A Rauch Mytea „MyTea MyMusic”

nyereményjátékára vonatkozó Általános Részvételi Feltételek

1. A Rauch Hungária Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag azon 16. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, akik rendelkeznek magyarországi lakó vagy tartózkodási hellyel, továbbá az 5.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a Rauch Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott, promóciós – MYMUSIC 2021 feliratos - kupakkal és kóddal ellátott: 

- RAUCH Mytea citromos 1,5 l-es, vagy 0,5 l-es;

- RAUCH Mytea ZERO citromos 1,5 l-es vagy 0,5 l-es;

- RAUCH Mytea ZERO őszibarackos 1,5 l-es vagy 0,5 l-es,

- RAUCH Mytea őszibarackos 1,5 l-es, vagy 0,5 l-es;

- Rauch Mytea feketeszeder 1,5L-es vagy 0,5L-es;

- Rauch Mytea ZERO zöld tea 1,5L-es vagy 0,5L-es;

- Rauch Mytea zöld tea 1,5L-es vagy 0,5L-es;

- Rauch Mytea kender 1,5L-es vagy 0,5L-es;  

- Rauch Mytea zöld tea-mangó 1,5L-es vagy 0,5L-es

 

termékekből legalább 1 darabot vásárolnak és regisztrálnak a https://www.rauch.cc/hu/termekek/mytea/my-music/ oldalon, elfogadják a részvételi feltételeket, majd feltöltik a kupakban található 9 jegyű kódot a felhasználói felületre.

 

2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. Kijelentem, hogy a Rauch Hungária Kft. adatkezelési szabályzatát megismertem.

3. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a kódot tartalmazó kupakot a Játék lezártát követő 30 napig sértetlenül és a kupakban található kódot olvasható állapotban megőrizze.

3.1. A Regisztráció során kért adatokat a Játékos köteles megadni. Kért adatok: név, telefonszám, e-mail cím, jelszó, születési évszám.

3.2. Felhívjuk a játékban résztvevők figyelmét, hogy a 4. pontban megjelölt játék időtartama előtt, alatt és után a promóciós kupakkal ellátott termékekkel párhuzamosan „hagyományos”, MYMUSIC 2021 felirat nélküli kupakos termékek is elérhetőek a boltokban, melyekben nem található kód. A játékban kizárólag az 1. pontban meghatározott, promóciós kupakkal ellátott termékek vesznek részt.

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1. A Játék 2021. május 3. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2021. július 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. július 31. 23 óra 59 perc 59 mp.

4.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 6.1 pontban meghatározott valamennyi ajándék kiosztásra/kisorsolásra kerül.

5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5. 1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több kódot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a kódot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött kódot regisztrálja, a további, ugyanazon kódot tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el Kódfeltöltő pályázatként és a Játék során nem veszi figyelembe.

5. 2. A nyereményjátékban csak a helyes, 9 jegyű kódok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Kódfeltöltő Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

5. 3. A Játékos köteles a kódot tartalmazó kupakot a Játék lezártát követő 30 napig sértetlenül és a kupakban található kódot olvasható állapotban megőrizni, és a Szervezőnek - kérés esetén - bemutatni. Az Ajándékok átvételének feltétele az adott nyeremény átvételére feljogosító kódot tartalmazó kupak bemutatása és eljuttatása a Szervező részére. A nyerő kupak Szervező részére történő eljuttatásának költsége nem terheli sem a játék Szervezőjét, sem a lebonyolítóit, az minden esetben a Játékos terhén marad.

A nyertes kupakot a nyertes Játékos köteles a nyertességről való értesítést követő 14 (tizennégy) munkanapon belül postai úton, a "MyTea MyMusic 2021” jeligével ellátva eljuttatni a Szervező címére (levelezési cím: 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2.) A Szervező csak eredeti kupakot fogad el! Amennyiben a kupak vagy a kupakban található kód bármely tekintetben sérült, vagy bármely ok miatt nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. A kód a Szervező által validálásra kerül, amennyiben a kód megfelelő és egyezik a weboldalon a Játékos által feltöltött kóddal, abban az esetben jogosult a nyereményre.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált kupakok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő kupakok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a kupakok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét, a kupak tulajdonosának minden esetben az azt beküldő Játékost tekinti. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban szándékosan jogellenes magatartást követ el.

A játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. 4. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött kódok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért.

A Kódfeltöltő Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. 5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyként, vagy hamis, vagy hamisított kupakkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Ajándékok megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, hamis vagy hamisított kupakkal, kódokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

5. 6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan kódfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a Facebook rajongói oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött kódjait részben vagy egészben töröljék.

 

5. 7. A Játékból ki vannak zárva a Rauch Hungária Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5.8. A kódokat a https://www.rauch.cc/hu/termekek/mytea/my-music/ oldalon elhelyezett felületen keresztül lehet feltölteni. A feltöltéshez szükséges, hogy a játékos valós e-mail címmel rendelkezzen.

6. NYEREMÉNY, SORSOLÁS

6. 1. Az érvényes pályázatot beküldők között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:   

100 db a Spotify Prémium szolgáltatásra szóló 3 hónapos előfizetés.

A nyerő időpontok ütemezése az alábbiak szerint alakul: 2021. május hónapban 33 db nyerő időpont, 2021. június hónapban 33 nyerőidőpont, 2021. július hónapban 34 nyerő időpont.  

A Nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy nyereményre nem váltható át, azok kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak.


6. 2. Sorsolás módja

 

A sorsolására 2021. április 26-án, 9 órakor Dr. Gulyás Noémi Közjegyző Irodában (1043 Budapest 4. kerület, Munkásotthon utca 8/C. I.2.) számítógép segítségével került sor.

A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanathoz vagy az azutáni legkorábbi időpillanathoz legközelebbi időpontban küldi be a Pályázatot, az nyereményben (6.1. pont) részesül.

 

A Szervező a sorsoláson 100 nyerő időpontot sorsol. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.

 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti kupakot nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 14 munkanapon belül a Rauch Hungária Kft, 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2. címére, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

 

Amennyiben valamely nyertes nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül elektronikus levélben kell a Rauch Hungária Kft.-hez fordulnia és jelezni ezt az office.hu@rauch.cc e-mail címen. Ennek elmulasztása esetén a nyeremény nem követelhető.

6.3.

Érvénytelen pályázat

Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:

●      A Játékosnak jelentkező nem töltötte be a 16. életévét.                               

●      A Játékosnak jelentkező nem magyar állampolgár.               

●      Amennyiben a Játékosnak jelentkező, regisztrálni kívánó nem természetes személy nevében regisztrál.                

●      A Játékosnak jelentkező nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.                

●      A Játékos nem rendelkezik a résztvevő kódokat tartalmazó kupakokkal.

●      A Játéksonak jelentkező a Szervező, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.                   

●      A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény átadása ennek következményében meghiúsul.                      

●      A Játékos – Nyertes esetében a nyeremény átvételét megelőzően - kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését.                 

●      A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis egy regisztrációval több személy is játszik. 

●      Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 5. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a Kódokat, és/vagy csalást követ el.                             

                                  

7. NYEREMÉNY ÁTADÁSA

7.1. A Szervező a 6.1. a)-b) pontban megjelölt ajándékok nyerteseit a nyertesek kiválasztását követően 10 munkanapon belül a játékos által megadott e-mail címen keresztül értesíti az ajándékok átvételének részleteiről.

A nyeremények átvételére a nyertes a promóciós kupak bemutatása vagy átadása esetén jogosult.

7.2. A Szervező a 6.1. pontban írt Nyereményt – online kód formájában, a Nyertes által a regisztráció során megadott e-mail címre küldi ki, a nyertes kupak ellenőrzését követően. Amennyiben a nyertes kupak nem érkezik meg a kért határidőig, úgy a Nyeremény átvételére nem jogosult a Játékos. A szervező ez esetben pótnyertes kiválasztására jogosult. Amennyiben a nyertes kupakot a játékos a megadott határidőn belül megküldi, úgy a 3 hónapos Spotify Prémium előfizetésre jogosító kódot a Szervező válasz e-mailben elküldi a játékos részére.

