Happy day „Happy vitamin for you” nyereményjátékra vonatkozó Általános Részvételi Feltételek

1. A Rauch Hungária Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag azon 16. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, akik rendelkeznek magyarországi lakó vagy tartózkodási hellyel, továbbá az 5.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a Rauch Hungária Kft. által Magyarországon forgalmazott Happy Day 1L-es termékekből (bármilyen ízből) egyszerre legalább 1 darabot vásárolnak bármelyik Magyarországi kiskereskedelmi egységben, továbbá:

- regisztrálnak a www.rauch.cc/happyvitamin oldalon, és

- megadják a vásárlást igazoló blokk adatait a felhasználói felületen.

2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát követő 60 napig sértetlenül és olvasható állapotban megőrizze, mert amennyiben ő lesz a szerencsés nyertes, a nyeremény átvételének feltétel a nyertes blokk bemutatása, akár személyesen, akár elektronikus úton.

3.1. A Regisztráció során kért adatokat a Játékos köteles megadni. Kért adatok: név, cím, e-mail cím, vásárlás adatai

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1. A Játék 2021. október 18. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2022. január 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2022. január 31. 23 óra 59 perc 59 mp

4.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 6.1 pontban meghatározott valamennyi ajándék kiosztásra/kisorsolásra kerül.

5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5. 1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több vásárlási adatokat tartalmazó blokkot feltölteni. Amennyiben ugyanazt a blokkot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon adatokat tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el Pályázatként és a Játék során nem veszi figyelembe.

5. 2. A nyereményjátékban csak a valós vásárlások vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

5. 3. A Játékos köteles a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát követő 60 napig sértetlenül és olvasható állapotban megőrizni, és a Szervezőnek - kérés esetén - bemutatni. Az Ajándék átvételének feltétele az adott nyeremény átvételére feljogosító blokk bemutatása és eljuttatása a Szervező részére. A nyerő blokk Szervező részére történő eljuttatásának költsége nem terheli sem a játék Szervezőjét, sem a lebonyolítóit, az minden esetben a Játékos terhén marad.

A nyertes blokkot a nyertes Játékos köteles a nyertességről való értesítést követő 14 (tizennégy) munkanapon belül postai úton, a "Happy Day Vitamin for you” jeligével ellátva eljuttatni a Szervező címére (levelezési cím: 1171 Budapest Kiskároshíd u. 2.). A Szervező csak eredeti blokkot fogad el! Amennyiben a blokk bármely tekintetben sérült, vagy bármely ok miatt nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. A blokk a Szervező által validálásra kerül, amennyiben a blokk megfelelő és egyezik a weboldalon a Játékos által feltöltött blokk adataival, abban az esetben jogosult a nyereményre.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban szándékosan jogellenes magatartást követ el.

A játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. 4. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött adatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. 5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyként, vagy hamis, vagy hamisított kupakkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Ajándékok megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, hamis vagy hamisított kupakkal, kódokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

5. 6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan adatok megadása, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött adatait részben vagy egészben töröljék.

5. 7. A Játékból ki vannak zárva a Rauch Hungária Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5.8. A vásárlás adatait a www.rauch.cc/happyvitamin oldalon elhelyezett felületen keresztül lehet feltölteni. A feltöltéshez szükséges, hogy a játékos valós e-mail címmel rendelkezzen.

6. AJÁNDÉKOK, SORSOLÁS

6. 1. Az érvényes pályázatot beküldők az alábbi nyereményeket nyerhetik meg:

a) 3 db ausztriai üdülés TUI BLUE Fieberbrunn-ban található szállodájába: 3 éjszaka, 2 felnőtt részére, félpanziós ellátással. Az utalványt 2022. december 23-ig lehet beváltani, a kiemelt ünnepnapokra az utalvány nem érvényes. Az egyéb étel-ital fogyasztás és az utazás költségeit és a nyeremény nem tartalmazza.

b) 25 db Happy day termékcsomag – 3 db 1Literes Happy day, 1 db powerbank, 1 db textil táska

Az Ajándékok készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy nyereményre nem válthatóak át.

FONTOS INFORMÁCIÓK A COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI HELYZETTEL KAPCSOLATBAN

A jelenlegi helyzet miatt bizonytalan lehet, hogy az üdülés igénybe vehető-e. Az üdülés meghatározott idő intervallumban érvényes. Amennyiben a nyertes játékos az üdülési utalványt bármilyen okból nem tudja beváltani a megadott határidőn belül, az utalvány lejár. A szervező felé semmilyen további követelés nem érvényesíthető.

6. 2. Sorsolás módja

A sorsolására 2021. október 13-án 10.00 órakor Dr. Bodzási Balázs Közjegyző Irodában (1051 Budapest 5. kerület, Nádor u. 20.) kerül sor. A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanathoz vagy az azutáni legkorábbi időpillanathoz legközelebbi időpontban küldi be a Pályázatot, az nyereményben (6.1. pont) részesül.

