A Rauch és a Mecsek Füszért Zrt. „Nyerjen wellness-hétvégét a Mecsek Füszért Zrt. által üzemeltetett Coop üzletekben” nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

1. A Rauch Hungária Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely:  1171 Budapest Kiskároshíd u. 2., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a Mecsek Füszért  Zrt. által üzemeltetett Coop üzletekben a Rauch Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott

 

- Bravo 1,5L-es papírdobozos, bármelyik ízű

 

termékből egy blokkon egyszerre legalább 2 db-ot vásárol bármilyen kombinációban a jelen játék időtartama alatt és a termékek megvásárlását követően mobiltelefonról SMS-ben beküldi a „MECSEK” szó után vesszővel elválasztva a nevét előtag (dr., if., stb.) nélkül (a vezeték és a keresztnév egymástól szóközzel elválasztva), majd a nyugtán (továbbiakban: a Blokk) található 9 jegyű AP-kódot és a vásárlás dátumát és időpontját (vesszővel elválasztva, szóköz nélkül) a lenti SMS-minta szerinti tartalommal és sorrendben, a 06-30-5555-507-es nem emeltdíjas telefonszámra (továbbiakban: Pályázat).

SMS beküldésének módja:

MECSEK szó,név,AP-kód,dátum(évhónapnap),időpont(óraperc)

SMS Pályázat minta:

MECSEK,Minta Péter,123456789,20180427,1033

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2 A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot megőrizze és a jelen játékszabály 6. pontjában írtak szerint – azaz a Szervező által történt értesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül a Rauch Hungária Kft., 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2 címére a nyertes/tartaléknyertes beküldje a Szervezőnek. Csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő termékek megnevezése is szerepel és valamennyi olyan adatot tartalmazza, amelyet a jelen szabályzat 1. pontja megkövetel. Kizárólag eredeti, sérülésmentes, teljes egészében látható blokkot van mód elfogadni érvényes Pályázatként. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az  így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. A szervezet vagy vállalkozás nevére kiállított számla nem vesz részt a Játékban.

2. A Játék 2018. április 1 – 30-ig tart.

2.1 A Pályázatok beérkezésének határideje 2018. április 30. 23 óra 59 perc 59 másodperc

3. Egy Játékos korlátlan mennyiségű SMS-t küldhet be. Egy SMS-ben csak egy Pályázat küldhető be, ugyanarról a telefonszámról újabb Pályázathoz újabb AP-kód kód és vásárlási időpont beküldése szükséges. A játék során egy AP-kód ugyanazzal a vásárlási időponttal csak egyszer használható fel.

  • Internetről, vezetékes telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi telefonszámot nem tartalmazó SMS-t nem fogadunk el. A Játékban - a Játék tisztasága, valamint a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése érdekében - kizárólag magyarországi mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt.
  • Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő telefonokról. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által előfizetett szolgáltatást veszi igénybe a Játékhoz, a Játék kezdete előtt kérje az előfizető írásbeli hozzájárulását a Játékban való részvételre, amely a nyeremény átvételére is kiterjed. A Játékkal kapcsolatos, az előfizetői – felhasználói - jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan mind Szervező, mind a Szervező megbízottjai mindennemű felelősségét kizárja. Az előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általuk használt, de előfizető előfizetésében levő telefon és érvényes SIM kártya segítségével. Szervezőt, és Szervező megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
  • A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, ellopott, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását - a Játék tisztaságának megőrzése érdekében - a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
  • A nyereményjátékban csak a helyes, 9 jegyű AP-ód beküldői vehetnek részt.

4. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg.

 

5. Nyeremény

 

·     1 db, 2 főre szóló szállás voucher (3 nap/2 éj), a ceglédi Hotel Aquarell**** szállodába,

      félpanzióval

 

5.1. A Szervező a nyereményhez kapcsolódó utazási költségeket nem állja. A szállás        igénybevétele előzetes foglaláshoz kötött az  info@aquarellhotel.hu email címen.

