A Rauch „Kaparj és nyerj” nyereményjátékra vonatkozó Általános Részvételi Feltételek

A Rauch Hungária Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely:  1171 Budapest Kiskároshíd u. 2., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag azon 16. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, akik rendelkeznek magyarországi lakó vagy tartózkodási hellyel, továbbá az 5.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt regisztrálnak a játékra, megadják  www.rauch.cc/horecapromotion oldalon kért személyes adatokat a felhasználói felületen.

2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató automatikus elfogadását jelenti.

3. A Regisztráció során kért adatokat a Játékos köteles megadni. Kért adatok: név (keresztnév, vezeték név), telefonszám, e-mail cím, születési dátum.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1. A Játék 2022. június  1. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2022. augusztus 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2022. augusztus 31. 23 óra 59 perc 59 mp.

4.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 6.1 pontban meghatározott valamennyi ajándék kiosztásra/kisorsolásra kerül.

5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5. 1. Egy Játékos akár több alkalommal is jogosult a Játék időtartama alatt részt venni a játékban.

5. 2. A nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

A játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. 3. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött adatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. 4. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyként vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Ajándék megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

5. 5. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan adatok megadása, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött adatait részben vagy egészben töröljék.

5. 6. A Játékból ki vannak zárva a Rauch Hungária Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

6. NYEREMÉNY, SORSOLÁS

6. 1. Az érvényes pályázatot beküldők az alábbi nyereményt nyerhetik meg:

1 db  XIAOMI elektromos roller -  Mi Electric Scooter 3

Az Ajándék készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy nyereményre nem váltható át.

6. 2. Sorsolás módja

A sorsolására 2022. május 27-én, 9 órakor Dr. Gulyás Noémi Közjegyző Irodában (1043 éBudapest 4. kerület, Munkásotthon utca 8/C. I.2.) számítógép segítségével került sor.

A sorsoláson nyerő időpont kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanathoz vagy az azutáni legkorábbi időpillanathoz legközelebbi időpontban regisztrál, az nyereményben (6.1. pont) részesül.

A Szervező 1 nyerő időpontot sorsol.

A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

Amennyiben a nyertes nem kapja meg nyereményét, úgy az értesítés hónapjának utolsó napjától számított 30 napon belül elektronikus levélben kell a Rauch Hungária Kft.-hez fordulnia és jelezni ezt az office.hu@rauch.cc e-mail címen. Ennek elmulasztása esetén a nyeremény nem követelhető.

6.3.

Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:

●      A Pályázó nem töltötte be a 16. életévét.
●      A Pályázó nem magyar állampolgár.
●      Amennyiben a Regisztráló nem természetes személy.                  
●      A Pályázó nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.                   
●      A Pályázó a Szervező, a Lebonyolító, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.                              
●      A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és az Ajándék átadása ennek következményében meghiúsul.           
●      A Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését.             
●      A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis egy regisztrációval több személy is játszik.
●      Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal a nyereményét.

7. AJÁNDÉK ÁTADÁSA

7.1. A Szervező a 6.1. pontban megjelölt ajándék nyertesét a nyertes kiválasztását követően 10 munkanapon belül a játékos által megadott telefonszámon keresztül értesíti az ajándék átvételének részleteiről. A nyertes kiválasztására a játék lezártával kerül sor.

7.2. A Szervező a 6.1. pontban írt ajándékot a Játék lezártát követő 60 (hatvan) naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el a nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Szervező a futárszolgálattal kézbesített Ajándék kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, vagy bármely egyéb okból az Ajándék átvételére két alkalommal sem kerül sor, és így az Ajándék átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező az Ajándék átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét a fent vázolt határidőn belül nem veszi fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhet. A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

7.3. Ha a Játékos a 16. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult.

7.4. A Szervező az Ajándék nyertes nevét a www.rauch.cc  weboldalon, oldalon közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékos neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7. 5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Ajándékot azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

7.6. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.7.  A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt az office.hu@rauch.cc   e-mail címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.

8. ADÓZÁS

Az Ajándékokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül semmilyen további kötelezettség nem terheli. Az Ajándékok kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Ajándékok átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a www.rauch.cc/horecapromotion weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el az éttermi, szállodai egységekben elhelyezett reklámanyagokon.

A résztvevők a Játékkal és az Ajándékkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az office.hu@rauch.cc ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak, valamint telefonon érdeklődhetnek a 06-1-253-12-00-as telefonszámon.

10.1. Google Analytics

Az oldalunk Google Analytics weblap elemző rendszert használ. A Google Analytics cookie-kat használ. A cookie-k az internetböngésző által tárolt kisméretű fájlok, amelyek a megnyitott webhelyek alapján tárolnak információkat. A cookie-k felhasználási feltételei a számítógépén megtalálhatóak. A cookie-k által megkapott információkat (beleértve az IP címet) a Google tárolja Amerikában. A Google ezeket az információkat felhasználja weblaphasználat elemzésére, webhely üzemeltetőknek szóló riportok előállítására, weboldal aktivitással és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására. Csak olyan harmadik félnek lehet hozzáférése az adatokhoz, akiknek ez jogosan előírt, vagy akik jogosan a Google nevében használják fel az adatokat. A Google nem társítja a böngésző által továbbított IP címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. A böngészőprogramok megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a Cookie-k telepítését, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben az oldal egyes funkcióihoz csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fog tudni hozzáférni, ezáltal csökkenhet a felhasználói élmény. A weboldal használatával Ön egyetért a Google által felhasznált és kezelt adatok módjával és folyamatával.

