REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Concurs – Cafemio Banner”

desfășurat în perioada 17 august – 15 septembrie 2020

 

CAPITOLUL I – Organizatorul promoției:

1.1. Organizatorul promoției online “Concurs – Cafemio Banner” societatea Rauch Romania S.R.L., o societate din România, București, strada Sfanta Vineri, nr. 29, cladirea Bectro, Etaj 2, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5738/2001, Cod unic de înregistrare 13958944, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Promoția se va derula online.

1.3. Regulamentul oficial al promoției și eventualele acte adiționale ale acestuia pot fi obţinute în copie, în mod gratuit, de către oricare participant în urma solicitării făcute la sediul organizatorului din: strada Sfanta Vineri, nr. 29, Etaj 2, sector 3, București. Regulamentul oficial al promoţiei va fi disponibil online, pe pagina de https://www.rauch.cc/ro/produse/cafemio/.

1.4. Participanții la promoție se obligă să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al promoției (denumit în continuare "Regulamentul"). Prin participarea la această promoție, participanții declară că au luat la cunoștință, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament pe care le înțeleg și le acceptă ca atare.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul pe parcursul promoției, cu informarea prealabilă a persoanelor cărora se adresează referitor la modificările aduse. CAPITOLUL

CAPITOLUL II - Deciziile Organizatorului

2.1 Organizatorul are dreptul, la libera sa apreciere, ca pe toată perioada de desfășurare a Campaniei să refuze orice solicitări de participare a unor persoane care nu îndeplinesc unul sau mai multe din Condițiile de Participare, care au o ținută și/sau un comportament neadecvate.

2.2 Toate sau oricare din deciziile referitoare la refuzul cererilor de participare la Campanie vor fi luate de Organizator fără nicio limitare, la libera sa apreciere, deciziile acestuia fiind definitive și irevocabile. În acest sens, Organizatorul nu are obligația de a purta vreo corespondență în legătură cu refuzul său.

2.3 Organizatorul la alegerea sa exclusivă, va avea dreptul să filmeze, să înregistreze audio, vizual și/sau audiovizual, să fotografieze, total sau parțial, Campania pe toată durata acesteia.
Protecția datelor cu caracter personal

2.4 Prin înscrierea în Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului Regulament și își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

2.5 Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie, în scopul organizării și derulării acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

2.6 Candidații, în calitate de persoane fizice vizate, au conform Regulamentului UE 679/2016, următoarele drepturi:

- dreptul de a fi informat – au dreptul să afle exact ce fel de date personale sunt prelucrate de către operatori

- dreptul la acces – au dreptul să primească de la operatori, în mod gratuit, o copie a datelor personale pe care le avem în bazele noastre de date

- dreptul la rectificare – au dreptul să ne solicite să modificăm sau să completăm datele personale din bazele noastre de date

- dreptul la portabilitate – au dreptul să ne solicite datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator

- dreptul de opoziție – pot să se opună prelucrării datelor personale în scopuri de marketing,
cercetare, statistici și nu numai

- dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – pot să ne solicite să ștergem datele personale
din bazele noastre de date în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate, și-au retras consimțământul de prelucrare și nu sunt alte temeiuri legale
pentru prelucrarea datelor, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea
unei obligații legale etc.

- dreptul la restricționarea prelucrării – au dreptul să restricționeze sau să blocheze modul în
care procesăm datele personale,

- dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – pot să ne ceară să nu prelucrăm datele
personale prin mijloace automatizate

- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal -
www.dataprotection.ro sau de a înainta o cerere instanței competente
în cazul în care există o solicitare care nu a fost rezolvată de către operatori într-un mod favorabil.

2.7 Categoriile de date prelucrate – pentru derularea prezentei campanii Operatorul va
prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) datele furnizate de platforma Facebook.com, în termenii și condițiile platformei;
b) domiciliul persoanelor fizice vizate în vederea expedierii premiilor.

CAPITOLUL III – Durata promoției și aria de desfășurare:

3.1 Concursul online se va derula în perioada 17 august 2020 – 13 septembrie 2020, pe
teritoriul României.

CAPITOLUL IV – Dreptul de participare:

4.1 La această campanie promoțională poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul
stabil/ reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2 Persoanele enumerate la art. 4.1. de mai sus vor fi denumite în cele ce urmează
„Participanți”.

