A Rauch Mytea „MyMusic” nyereményjátékára vonatkozó Általános Részvételi Feltételek

1. A Rauch Hungária Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely:  1171 Budapest Kiskároshíd u. 2., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag azon 16. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, akik rendelkeznek magyarországi lakó vagy tartózkodási hellyel, továbbá az 5.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a Rauch Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott, promóciós (Mymusic Mycode) kupakkal és kóddal ellátott:

- RAUCH Mytea citromos 1,5 l-es, vagy 0,5 l-es;
- RAUCH Mytea ZERO citromos 1,5 l-es vagy 0,5 l-es;
- RAUCH Mytea ZERO őszibarackos 1,5 l-es vagy 0,5 l-es,
- RAUCH Mytea őszibarackos 1,5 l-es, vagy 0,5 l-es;
- Rauch Mytea feketeszeder 1,5L-es vagy 0,5L-es;
- Rauch Mytea ZERO zöld tea 1,5L-es vagy 0,5L-es;
- Rauch Mytea zöld tea 1,5L-es vagy 0,5L-es;
- Rauch Mytea green piros bogyós 1,5L-es vagy 0,5L-es;
- Rauch Mytea piros bogyós 1,5L-es vagy 0,5L-es
- Rauch Mytea citrom 0,33L fémdobozos
- Rauch Mytea őszibarack 0,33L fémdobozos

termékekből legalább 1 darabot vásárolnak és regisztrálnak a www.rauch.cc  oldalon, elfogadják a részvételi feltételeket, majd feltöltik a kupakban található 9 jegyű kódot a felhasználói felületre.

2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a kódot tartalmazó kupakot a Játék lezártát követő 60 napig sértetlenül és a kupakban található kódot olvasható állapotban megőrizze.

3.1. A Regisztráció során kért adatokat a Játékos köteles megadni. Kért adatok: név, telefonszám, e-mail cím, jelszó

3.2. Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4. pontban megjelölt játék időtartama előtt, alatt és után a promóciós csomagolású termékekkel párhuzamosan „hagyományos”, promóciós emblémával nem ellátott termékek is elérhetőek a boltokban. A játékban kizárólag az 1. pontban meghatározott, promóciós csomagolással ellátott termékek vesznek részt.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1. A Játék 2019. május 1. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2019. augusztus 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. augusztus 31. 23 óra 59 perc 59 mp.

4.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 6.1 pontban meghatározott valamennyi ajándék kiosztásra/kisorsolásra kerül.

5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5. 1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több kódot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a kódot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött kódot regisztrálja, a további, ugyanazon kódot tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el Kódfeltöltő pályázatként és a Játék során nem veszi figyelembe.

5. 2. A nyereményjátékban csak a helyes, 9 jegyű kódok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.
Azok a Kódfeltöltő Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

5. 3. A Játékos köteles a kódot tartalmazó kupakot a Játék lezártát követő 60 napig sértetlenül és a kupakban található kódot olvasható állapotban megőrizni, és a Szervezőnek - kérés esetén - bemutatni. Az Ajándékok átvételének feltétele az adott nyeremény átvételére feljogosító kódot tartalmazó kupak bemutatása és eljuttatása a Szervező részére. A nyerő kupak Szervező részére történő eljuttatásának költsége nem terheli sem a játék Szervezőjét, sem a lebonyolítóit, az minden esetben a Játékos terhén marad.
A nyertes kupakot a nyertes Játékos köteles a nyertességről való értesítést követő 14 (tizennégy) munkanapon belül, illetve 2019. szeptember 10. napját követő értesítés esetén legkésőbb 2019. szeptember 30. éjfélig postai úton, a "MyMusic Mycode” jeligével ellátva eljuttatni a Szervező címére (levelezési cím: 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2.) A Szervező csak eredeti kupakot fogad el! Amennyiben a kupak vagy a kupakban található kód bármely tekintetben sérült, vagy bármely ok miatt nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. A kód a Szervező által validálásra kerül, amennyiben a kód megfelelő és egyezik a weboldalon a Játékos által feltöltött kóddal, abban az esetben jogosult a nyereményre.
Bármilyen módon hamisított vagy manipulált kupakok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő kupakok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a kupakok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét, a kupak tulajdonosának minden esetben az azt beküldő Játékost tekinti. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban szándékosan jogellenes magatartást követ el.
A játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. 4. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött kódok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért.
A Kódfeltöltő Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. 5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyként, vagy hamis, vagy hamisított kupakkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Ajándékok megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, hamis vagy hamisított kupakkal, kódokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

5. 6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan kódfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a Facebook rajongói oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött kódjait részben vagy egészben töröljék.