A nyeremény értéke készpénzre nem váltható,   másra át nem ruházható. A szállás voucher 2018. 12. 20-ig beváltható, kivéve kiemelt ünnepi időszakok. A konkrét időpont foglalással (és a foglalás határidejével)   kapcsolatosan a nyertesnek a szállodával kell felvennie a kapcsolatot. Előzetes időpont egyeztetés a voucher szám megjelölésével szükséges.

 

5.2. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó - így különösen a személyi jövedelemadó - megfizetését a Szervező vállalja.

 

5.3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nem eredeti, megrongált, rosszul olvasható, valamely darabja hiányzó blokk nem tud részt venni a Játékban és az ezzel pályázó utólagosan kizárásra kerül.

5.4. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyereménnyel való foglalási határidő nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból - történő elmulasztása esetére, a nyeremény érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően a wellness-hétvégét biztosító hotelnél a szállás  foglalás során, az utazás alatt vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremény átadására vállal kötelezettséget. A nyeremény átadásának helyére való utazás és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terhelik.

6. Sorsolás módja

 

  • A sorsolására 2018. április 3-án 10:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével került sor a Dr. Hoffmann Vladimír Közjegyző Iroda 1093 Budapest 9. kerület, Mátyás u. 20. I/3. címen.

·       A sorsoláson a játék időtartamán belül egy nyerő időpont (év:hónap:nap:óra:perc:másodperc) kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanathoz vagy az azutáni legkorábbi időpillanathoz legközelebbi időpontban küldi be az SMS-ét, az a Pályázó az 5. pont szerint részletezett nyereményben részesül.

·       A Szervező a sorsoláson a nyeremény esetében 1 nyerő időpontot sorsol. A sorsolásról készült közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.

  • Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 óráig a Játékban használt telefonszámon nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy annak áruház által hitelesített másolatát nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 10 napon belül a Rauch Hungária Kft, 1171 Budapest, Kiskároshíd u. címére, helyette tartaléknyertesként az időben utána legközelebbi időpontban beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az a Pályázat mindenben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek. A Szervező a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 órájáig minden munkanapon 9:00 óra és 17:00 óra között 1 (egy) alkalommal kísérli meg a játékban használt telefonszámon elérni a nyertes pályázót.
  • Amennyiben a nyertes vagy a tartaléknyertes az értesítés hónapjának utolsó napját követő 15

(tizenöt) napon belül nem kapja meg nyereményét, úgy a sorsolás napját követő 90 napos

határidőn belül a Rauch Hungária Kft.-hez kell fordulnia és jelezni ezt az office@rauch.cc email

címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető, azzal, hogy a jelen

bekezdésben megjelölt 90 (kilencven) napos határidő jogvesztő.

 

7. A Szervező a nyertest a Játék során SMS küldésre használt telefonszámon a 6. pontban írt határidőn belül és alkalommal értesíti a nyereményjáték lezárulta után 7 napon belül.

 

8. A nyeremény átadására a nyertessel egyeztetett időpontban személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.


9. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.


10. A nyereményt átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.11. A Játékból ki vannak zárva a Telekom New Media Kft., a Rauch Hungária Kft. valamint a

Mecsek Füszért Zrt. és a Mecsek Füszért Zrt. által üzemeltetett Coop üzletek dolgozói és ezen személyek Ptk. 685._§._b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

12. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.


13. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


14. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Mecsek Füszért által ellátott Coop üzletek akciós újságában, bolti eladáshelyi anyagokon, valamint a www.rauch.cc internetes oldalon.

A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.rauch.cc internetes oldalon jelenik meg.

 

15. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Rauch Internetes honlapján, a www.rauch.cc címen, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos az SMS-t beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos az SMS beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.


16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Rauch Hungária Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése.

 

17. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához -  a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Rauch Hungária Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje,  adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Rauch Hungária Kft., 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2.; vagy a következő e-mail címen: office.hu@rauch.cc. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A RAUCH Hungária Kft. tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

18. A Rauch Hungária Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

19. A Rauch Hungária Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2018. április 3.

Rauch Hungária Kft.

Szervező