4.3 Nu au dreptul să participe la promoție angajații Organizatorului, ai Rauch Romania S.R.L.,
și rudele de gradul I ale acestora (părinți, copii), soții sau soțiile angajaților companiilor enumerate
anterior.

CAPITOLUL V –– Mecanismul Promoției:

Prezenta Campanie va avea mecanism de concurs online, astfel:

5.1. Mecanism concurs online:

5.1.1 Concursul online se va derula în perioada 17 august 2020 – 13 septembrie 2020, ora
23:59.

5.1.2 Orice înscriere efectuata după data de 13.09.2020 ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luata
in calcul, cu excepția cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act
adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1
de mai sus.

5.1.3 În cadrul prezentei Campanii, participanții trebuie sa dea click pe banner si vor fi trimiși
pe sub pagina Rauch Cafemio, unde trebuie să completeze formularul cu datele de contact.
Tragerea la sorți va avea loc in fiecare luni, timp de 4 săptămâni (durata concursului). In fiecare
zi de luni vor fi extrași 10 câștigători.

5.1.4 Pe toată durata promoției, același participant se poate înscrie o singură dată.

5.1.5 Un participant poate câștiga un singur premiu la concursul online.

5.1.6 Pentru a se înscrie in mod valid in concurs, participantul trebuie:

● sa fie cetățean roman sau rezident pe teritoriul României, cu vârsta de peste 18 ani la data
înscrierii in concurs;
● sa fie de acord cu publicarea numelui, prenumelui, adresei de mail si/sau pseudonimului
● sa confirme ca a citit si a înțeles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu
termenii si condițiile precizate de acesta, respectând-l întocmai.
Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect îndatoririlor din concurs si care oferă
datele reale de identificare menționate mai sus.
In cazul in care, in urma verificărilor efectuate de către Organizator rezulta ca participarea la concurs
a fost fraudata sau participantul nu poate fi identificat cu datele înregistrate pe site-ul mai sus
menționat, Organizatorul își rezerva dreptul de a elimina din concurs acești participanți, ori de a
retrage acestor participanți premiile obținute ca rezultat al activității lor si/sau sa restricționeze
participarea la Concurs pana la încheierea acestuia.

5.1.7 Participarea la Concurs se realizează prin accesarea bannerului.
Înscrierea propriu-zisa in Concurs se face prin completarea formularului de contact

• La finalul concursului, vor fi aleși 40 câștigători (desemnați aleatoriu prin tragere la sorti cu
ajutorul http://www.random.org/).

5.1.8 Daca in termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la afișarea numelui de identificare al
potențialului câștigător pe pagina https://www.rauch.cc/ro/produse/cafemio/ nu a fost validat
câștigătorul (pentru ca nu a trimis datele necesare validării in termenul specificat si/sau nu a
îndeplinit condițiile de participare si validare), conduce la pierderea dreptului potențialului câștigător
la premiu, acesta urmând a fi raportat către un alt participant din cadrul listei de participanți extrași
aleatoriu de random.org.

5.1.9 Validarea înscrierilor si a câștigătorilor va fi făcută de către Organizator prin verificarea
îndeplinirii condițiilor de validitate si participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac
dovada îndeplinirii cumulative a acestor condiții nu vor fi validați. In eventualitatea unei dispute
asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorul nu își asuma
responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare.

5.1.10 Livrarea premiului se face în termen de maxim 40 de zile de la data contactării
câștigătorului, de către organizator sau parteneri prin Poșta Română sau prin curier, în funcție de caz.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru oricare dintre cazurile în care un premiu nu
ajunge la destinatar sau ajunge cu întârziere, dar încearcă să medieze și să rezolve problemele
apărute (pentru claritate, responsabilitatea ridicării premiului aparține câștigătorului, care ar trebui
sa se prezinte la sediul Poștei Române pentru a ridica premiul sau, după caz, sa răspundă apelului
curierului; de asemenea, Poșta Română sau firma de curierat este răspunzătoare in cazul unei
eventuale pierderi/distrugeri a coletului).