A Google AdSense a Google hirdető szolgáltatása, amely hirdetéseket jelenít meg a weboldalon (pl. szövegek, reklámok, bannerek stb.). Előfordulhat, hogy a böngészője elment egy cookie-t, amit a Google-től vagy harmadik féltől kap.  A cookie-kból nyert információt a Google tárolja, gyűjti és elemzi.

Továbbá a Google AdSense is információt gyűjt úgynevezett WebBacon-ök segítségével (ezek kis láthatatlan grafikai elemek). A WebBacon-ök egyszerű adatok tárolására és elemzésére szolgálnak, mint például a weblap látogatása. A cookie-kból és a WebBacon-ökből nyert adatokat a Google szervere tárolja Amerikában. A Google a kapott adatokat felhasználja, hogy még személyre szabottabb hirdetéseket kapjon az AdSense segítségével. A Google csak jogosan előírt harmadik feleknek továbbítja az adatokat, illetve ha a Google nevében jogosan dolgozzák ezeket fel. A Google nem társítja az IP címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. Megakadályozhatja, hogy a cookie-k mentésre kerüljenek a merevlemezen, azonban a WebBacon-ök megjelennek. A böngészőjében Ön beállíthatja, ha nem kívánja elfogadni a cookie-kat, ezekről a beállításokról a Google Analytics weboldalán olvashat bővebben.

10.2. Facebook

Facebook bővítmények

A weboldal közösségi média bővítményeket használ, amelyek a Facebook által kezeltek. A bővítmények felismerhetőek a facebook logó valamely eleméről (kék alapon a fehér “f” betű, vagy a “like” jel) illetve megnevezve, mint “Facebook bővítmény”. A bővítmények listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: developers.facebook.com/plugins.

Ha Ön olyan oldalt látogat, amelyen bővítmény található, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverével. A bővítmény tartalma közvetlenül a Facebooktól továbbítódik a böngészőbe és onnan a weboldalra. Ez azt jelenti, hogy a nekünk nincs befolyásunk és ráhatásunk a Facebook bővítményeiből származó adatokra, ezért szeretnénk tájékoztatni Önt az eddigi ismereteinkről a bővítményekkel kapcsolatban. 

Az integrált bővítményeken keresztül a Facebook információt kap arról, hogy Ön meglátogatta a weboldalt. Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebook fiókjába, a Facebook ezt a látogatást összeköti a Facebook fiókjával. Ha Ön használ egy bővítményt, például kedvel egy bejegyzést vagy hozzászólást ír, ez az információ a böngészőből közvetlenül a Facebookhoz lesz továbbítva és ott kerül tárolásra. Amennyiben Önnek nincs Facebook fiókja úgy is elképzelhető, hogy a Facebook tárolni tudja az IP címét.

További információk a Facebook általi adatgyűjtés céljáról, kiterjedéséről, folyamatáról és felhasználásáról, illetve az Ön jogairól és elérhető beállításairól a következő honlapon érhetőek el: www.facebook.com/policy.php.

Ha Önnek van Facebook fiókja, de nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről, akkor jelentkezzen ki a Facebook fiókjából mielőtt a weboldalunkat megnyitná.

Van lehetőség a Facebook bővítményeinek letiltására egyes beállításokkal a böngészőben, vagy a Facebook Blocker használatával.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándék kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező és a Lebonyolítók az Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a www.rauch.cc Weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába a játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Játék visszavonása nem érinti a kereskedelmi forgalomba került Termék Pályázatok alapján történő igények érvényesíthetőségét. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező a játékosokat a 9. pont szerinti elérhetőségeken keresztül tájékoztatja.

A Rauch Hungária Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

 

Budapest, 2022. május 30.

RAUCH Hungária Kft.

Szervező

 

Adatkezelési tájékoztató a RAUCH Hungária Kft. weboldalán, Facebook profilján és egyéb elektronikus felületen keresztül végzett adatkezeléseihez

1. Adatkezelő megnevezése

RAUCH Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2.
Postacím: 1171 Budapest, Kiskároshíd u. 2
Telefon: +3612531200
Fax: +3612531222
E-mail cím: office.hu@rauch.cc

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Társaság  adatvédelmi tisztviselője: Deutsch Áron

Elérhetőségei: e-mail címe: Aron.Deutsch@rauch.cc; telefonszáma: +3612531253

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Társaság által meghirdetett „Kaparj és nyerj” megnevezésű nyereményjátékban történő részvétel, a résztvevőkkel történő kapcsolattartás, továbbá célja, hogy a résztvevők adatait a későbbiekben saját marketing célból tárolja és felhasználja, hírlevél formájában tájékoztassa a résztvevőket az újdonságokról, a vállalatot érintő hírekről.

A nyereményjátékban történő részvétel céljából a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá a résztvevőkkel történő kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében felhasználó azonosítása során jelszó megadása kötelező.

3.2.A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

A Társaság felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.3. A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

személyes adat

(kötelező megadni)

az adatkezelés célja

jogalapja

családi- és utónév 

az Ön neve az Önnel történő    beazonosításhoz szükséges

 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

 

 

e-mail cím

az Ön e-mail címe a Társaság és Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges

telefonszám

az Ön telefonszáma a kapcsolattartáshoz szükséges

A Társaság nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 3.1. pontjában említett esetben A Társaság a személyes adatokat a nyereményjátékot követően 3 évig őrzi.

6.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

6.1.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

•     a Társaság
       - milyen személyes adatait;
       - milyen jogalapon;
       - milyen adatkezelési cél miatt;
       - mennyi ideig
kezeli; továbbá
•     a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
•     milyen forrásból származnak a személyes adatai;
•     a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

6.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

6.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 3. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

6.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A 3. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság  az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

A 3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak

jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

 

 

Ask Rauch