A Szervező a sorsoláson minden nyeremény esetében 1 nyerő időpontot sorsol. 
A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot vagy annak másolatát nem küldi meg a Szervező általi bekéréstől számított 14 munkanapon belül a Rauch Hungária Kft, 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2. címére, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

Amennyiben valamely nyertes nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül elektronikus levélben kell a Rauch Hungária Kft.-hez fordulnia és jelezni ezt az office.hu@rauch.cc e-mail címen. Ennek elmulasztása esetén a nyeremény nem követelhető.

6.3. Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:

- A Pályázó nem töltötte be a 16.életévét.

- A Pályázó nem magyar állampolgár.

- Amennyiben a Regisztráló nem természetes személy.

- A Pályázó nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

- A Pályázó nem rendelkezik a résztvevő blokkal.

- A Pályázó a Szervező, a Lebonyolító, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.

- Amennyiben a Pályázó az email-es nyeremény értesítést követően 10 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező felé.

- A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és az Ajándék átadása ennek következményében meghiúsul.

- A Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését.

- A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis egy regisztrációval több személy is játszik.

- Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 5. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a blokkot, és/vagy csalást követ el.

- Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal a nyereményét.

7. AJÁNDÉKOK ÁTADÁSA

7.1. A Szervező a 6.1. a)-b) pontban megjelölt ajándékok nyerteseit a játék lezártát követő 10 napon belül értesíti a játékos által megadott e-mail címen keresztül az ajándékok átvételének részleteiről.

A nyeremények átvételére a nyertes a vásárlást igazoló blokk bemutatása vagy átadása esetén jogosult.

7.2. A Szervező a 6.1. a)-b) pontban írt ajándékokat a Játék lezártát követő 60 (hatvan) naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Szervező a futárszolgálattal kézbesített Ajándék kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, vagy bármely egyéb okból az Ajándék átvételére két alkalommal sem kerül sor, és így az Ajándék átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező az Ajándék átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét a fent vázolt határidőn belül nem veszi fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhet. A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

7.3. Ha a Játékos a 16. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult.

7.4. A Szervező az Ajándékok nyerteseinek a nevét a www.rauch.cc weboldalon, oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7. 5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Ajándékokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Kódfeltöltő Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kódfeltöltő Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

7.6. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.7. A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt az office.hu@rauch.cc e-mail címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.

8. ADÓZÁS

Az Ajándékokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül semmilyen további kötelezettség nem terheli. Az Ajándékok kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Ajándékok átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a www.rauch.cc/happyvitamin weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és az Ajándékokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az office.hu@rauch.cc ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak, valamint telefonon érdeklődhetnek a 06-1-253-12-00-as telefonszámon.

10. ADATVÉDELEM

10.1 A Játék során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos cég adatai:

Cégnév: Rauch Hungária Kft.
Cím: H-1171 Budapest, Kiskároshíd u.
E-mailcím: office.hu@rauch.cc
Telefon: +36(0)1 2531200

A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat 3.1. pontjában említett személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon és Facebook oldalukon a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait a vonatkozó jogszabályok alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő nyolcacik adóév végéig őrzi meg.

A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a 3.1 pontban során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban.

A Játékosok adatait a Szervező, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

- hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;

- a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

- a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;

- személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli;

- személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;

- a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;

- bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; és

- közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

10.2 Google Analytics

Az oldalunk Google Analytics weblap elemző rendszert használ. A Google Analytics cookie-kat használ. A cookie-k az internetböngésző által tárolt kisméretű fájlok, amelyek a megnyitott webhelyek alapján tárolnak információkat. A cookie-k felhasználási feltételei a számítógépén megtalálhatóak. A cookie-k által megkapott információkat (beleértve az IP címet) a Google tárolja Amerikában. A Google ezeket az információkat felhasználja weblaphasználat elemzésére, webhely üzemeltetőknek szóló riportok előállítására, weboldal aktivitással és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására. Csak olyan harmadik félnek lehet hozzáférése az adatokhoz, akiknek ez jogosan előírt, vagy akik jogosan a Google nevében használják fel az adatokat. A Google nem társítja a böngésző által továbbított IP címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. A böngészőprogramok megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a Cookie-k telepítését, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben az oldal egyes funkcióihoz csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fog tudni hozzáférni, ezáltal csökkenhet a felhasználói élmény. A weboldal használatával Ön egyetért a Google által felhasznált és kezelt adatok módjával és folyamatával.

A Google AdSense a Google hirdető szolgáltatása, amely hirdetéseket jelenít meg a weboldalon (pl. szövegek, reklámok, bannerek stb.). Előfordulhat, hogy a böngészője elment egy cookie-t, amit a Google-től vagy harmadik féltől kap. A cookie-kból nyert információt a Google tárolja, gyűjti és elemzi.