CAPITOLUL VI – Premiile oferite în cadrul promoției:

În cadrul prezentei promoții, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului, se vor
acorda următoarele premii:

6.1 Campanie online
Premiile campaniei online se acordă prin tragere la sorți. Acestea sunt:

PremiuCantitate   
Valoare unitară în
lei cu TVA
Valoare totală
în lei cu TVA
Cafemio Cappuccino404,60 184
Cafemio Macchiato404,60184
Cafemio Espresso Machiato404,60184
Cafemio Latte Macchiato Vanilla   404,60184
Total Premii
160
736

 

6.2 În cadrul acestei campanii se vor oferi 40 premii în valoare totală de 736 lei. Un premiu este format
din: 1 Cafemio Cappuccino, 1 Cafemio Macchiato, 1 Cafemio Espresso Machiato, 1 Cafemio Latte
Macchiato Vanilla, iar valoarea lui este de 18,4 lei.

6.3 Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor
premiilor. Câștigătorii promoției sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile
asupra premiilor câștigate unor alte persoane după semnarea procesului verbal de predare primire.

6.4 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri și/sau servicii și nici nu se poate acorda
contravaloarea lor în bani.

6.5 În cazul în care din orice motiv, independent de Organizator, Câștigătorul nu ridică /
accepta/ primește premiul în termen de 3 zile calendaristice de la contactarea câștigătorilor, se
consideră că a renunțat în mod irevocabil la acesta și nu poate invoca niciun drept în acest sens. Orice
reclamație referitoare la premiu, ulterioară ridicării sale, nu va fi luata în considerare. Odată cu
predarea premiului către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație care rezultă din
Regulament, cu privire la acordarea acestora.

CAPITOLUL VII – Tragerea la sorți. Validarea câștigătorilor și acordarea premiilor:

7.1. Pentru a participa la prezenta promoție, Participanții trebuie să îndeplinească
concomitent următoarele condiții:
• să fie eligibili pentru participare în conformitate cu prevederile art. 4. de mai sus;
• să îndeplinească condițiile prezentului regulament de la punctele 5.1

7.2. Dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat câștigarea
de premii, Organizatorul are dreptul de a descalifica respectivele persoane din concurs, pe eventualii
câștigători astfel desemnați, precum și de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe
baza dovezilor existente.

7.3. În cadrul acestei promoții, o persoană poate câștiga un premiu în cadrul campaniei online.

7.4. Câștigătorii premiilor campaniei online vor fi desemnați săptămânal, prin tragere la sorți
prin intermediul site-ului www.random.org. La tragerea la sorți, vor participa toate înscrierile valide,
pe toată durata campaniei promoționale.

7.5. În urma tragerii la sorți pentru concursul online vor fi desemnați mai mulți câștigători,
astfel:

• 40 câștigători care vor primi un premiu in valoare de 18,4 lei constând 1 Cafemio Cappuccino,
1 Cafemio Macchiato, 1 Cafemio Espresso Machiato, 1 Cafemio Latte Macchiato Vanilla.
• În cazul în care câștigătorii extrași nu îndeplinesc condițiile de validitate prevăzute în prezentul
Regulament sau nu răspund în urma contactării de către organizatori, se va efectua o nouă
extragere extra la următoarea extragere programată.

7.6. După extragere, organizatorul va verifica respectarea condițiilor de participare, în sensul verificării completării integrale și corecte a datelor solicitate și a îndeplinirii tuturor condițiilo menționate în prezentul Regulament.

CAPITOLUL VIII – Anunțarea câștigătorilor tragerii la sorți şi primirea premiilor

8.1. Până la validarea finală, cel extras câștigător va fi considerat „potențial câștigător”.
Potențialul câștigător va fi anunțat telefonic de către un reprezentant al Organizatorului în termen de
2 (două) zile lucrătoare de la extragere.

8.2. În cazul în care potențialul câștigător nu își revendică premiul conform termenelor acestui
regulament, acesta va fi invalidat urmând a se apela la o nouă extragere.

8.3. Persoanele de la a doua extragere vor trebui să îndeplinească aceleași condiții de validare,
așa cum reiese din prezentul Regulament.

