.r.o.

2.     Podmienky účasti závisia od typu súťaže. Zúčastniť sa súťaže je možné odpoveďou na súťažnú otázku uverejnenú na webovej stránke www.rauch.cc/petra  alebo na FB účte @RauchSlovensko. Účasť je možná správnym vyplnením formuláru, kde uvediete svoje meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a emailovú adresu.

3.     Účasť v súťaži prostredníctvom internetu na www.rauch.cc/petra alebo na FB účte @RauchSlovensko je zadarmo. Víťazom bude ich výhra oznámená prostredníctvom emailu, ktorý zadali do súťažného formuláru. Namiesto ceny nie je možné žiadať finančnú ani inú náhradu. Výherca nesmie svoju výhru ďalej predávať s účelom finančného obohatenia. Ceny zo súťaže nemožno súdne vymáhať. Vo všeobecnosti platí pre všetky nami organizované súťaže, že: iba správne zodpovedané otázky, správne splnené súťažné podmienky, správne vyplnené údaje vo formulári pre účasť v súťaži budú zaradené do žrebovania.

4.     Zúčastniť súťaže sa môže každá osoba s výnimkou zamestnancov spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o. a rovnako aj zamestnancov spoločností usporadúvajúcich danú súťaž. Uplatňuje sa Slovenské právo.

5.     Pri účasti prostredníctvom internetovej stránky www.rauch.cc/petra alebo na FB účte @RauchSlovensko, sú informácie ako mobilné telefónne číslo, adresa a krajina, dátum narodenia, meno a priezvisko a emailová adresa zhromažďované spoločnosťou Rauch, a to v závislosti od typu súťaže. Účastník je povinný zadávať len správne a pravdivé údaje. Zhromaždené údaje budú použité na oznámenie výhry účastníkovi súťaže.

6.     Každý účastník udeľuje spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35 775 416, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 19903/B, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len ,,Zákon“) súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na účel realizácie súťaže a oznámenie výhry účastníkovi súťaže, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, krajina, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo. Účastník súťaže udeľuje časovo neobmedzený súhlas aj na to, že údaje môžu byť použité spoločnosťou na účel informovania o produktoch alebo o spoločnosti Rauch (napríklad: e-mailový spravodajca). Účastník súťaže má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti Rauch Slovensko. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

7.     Všetci účastníci súhlasia s tým, že v prípade výhry budú kontaktovaní a ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a názov obce budú zverejnené na internetovej stránke www.rauch.cc/petra alebo na FB účte @RauchSlovensko  alebo v ďalších médiách podľa potreby. Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú, t.j. do 60 dní po ukončení príslušnej súťaže.

8.     Hlavné ceny a týždenné ceny budú zaslané poštou na adrese, ktorú uviedol účastník súťaže, prípadne osobne pri ktoromkoľvek zo spôsobov účasti v súťaži. V prípade, že výherca nedostane cenu, musí o tejto skutočnosti informovať spoločnosť Rauch e-mailom do 30 dní od konca mesiaca v ktorom bol informovaný o výhre. Inak stráca nárok na výhru a jeho nárok prepadne v prospech spoločnosti Rauch Slovensko, a to aj v prípade, ak výhru nebude možné doručiť na adresu oznámenú výhercom Spoločnosť Rauch nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry z dôvodu, ktorý nastal na strane Slovenskej pošty a vyhradzuje si právo rozhodovať o všetkých otázkach súvisiacich s touto súťažou.

9.     Nepodlieha právnemu postihu

10.   Oznámenie o výhre okamžitých cien v niektorých súťažiach sa koná priamo na internetovej stránke www.rauch.cc/petra alebo na FB účte @RauchSlovensko, prípadne e-mailom.

11.   Spoločnosť Rauch a spoločnosti zúčastnené na zabezpečení súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu dát, najmä pri prenose dát alebo v dôsledku iných technických chýb.

12.   Rauch si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade, že to bude potrebné. O prípadných zmenách budú účastníci informovaní na domovskej internetovej stránke spoločnosti Rauch alebo na www.rauch.cc/petra alebo na FB účte @RauchSlovensko.

13.   Žrebovania o ceny, ktoré sú uvedené na internetovej stránke pre určitú krajinu sú realizované zo všetkých účastníkov danej súťaže.

14.   Účastníci súťaže búdú môcť vyhrať nasledujúce ceny:

-        9 x stretnutie s Petrou Vlhovou pre víťaza a 1 osobu sprevádzajúcu víťaza (vrátane skipassov a ubytovania v dvojlôžkovej izbe na 1 noc)

-        9 x Happy Day Petra Vlhova Fan Packages (3 Happy Day produkty z limitovanej edície a 1 podpísaná Happy Day športová fľaša)

-        18 x  Happy Day športových fliaš a opaskov

15.   Dátum stretnutia s Petrou Vlhovou bude zrealizovaný koncom marca alebo v priebehu apríla 2018. Presný dátum bude stanovený počas zimnej sezóny 2017/18, pretože jeho upresnenie závisí od dostupnosti športovcov. Vyhradzujeme si právo na prerušenie alebo zrušenie podujatia v prípade nepredvídateľných okolností, ako sú zmeny času, dostupnosť atlétov alebo podobne.

16.   Uzávierka účasti v súťaži: 19/01/2018

Ochrana osobných údajov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú aké údaje budú zaznamenané a ako budú tieto údaje použité.