5. 7. A Játékból ki vannak zárva a Rauch Hungária Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5.8. A kódokat a www.rauch.cc oldalon elhelyezett felületen keresztül lehet feltölteni. A feltöltéshez szükséges, hogy a játékos valós e-mail címmel rendelkezzen.

6. AJÁNDÉKOK, SORSOLÁS

6. 1. Az érvényes pályázatot beküldők az alábbi nyereményeket nyerhetik meg:
a) 50 db Sziget fesztivál napi jegy 2 fő részére, kizárólag 2019. május 1 – július 28. közötti időszakban. A napi jegy a fesztivál szombati napjára váltható be. A jegy névre szól, nem átruházható. 
b) 50 db Kygo bluetooth fejhallgató, a nyereményjáték teljes időtartama alatt;
c) 50 db hordozható bluetooth hangszóró, a nyereményjáték teljes időtartama alatt.
Az Ajándékok készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy nyereményre nem válthatóak át.

6. 2. Sorsolás módja
A sorsolására 2019. április 30.  10 órakor Dr. Hoffmann Vladimír Közjegyző Irodában számítógép segítségével került sor (1093 Budapest 9. kerület, Mátyás u. 20. I/3.).
A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanathoz vagy az azutáni legkorábbi időpillanathoz legközelebbi időpontban küldi be a Pályázatot, az nyereményben (6.1. pont) részesül.

A Szervező a sorsoláson minden nyeremény esetében 1 nyerő időpontot sorsol.
A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti kupakot nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 14 munkanapon belül a Rauch Hungária Kft, 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2. címére, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

Amennyiben valamely nyertes nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül elektronikus levélben kell a Rauch Hungária Kft.-hez fordulnia és jelezni ezt az office.hu@rauch.cc e-mail címen. Ennek elmulasztása esetén a nyeremény nem követelhető.

6.3.
Érvénytelen pályázat

Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:

●    A Pályázó nem töltötte be a 16. életévét.                    
●    A Pályázó nem magyar állampolgár.       
●    Amennyiben a Regisztráló nem természetes személy.       
●    A Pályázó nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezőszemély.       
●    A Pályázó nem rendelkezik a résztvevő kódokat tartalmazó kupakokkal.
●    A Pályázó a Szervező, a Lebonyolító, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.           
●    Amennyiben a Pályázó az email-es nyeremény értesítést követően 10 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező felé.
●    A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és az Ajándék átadása ennek következményében meghiúsul.       
●    A Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését.       
●    A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis egy regisztrációval több személy is játszik.   
●    Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 5. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a Kódokat, és/vagy csalást követ el.           
●    Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal a nyereményét.                           

7. AJÁNDÉKOK ÁTADÁSA

7.1. A Szervező a 6.1. a)-c) pontban megjelölt ajándékok nyerteseit a nyertesek kiválasztását követően 10 munkanapon belül a játékos által megadott e-mail címen keresztül értesíti az ajándékok átvételének részleteiről.
A nyeremények átvételére a nyertes a promóciós kupak bemutatása vagy átadása esetén jogosult.