A kód nem névre szól, egy alkalommal használható fel, a www.spotify.com oldalon, regisztrációt követően. A kódot 2022. március 31-ig lehet beváltani a www.spotify.com oldalán. A kóddal a kód beváltástól számított 3 hónapig vehető igénybe a Spotify prémium egyéni szolgáltatása. Egy Spotify regisztrációval/fiókkal kizárólag egy alkalommal használható fel egy kód, több kód érvényesítésére nincs lehetőség. A kóddal kizárólag a Spotify prémium egyéni szolgáltatása vehető igénybe. Már meglévő Spotify fiókkal rendelkező játékos is igénybe tudja venni a kódot, mellyel ugyanúgy 3 hónapos Spotify Prémium előfizetésre jogosult a játékos.

További információ a Spotify prémium szolgáltatásról: https://support.spotify.com/hu/article/spotify-premium/

A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

7.3. Ha a Játékos a 16. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult.

7.4. A Szervező az Ajándékok nyerteseinek a nevét a www.rauch.cc  weboldalon, oldalon közzéteszi,  játék lezártát követően.  A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Kódfeltöltő Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7. 5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Kódfeltöltő Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Ajándékokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Kódfeltöltő Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kódfeltöltő Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

7.6. A Játékosok által megadott e-mail címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8. ADÓZÁS

Az Ajándékokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül semmilyen további kötelezettség nem terheli.

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a www.rauch.cc weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és az Ajándékokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az office.hu@rauch.cc ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak, valamint telefonon érdeklődhetnek a 06-1-253-12-00-as telefonszámon.

10. ADATVÉDELEM

9.1 A Játék során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos cég adatai:

Cégnév: Rauch Hungária Kft. 
Cím: H-1171 Budapest, Kiskároshíd u.
E-mailcím: office.hu@rauch.cc

Telefon:  +36(0)1 2531200

A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat 3.1. pontjában említett személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozza.

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait a vonatkozó jogszabályok alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő nyolcacik adóév végéig őrzi meg.

A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a 3.1 pontban során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban.

A Játékosok adatait a Szervező, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

  • hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e.
  • a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;
  • a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;
  • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli.
  • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát.
  • a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;
  • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; és
  • közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

 

11. Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályokról

 

11.1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és a Játékosok megfelelő, előzetes tájékoztatása alapján történik.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 

Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

11.2. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

11.2.1. A Játékos neve

 

a) az adatkezelés célja:
-
a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;
-
adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

 

b) az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

 

c) az adatkezelés időtartama:
-
a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap;

 

11.2.2. A Játékos telefonszáma

a) az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal 


b) az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

 

c) az adatkezelés időtartama:
-
a Játék lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap;

 

11.2.3. A Játékos e-mail címe

d) az adatkezelés célja:
-
a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;


e) az adatkezelés jogalapja:

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás


f) az adatkezelés időtartama:

- a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap.

A Szervező a nyertes Játékos nevét megjelenteti weboldalán. A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap.

 

11.3. A Játékosok adatvédelmi jogai

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján történik, azzal, hogy a Szervező a Játékos ilyen igénye esetén korlátozás nélküli lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), kérheti azok visszavonását, vagy az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél  a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben.

 

A fenti jogosultságait a Játékos a Szervező office.hu@rauchc.cc e-mail címén, valamint a Szervező jelen játékszabályzatban rögzített postai elérhetőségein keresztül előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A fentiek mellett a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője és adatfeldolgozója a RAUCH Hungária Kft. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Játék lezárását követő 3 (három) munkanapon belül megsemmisíti.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező és a Lebonyolítók az Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a www.rauch.cc Weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Játék visszavonása nem érinti a kereskedelmi forgalomba került Termék Pályázatok alapján történő igények érvényesíthetőségét. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező a játékosokat a 9. pont szerinti elérhetőségeken keresztül tájékoztatja.

A Rauch Hungária Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

 

Budapest, 2021. április 30.

RAUCH Hungária Kft.

Szervező