A Rauch és a Hétforrás Zrt. „Happy X-MAS - Nyerjen a Hétforrás Zrt. által ellátott Coop üzletekben” nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

HÁTRA

1. A Rauch Hungária Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely:  1171 Budapest Kiskároshíd u. 2., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a Hétforrás Zrt. által ellátott Coop bolthálózat üzleteiben a Rauch Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott

- Happy Day 1l papírdobozos, összes íz

termékből egy nyugtán (továbbiakban: blokk) egyszerre legalább 2 db-ot vásárol bármilyen kombinációban jelen játék időtartama alatt és a termékek megvásárlását követően mobiltelefonról SMS-ben beküldi a „HÉTFORRÁS” szó után vesszővel elválasztva a nevét előtag (dr., if., stb.) nélkül (a vezeték és a keresztnév egymástól szóközzel elválasztva), majd a nyugtán található 9 jegyű AP-kódot (AP betűk után lévő 1 betű és 8 szám) és a vásárlás dátumát és időpontját (vesszővel elválasztva, szóköz nélkül) a lenti SMS-minta szerinti tartalommal és sorrendben, a 06-30-5555-507-es nem emeltdíjas telefonszámra (továbbiakban: Pályázat).

SMS beküldésének módja:

HÉTFORRÁS szó,név,AP-kód,dátum(év/hónap/nap),időpont(óra/perc)

SMS Pályázat minta:

HÉTFORRÁS,Minta Péter,A01234567,20181208,1030

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2 A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot megőrizze és a jelen játékszabály 6. pontjában írtak szerint – azaz a Szervező által történt értesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül a Rauch Hungária Kft., 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2 címére a nyertes/tartaléknyertes beküldje a Szervezőnek. Csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő termékek megnevezése is szerepel és valamennyi olyan adatot tartalmazza, amelyet a jelen szabályzat 1. pontja megkövetel. Kizárólag eredeti, sérülésmentes, teljes egészében látható blokkot van mód elfogadni érvényes Pályázatként. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az  így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervező. A szervezet vagy vállalkozás nevére kiállított számla nem vesz részt a Játékban.

2. A Játék időtartama: 2018. november 14-től december 12-ig.

2.1 A Pályázatok beérkezésének határideje 2018. december 12. 23 óra 59 perc 59 másodperc

3. Egy Játékos korlátlan mennyiségű SMS-t küldhet be. Egy SMS-ben csak egy Pályázat küldhető be, ugyanarról a telefonszámról újabb Pályázathoz újabb AP-kód és vásárlási időpont beküldése szükséges. A játék során egy AP-kód ugyanazzal a vásárlási időponttal csak egyszer használható fel.

 • Internetről, vezetékes telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi telefonszámot nem tartalmazó SMS-t nem fogadunk el. A Játékban - a Játék tisztasága, valamint a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése érdekében - kizárólag hazai mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt.
 • Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő telefonokról. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által előfizetett szolgáltatást veszi igénybe a Játékhoz, a Játék kezdete előtt kérje az előfizető írásbeli hozzájárulását a Játékban való részvételre, amely a nyeremény átvételére is kiterjed. A Játékkal kapcsolatos, az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan mind Szervező, mind a Szervező megbízottjai mindennemű felelősségét kizárja. Az előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általuk használt, de előfizető előfizetésében levő telefon és érvényes SIM kártya segítségével. Szervezőt, és Szervező megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
 • A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását - a Játék tisztaságának megőrzése érdekében - a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
 • A nyereményjátékban csak a helyes, 9 jegyű AP-kód beküldői vehetnek részt.

4. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg. 

5. Nyeremény

1 db, 2 főre szóló 2 éjszakás wellness-hétvége a Saliris Resort Spa és Konferencia Hotelbe**** félpanzióval.

5.1. A Szervező a nyereményhez kapcsolódó utazási és egyéb költségeket nem állja. A szállás igénybevétele előzetes foglaláshoz kötött a sales@salirisresort.hu e-mail címen vagy a (+36) 36 688 6086 telefonszámon. A nyeremény értéke készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A szállás voucher 2019. november 30-ig beváltható, kivéve a kiemelt ünnepnapok (Húsvét, Pünkösd, Augusztus 20., Október 23., November 1., Karácsony). A konkrét időpont foglalással (és a foglalás határidejével) kapcsolatosan a nyertesnek a szállodával kell felvennie a kapcsolatot.                                    

5.2. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó - így különösen a személyi jövedelemadó - megfizetését a Szervező vállalja.

5.3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nem eredeti, megrongált, rosszul olvasható, valamely darabja hiányzó blokk nem tud részt venni a Játékban és az ezzel pályázó utólagosan kizárásra kerül.

5.4. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyereménnyel való foglalási határidő nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból - történő elmulasztása esetére, a nyeremény érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően a wellness-hétvégét biztosító hotelnél a szállás foglalás során, az utazás alatt vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremény átadására vállal kötelezettséget. A nyeremény átadásának helyére való utazás és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terhelik.