7.2. A Szervező a 6.1. a) pontban írt Ajándékhoz további adatok megadása szükséges. A jegy átvételéhez szükséges a jegy felhasználójának pontos neve, fényképes személyazonosságot igazoló igazolvány száma (személyi igazolvány szám, jogosítvány, útlevél), valamint az email címe. A kért adatokat az első levél kiküldése után 48 (negyvennyolc) órán belül kell megküldenie válasz emailben a játékosnak a Szervező részére. Amennyiben a kért adatok nem érkeznek meg 48 (negyvennyolc) órán belül, úgy a Sziget jegy átvételére nem jogosult a játékos. A szervező pedig pótnyertes kiválasztására jogosult. Amennyiben a kért adatokat a játékos a megadott határidőn belül megküldi, úgy a jegyet a Szervező augusztus 4-ig elektronikus jegy formájában fogja megküldeni a Játékos által megadott e-mail címre. A jegyek névre szólnak, utólagos módosításra nem lesz lehetőség. A Szervező a 6.1 b)-c) pontban írt Ajándékokat a Játék lezártát követő 60 (hatvan) naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Szervező a futárszolgálattal kézbesített Ajándék kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, vagy bármely egyéb okból az Ajándék átvételére két alkalommal sem kerül sor, és így az Ajándék átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező az Ajándék átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét a fent vázolt határidőn belül nem veszi fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhet. A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

7.3. Ha a Játékos a 16. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult.

7.4. A Szervező az Ajándékok nyerteseinek a nevét a www.rauch.cc  weboldalon, oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Kódfeltöltő Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7. 5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Kódfeltöltő Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Ajándékokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Kódfeltöltő Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kódfeltöltő Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

7.6. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.7.  A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt az office.hu@rauch.cc   e-mail címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.

8. ADÓZÁS
Az Ajándékokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül semmilyen további kötelezettség nem terheli. Az Ajándékok kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Ajándékok átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A Játékról részletes információk a www.rauch.cc weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.
A résztvevők a Játékkal és az Ajándékokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az office.hu@rauch.cc ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak, valamint telefonon érdeklődhetnek a 06-1-253-12-00-as telefonszámon.

10. ADATVÉDELEM
9.1 A Játék során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos cég adatai:

Cégnév: Rauch Hungária Kft. 
Cím: H-1171 Budapest, Kiskároshíd u.
E-mailcím: office.hu@rauch.cc

Telefon:  +36(0)1 2531200

A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat 3.1. pontjában említett személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon és Facebook oldalukon a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.
A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait a vonatkozó jogszabályok alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő nyolcacik adóév végéig őrzi meg.

A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a 3.1 pontban során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban.
A Játékosok adatait a Szervező, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

•    hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;
•    a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;
•    a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;
•    személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli;
•    személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;
•    a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;
•    bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; és
•    kozvetlenul a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

11. Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályokról

11.1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és a Játékosok megfelelő, előzetes tájékoztatása alapján történik.


Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

11.2. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

11.2.1. A Játékos neve

a)    az adatkezelés célja:
-    a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;
-    adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

b)    az adatkezelés jogalapja:
-    GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

c)    az adatkezelés időtartama:
-    a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap;

11.2.2. A Játékos telefonszáma

a)    az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal 

b)    az adatkezelés jogalapja:
-    GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

c)    az adatkezelés időtartama:
-    a Játék lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap;

11.2.3. A Játékos e-mail címe

d)    az adatkezelés célja:
-    a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;

e)    az adatkezelés jogalapja:
-    GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

f)    az adatkezelés időtartama:
-    a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap.


A Szervező a nyertes Játékos nevét megjelenteti weboldalán, valamint Facebook oldalán.). A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap.

11.3. A Játékosok adatvédelmi jogai

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján történik, azzal, hogy a Szervező a Játékos ilyen igénye esetén korlátozás nélküli lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), kérheti azok visszavonását, vagy az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél  a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben.

A fenti jogosultságait a Játékos a Szervező office.hu@rauchc.cc e-mail címén, valamint a Szervező jelen játékszabályzatban rögzített postai elérhetőségein keresztül előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A fentiek mellett a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője a RAUCH Hungária Kft., míg az adatfeldolgozó a Telekom New Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., cégjegyzékszáma: 01-10-046367. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Játék lezárását követő 3 (három) munkanapon belül megsemmisíti.
12. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A Szervező és a Lebonyolítók az Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a www.rauch.cc Weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.
Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Játék visszavonása nem érinti a kereskedelmi forgalomba került Termék Pályázatok alapján történő igények érvényesíthetőségét. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező a játékosokat a 9. pont szerinti elérhetőségeken keresztül tájékoztatja.
A Rauch Hungária Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

Budapest, 2019. április 12.
RAUCH Hungária Kft.
Szervező