Osobné údaje

Naše internetové stránky môžete používať bez toho, aby ste museli poskytovať akékoľvek vaše osobné údaje. Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich zákazníkov a preto používame len osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Avšak v niektorých prípadoch, napr. Poslanie ceny zo súťaže, kontaktovanie v rámci prieskumu trhu, alebo v prípade vášho záujmu o newsletter alebo SMS služby sme nútení požadovať od vás informácie obsahujúce aj vaše osobné údaje. Odovzdanie ceny súťažiacim môže byť vykonávaná tretími stranami, ktoré sú na to nami poverené. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vyradili vaše údaje z našej databázy a prestali ich používať na marketingové účely. Budeme plne rešpektovať vaše rozhodnutie.

Cookies

Rovnako môžu byť odstránené uložené súbory cookies. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookies, mali by ste zvážiť, že je možné, že interaktívne funkcie, ktoré ponúka naša internetová stránka, budú horšie použiteľné, alebo ich nebudete môcť používať vôbec.

Google Analytics

„Táto internetová stránka používa službu Google Analytics, internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky z vašej strany. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Gooogle v USA a sú tam uložené. Googl použije tieto informácie na vyhodnotenie používania internetovej stránky za účelom vytvorenia správy o aktivitách na nej pre prevádzkovateľov internetovej stránky a na vytvorenie služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu. Google poskytne tieto informácie tretím stranám, ak takáto povinnosť vyprlýva zo zákona alebo ak tretie strany spracúvaním týchto údajov poveril. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré ukladá. Inštalácií súborov cookies možete zabrániť nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na skutočnosť, že v takom prípade nebude môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Použitím tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás získal Google vyššie popísaním spôsobom na vyššie uvedený účel.“

Ak Google AdSense, reklamný servis spoločnosti Google, zobrazí reklamy (textové reklamy, banery a pod.) na tejto internetovej stránke, váš prehliadač môže uložiť súbor cookie poslaný z Google alebo od tretích strán. Informácie o súboroch cookies, ktoré Google alebo tretie osoby uložili sú zaznamenávané, zhromažďované a analyzované. Okrem toho používa Google AdSense na získavanie informácií aj tzv. „WebBeacons“ (malé neviditeľné grafiky), použitím ktorých môžu byť zaznamenané, zozbierané a vyhodnotené jednoduché činnosti, ako napríklad návštevnosť internetovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie a/alebo WebBeacon týkajúce sa vášho používania tejto internetovej stránky sú prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Google používa informácie získané týmto spôsobom na vyhodnotenie spôsobu, akým používate internetovú stránku s ohľadom na reklamy od AdSense. Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím osobám, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak tretie osoby spracúvavaním týchto údajov poveril. Vaša IP adresa nebude zo strany Google spájaná s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookies na váš harddisk a zobrazovaniu WebBeacons možete zabrániť. Za týmto účelom môžete zmeniť nastavenie prehkiadača na stav „neprijímať súbory cookie“ (v programe InternetExplorer prejdite na „Extras/Možnosti Internetu/Ochrana osobných údajov/Nastavenia.“ V programe Firefox prejdite na „Extras/Nastavenia/Ochrana osobných údajov/Cookies“). Viac informáciío ochrane osobných údajov spoločnostou Google nájdete na internetových stránkach služby Google Analytics.

Facebook

Použitie Facebook Social Plugins

Naša internetová stránka využíva Facebook social plugins („pluginy“) na sociálnej sieti facebook.com, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebook (biele“f“ na modrej dlaždičke alebo značka „palec hore“), alebo poznámkou Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad Facebook pluginov si môžete pozrieť tu: http://developers.facebook.com/plugins.

Ak navštívite súčasť našej internetovej stránky, ktorá obsahuje taký plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Obsah pluginov bude prenesený z Facebooku priamo do vášho prehliadača, ktorý tento obsah začlení do internetovej stránky. To znamená, že nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook získava s pomocou tohto pluginu. Týmto vás informujeme o rozsahu informácií, ktoré máme v tejto záležitosti k dispozícií.

Zapojením týchto pluginov dostane Facebook informáciu o tom, že ste si prezerali určité časti našej internetovej stránky. Ak ste prihlásený na Facebooku, Facebook môže informáciu o vašej návšteve pripojiť k vášmu účtu na Facebooku. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad kliknutím na tlačidlo Like alebo napísaním komentára, bude táto informácia poslaná vašim prehliadačom priamo na Facebook a tam uložená. Aj keď nemáte účet na Facebooku, existuje možnosť, že Facebook vašu IP adresu zaznamená a uloží ju.

Viac informácií o účele a rozsahu získavania údajov, ich ďalšieho spracovania a využívania Facebookom, rovnako ako vaše práva, ktoré s tým súvisia a možnosti nastavení za účelom ochrany vášho súkromia, nájdete na stránke http://www.facebook.com/policy.php.

Ak máte účet na Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook zbieral údaje prostredníctvom našej internetovej stránky a aby ich spájal s vašimi údajmi, ktoré sú uložené na Facebooku, musíte sa odhlásiť zo svojeho účtu na Facebook pred návštevou našich stránok.

Blokovať Facebook pluginy je možné aj pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad prostrednítvom „Facebook Blocker“.