6. Sorsolás módja:

 • A sorsolására 2018. november 13-án 10:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével került sor a Dr. Hoffmann Vladimír Közjegyző Iroda 1093 Budapest 9. kerület, Mátyás u. 20. I/3. címen.
 • A sorsoláson nyerő időpont (év:hónap:nap:óra:perc:másodperc) kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanathoz vagy az azutáni legkorábbi időpillanathoz legközelebbi időpontban küldi be az SMS-ét, az nyereményben (5. pont) részesül.
 • A Szervező a sorsoláson a nyeremény esetében 1 nyerő időpontot sorsol.
 • Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 óráig a Játékban használt telefonszámon nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot, vagy annak áruház által hitelesített másolatát nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 10 napon belül a Rauch Hungária Kft, 1171 Budapest, Kiskároshíd u. címére, helyette tartaléknyertesként az időben utána legközelebbi időpontban beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az a Pályázat mindenben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.
 • A Szervező a nyereményjáték lezárultát követő 7. (hetedik) nap 24:00 órájáig minden munkanapon 9:00 óra és 17:00 óra között 1 (egy) alkalommal kísérli meg a játékban használt telefonszámon elérni a nyertes pályázót.
 • Amennyiben a nyertes vagy a tartaléknyertes az értesítés hónapjának utolsó napját követő 30 (harminc) napon belül nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül a Rauch Hungária Kft.-hez kell fordulnia és jelezni ezt az office@rauch.cc e-mail címen. Ettől eltérő esetben a nyeremény nem követelhető.

 • 7. A Szervező a nyertest telefonon – a Játékban használt telefonszámon - értesíti a nyereményjáték lezárulta után egy héten belül.

8. A nyeremény átadására a nyertessel egyeztetett időpontban személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követően január 31-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

9. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

10. A nyereményt átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az nyeremények postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

11. A Játékból ki vannak zárva a Telekom New Media Kft., a Rauch Hungária Kft. valamint a Hétforrás Zrt. és a Hétforrás Zrt. által ellátott Coop üzletek dolgozói és ezen személyek Ptk. 685._§._b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

12. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

13. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

14. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Hétforrás Zrt. által ellátott üzletek akciós újságában, bolti eladáshelyi anyagokon, valamint a www.rauch.cc internetes oldalon.

A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.rauch.cc internetes oldalon jelenik meg.

15. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik a Rauch Internetes honlapján, a www.rauch.cc címen, illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos az SMS-t beküldi, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos az SMS beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Rauch Hungária Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabályok szándékos megsértése.

17. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához -  a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Rauch Hungária Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje,  adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Rauch Hungária Kft., 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2.; vagy a következő e-mail címen: office.hu@rauch.cc. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

18. Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályokról

18.1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és a Játékosok megfelelő, előzetes tájékoztatása alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

18.2. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

18.2.1. A Játékos neve

a)     az adatkezelés célja:

-       a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;

-       adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; 

b)     az adatkezelés jogalapja:

-       GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

c)     az adatkezelés időtartama:

-       a Nyereményjáték lezárásától számított 5 (öt) év 

18.2.2. A Játékos telefonszáma

a)     az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal 

b)     az adatkezelés jogalapja:

-       GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

c)      az adatkezelés időtartama:

-       a Játék lezárásától számított 5 (öt) év

18.2.3. A Játékos címe

d)     az adatkezelés célja:

-       a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;

-       adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

e)     az adatkezelés jogalapja:

-       GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

f)      az adatkezelés időtartama:

-       a Nyereményjáték lezárásától számított 5 (öt) év

18.2.4. A Játékos természetes személyazonosító adatai, adóazonosító jele

g)     az adatkezelés célja:

-       a Játékos azonosítása és a Játékban való részvételi feltételek fennállásának ellenőrzése

-       a Játékosnak a Játékban való részvételének biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;

-       adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

h)     az adatkezelés jogalapja:

-       GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

i)      az adatkezelés időtartama:

-       a Nyereményjáték lezárásától számított 5 (öt) év

A Szervező a nyertes Játékos nevét megjelenteti weboldalán, és esetlegesen egyéb, a RAUCH Hungária Kft. által igénybe vett médiumokban is (pl. Facebook). A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§-án, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen alapul (elévülési idő).

18.3. A Játékosok adatvédelmi jogai

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján történik, azzal, hogy a Szervező a Játékos ilyen igénye esetén korlátozás nélküli lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az adatkezelés korlátozását a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben.

A fenti jogosultságait a Játékos a Szervező office.hu@rauchc.cc e-mail címén, valamint a Szervező jelen játékszabályzatban rögzített elérhetőségein keresztül előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A fentiek mellett a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője a RAUCH Hungária Kft. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Játék lezárását követő 3 (három) munkanapon belül megsemmisíti.

19. A Rauch Hungária Kft., illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

20. A Rauch Hungária Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2018. november 13.

Rauch Hungária Kft.

Szervező