Továbbá a Google AdSense is információt gyűjt úgynevezett WebBacon-ök segítségével (ezek kis láthatatlan grafikai elemek). A WebBacon-ök egyszerű adatok tárolására és elemzésére szolgálnak, mint például a weblap látogatása. A cookie-kból és a WebBacon-ökből nyert adatokat a Google szervere tárolja Amerikában. A Google a kapott adatokat felhasználja, hogy még személyre szabottabb hirdetéseket kapjon az AdSense segítségével. A Google csak jogosan előírt harmadik feleknek továbbítja az adatokat, illetve ha a Google nevében jogosan dolgozzák ezeket fel. A Google nem társítja az IP címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. Megakadályozhatja, hogy a cookie-k mentésre kerüljenek a merevlemezen, azonban a WebBacon-ök megjelennek. A böngészőjében Ön beállíthatja, ha nem kívánja elfogadni a cookie-kat, ezekről a beállításokról a Google Analytics weboldalán olvashat bővebben.

10.3 Facebook

Facebook bővítmények

A weboldal közösségi média bővítményeket használ, amelyek a Facebook által kezeltek. A bővítmények felismerhetőek a facebook logó valamely eleméről (kék alapon a fehér “f” betű, vagy a “like” jel) illetve megnevezve, mint “Facebook bővítmény”. A bővítmények listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://developers.facebook.com/plugins.

Ha Ön olyan oldalt látogat, amelyen bővítmény található, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverével. A bővítmény tartalma közvetlenül a Facebooktól továbbítódik a böngészőbe és onnan a weboldalra. Ez azt jelenti, hogy a nekünk nincs befolyásunk és ráhatásunk a Facebook bővítményeiből származó adatokra, ezért szeretnénk tájékoztatni Önt az eddigi ismereteinkről a bővítményekkel kapcsolatban.

Az integrált bővítményeken keresztül a Facebook információt kap arról, hogy Ön meglátogatta a weboldalt. Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebook fiókjába, a Facebook ezt a látogatást összeköti a Facebook fiókjával. Ha Ön használ egy bővítményt, például kedvel egy bejegyzést vagy hozzászólást ír, ez az információ a böngészőből közvetlenül a Facebookhoz lesz továbbítva és ott kerül tárolásra. Amennyiben Önnek nincs Facebook fiókja úgy is elképzelhető, hogy a Facebook tárolni tudja az IP címét.

További információk a Facebook általi adatgyűjtés céljáról, kiterjedéséről, folyamatáról és felhasználásáról, illetve az Ön jogairól és elérhető beállításairól a következő honlapon érhetőek el: http://www.facebook.com/policy.php.

Ha Önnek van Facebook fiókja, de nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről, akkor jelentkezzen ki a Facebook fiókjából mielőtt a weboldalunkat megnyitná.

Van lehetőség a Facebook bővítményeinek letiltására egyes beállításokkal a böngészőben, vagy a Facebook Blocker használatával.

11. Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályokról

11.1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és a Játékosok megfelelő, előzetes tájékoztatása alapján történik.  

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

11.2. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

11.2.1. A Játékos neve

a)     az adatkezelés célja:

-       a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;

-       adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

b)    az adatkezelés jogalapja:

-       GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

c)     az adatkezelés időtartama:

-       a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap;

11.2.2. A Játékos telefonszáma

a)     a) az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal 

b)     az adatkezelés jogalapja:

-       GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

c)      az adatkezelés időtartama:

-       a Játék lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap;

11.2.3. A Játékos e-mail címe

d)    az adatkezelés célja:

-       a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;

e)    az adatkezelés jogalapja:

-       GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás

f)      az adatkezelés időtartama:

-       a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap.

A Szervező a nyertes Játékos nevét megjelenteti weboldalán, valamint Facebook oldalán. A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap.

11.3. A Játékosok adatvédelmi jogai

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján történik, azzal, hogy a Szervező a Játékos ilyen igénye esetén korlátozás nélküli lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), kérheti azok visszavonását, vagy az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben.

A fenti jogosultságait a Játékos a Szervező office.hu@rauchc.cc e-mail címén, valamint a Szervező jelen játékszabályzatban rögzített postai elérhetőségein keresztül előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A fentiek mellett a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője a RAUCH Hungária Kft., míg az adatfeldolgozó a Telekom New Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., cégjegyzékszáma: 01-10-046367. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Játék lezárását követő 3 (három) munkanapon belül megsemmisíti.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező és a Lebonyolítók az Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a www.rauch.cc Weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Játék visszavonása nem érinti a kereskedelmi forgalomba került Termék Pályázatok alapján történő igények érvényesíthetőségét. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező a játékosokat a 9. pont szerinti elérhetőségeken keresztül tájékoztatja.

A Rauch Hungária Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

 

Budapest, 2021. október 15.

RAUCH Hungária Kft.

Szervező