8.4. Premiile vor fi expediate prin poștă câștigătorilor cu confirmare de primire de către
reprezentanții Organizatorului sau prin curier și vor semna un proces verbal de primire.

8.5. Imediat după trimiterea premiului la adresa menționată de câștigător în procesul verbal,
Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului
Regulament în ceea ce privește acordarea premiului.

CAPITOLUL IX – Taxe și impozite aferente

9.1 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte
restricții de natură fiscală ori de altă natură care pot apărea în legătură cu premiul acordat, cu excepția
obligației de a calcula, reține și vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru
premiile a căror valoare depășește pragul de 600 lei) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr.
571/2003, privind Codul fiscal, dacă este cazul.

CAPITOLUL X – Erori, mod de comercializare, publicitate

10.1 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promoțională poate fi mediatizată în
scopul aducerii sale la cunoștința publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol
informativ succint. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține nu vor fi interpretate prin ele
însele, ci numai în context și împreună cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL XI – Limitarea răspunderii

11.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă
a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea și/sau costurile acestei
promoții.

11.2 În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștig și/sau acordării vreunui premiu,
decizia Organizatorului este definitivă.

11.3 Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în
considerare dacă au fost primite de Organizator până la data de 13 septembrie 2020. Contestațiile vor
fi trimise prin poștă către adresa Organizatorului din București, strada Sfântă Vineri, nr. 29, sector 3,
cu confirmare de primire, menționând pe plic: Campania promoțională “Concurs – Cafemio Banner”,
desfășurat în perioada 17 august – 13 septembrie 2020.

11.4 Organizatorul și Rauch nu își asumă responsabilitatea pentru:

a) Persoanele care doresc să participe la Campanie în afara perioadei de desfășurare a acesteia;
b) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de
predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
c) Situațiile în care anumite persoane înscrise în campanie sunt în incapacitate de a participa parțial
sau integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara
controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;
d) Defecțiuni tehnice ale operatorilor de internet, dacă e cazul;
e) Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului sau de a beneficia de premiul
respectiv, din motive ce nu depind de Organizator și/sau Rauch.

CAPITOLUL XII – Persoanele fără capacitate juridică

12.1 În cazul în care unul dintre câștigătorii premiilor se află în imposibilitate de a se deplasa,
predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială în acest sens.
Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei
persoane împuternicite prin procura notarială, precum si de plata oricăror despăgubiri sau
soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

CAPITOLUL XIII – Forță majoră

13.1 Pentru scopul acestui Regulament forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate
fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de ași
îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

CAPITOLUL XIV – Litigii

14.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor soluționa
pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele
judecătorești române competente din municipiul București.

14.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa
Organizatorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După
expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

CAPITOLUL XV – Alte clauze

15.1 Decizia Organizatorului în orice privință este finală și aplicabilă tuturor participanților.

15.2 Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte
condiții stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un
câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei,
își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte
despăgubiri sau plăti.

15.3 Prin participarea la acest concurs fiecare participant își dă acordul ca organizatorul să
prelucreze datele cu caracter personal necesare derulării acestui concurs, cum ar fi: nume, prenume,
adresă email, număr telefon, adresă de domiciliu (pentru livrare premii) si nr actului de identitate. De
asemenea, câștigătorii își dau acceptul ca profilul personal de Facebook să fie distribuit de către
organizatorul sau beneficiarul concursului în vederea anunțării câștigătorilor.
Organizatorul se obligă să nu folosească datele astfel colectate pentru alt motiv decât desfășurarea
prezentului concurs, și să nu comunice altor entități datele cu caracter personal.

15.4 Organizatorul își rezervă dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificări campaniei în
respectul acestui regulament cu anunțarea prealabila a participanților la campanie. Organizatorul își
rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament, iar premiile
neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acestea în orice mod
consideră potrivit nevoilor sau intereselor sale.

15.5 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă
a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii
promoţionale.

15.6 Regulamentul oficial al Promoţiei este disponibil pe pagina Rauch
https://www.rauch.cc/ro/produse/cafemio/.

15.7 Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord să se conformeze și să
respecte prevederile acestui Regulament.

15.8 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

Organizator,
Rauch Romania S.R.L.