Pravila nagradne igre “ZIMA PUNA VITMAMINA”

Temeljem članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću (N.N. 87/09) i članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10), Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač) donosi uz suglasnost Ministarstva financija slijedeće:

Zagreb, 12. listopad 2020.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/440

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Članak 1.

ORGANIZATOR

Priređivač nagradne igre je društvo, Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, iz Zagreba, MB 01526855, OIB 78897397079, djelatnost:15320 (1032), Proizvodnja sokova od voća i povrća.

Priređivač je ujedno i stranka odgovorna za zaštitu podataka.

Kontakt mail adresa je: office.hr@rauch.cc

Članak 2.

SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom “ZIMA PUNA VITAMINA” (dalje u tekstu: igra), u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u svim prodajnim objektima Republike Hrvatske, koji u svojoj ponudi imaju Happy day asortiman. 

Članak 3.

PODRUČJE I VRIJEME ODVIJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje od 02.11.2020. godine u 00:00 sati i traje do 28.02.2021. godine do 23:59 sati.

Područje odvijanja nagradne igre je Republika Hrvatska.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani – fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim zaposlenika tvrtke Priređivača i svih trgovačkih društava partnera Priređivača koji su surađivali u pripremi nagradne igre, kao i članova njihovih užih obitelji.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici daju svoju suglasnost Priređivaču na prikupljanje i obrađivanje njihovih osobnih podataka u svrhe predviđene ovim Pravilima nagradne igre.

Članak 5.

SUGLASNOST S PRAVILIMA

Sudionici koji sudjeluju u igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sudjelovanje je dopušteno samo u vlastito ime. Sudjelujući u ovoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 6.

 NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I NAGRADE 

Način sudjelovanja:

U nagradnoj igri može se sudjelovati na dva načina:

  1. KVIZ -točnim odgovorom na pitanje iz kviza na web stranici

www.rauch.cc/happyvitaminforyou

  1. ONLINE GAME -sudjelovanjem u mrežnoj igri na web stranici www.rauch.cc/happyvitaminforyou

Sudjelovanje u natjecanju putem internetske igre zahtijeva uspješno dovršavanje igre. U igri se isti motivi (voće) moraju međusobno povezati kako bi se postigao navedeni minimalni broj različitih postavljenih motiva.

Za oba načina sudjelovanja bit će potrebno ispuniti obrazac za sudjelovanje u nagradnoj igri, koji će se nalaziti na www.rauch.cc/happyvitaminforyou

U obrascu će biti potrebno upisati svoje osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, grad i poštanski broj, datum rođenja, te e-mail adresu.

Sudjelovanje je moguće samo u periodu nagradne igre. Sudjelovanje je dobrovoljno i besplatno. Sudjelovanje se može odvijati isključivo na stranici www.rauch.cc/happyvitaminforyou

Višestruko sudjelovanje nije dopušteno.

NAGRADE:

Nagradni fond uključuje 28 nagrada.

GLAVNA NAGRADA:

  • voucher za dvije osobe koji uključuje 3 noćenja u HAIDVOGL MAVIDA Hotel Zell am See (Kirchenweg 11, 5700 Zell am See), polupansion i dodatne aktivnosti.

Svi troškovi vezani za dolazak i odlazak su na teret dobitnika.

Ukupno ima tri glavne nagrade.

OSTALE NAGRADE:

  • Vitamin C paket (uključuje 4 komada Happy day soka 1l)  

Ukupno ima 25 Vitamin C paketa.

Izvlačenje nagrada bit će dana 03.03.2021. u 12:00 sati.

Izvlačenje nagrada održat će se u službenom sjedištu Priređivača nagradne igre RAUCH Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, 10 090 Zagreb.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri predstavnika koje imenuje direktor Priređivača. O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Izlačenje nagrada bit će izvršeno slučajnim odabirom.

VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA

Vrijednost jedne glavne nagrade iznosi 9.828,00 kn (sa PDV-om).

Ukupno 3 kom =  29.484,00  kn (sa PDV-om)

Vrijednost jednog Vitamin C paketa iznosi 55,96 (sa PDV-om).

Ukupno 25 kom = 1.399,00 kn (sa PDV-om)

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA IZNOSI: 30.883,00 kn (sa PDV-om)

VAŽNA OBAVIJEST O COVID-19:

Zbog trenutne situacije u vezi s COVID-19, posljedice i moguće mjere ne mogu se procijeniti.

Ako se voucher ne može iskoristiti iz bilo kojeg razloga, voucher za odmor istječe.

Ni jedno potraživanje ne može se podnijeti iz predmetnog natjecanja niti iz bilo koje obavijesti o nagradi.

Ako započnete putovanje, to činite na vlastiti rizik i odgovornost. U svakom slučaju dobitnik se mora informirati o važećim propisima i upozorenjima za putovanje, sukladno situaciji u vezi COVID-19.

Članak 7.

CRVENI KRIŽ

Priređivač se obavezuje 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

Članak 8.

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, pristojbe ili davanja izravno povezana s nagradama.

Članak 9.

MALOLJETNICI

Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove Nagradne igre.

Članak 10.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11.

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija RH bit će objavljena prije početka same nagradne igre   na web stranici www.rauch.cc/happyvitaminforyou .

Članak 12.

OBJAVA DOBITNIKA

Obavijest o izvučenim dobitnicima bit će objavljena na službenoj internet stranici www.rauch.cc/happyvitaminforyou.

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem (putem e-maila), u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati pisanim putem u roku od trideset (30) dana od nagradnog izvlačenja.

Članak 13.

PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, odnosno, ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog (uključujući, ali ne i ograničavajući se na) kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre.

Članak 14.

PREUZIMANJE NAGRADE

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.


Nagrade koje nisu podijeljene biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Preuzimanje nagrada:

Nagrade će biti poslane dobitnicima Hrvatskom poštom preporučeno na adresu koja je prijavljena prilikom unošenja osobnih podataka.

Prilikom preuzimanja preporučene pošiljke, dobitnik svojim potpisom potvrđuje primitak nagrade i time prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Nakon obavještavanja dobitnika, nagrade moraju biti preuzete u zakonski predviđenom roku, a sukladno članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku gubi pravo na istu.

Članak 15.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka nam je od velike važnosti. Priklupljeni osobni podaci tijekom ove nagradne igre, bit će korišteni samo za potrebe ove nagradne igre.

Obrađujemo osobne podatke koji su nam dostavljeni u vezi sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri. Ne postoji obaveza davanja ovih podataka. Međutim, ako podaci ne budu dostupni, sudjelovanje u nagradnoj igri neće biti moguće.

Osobne podatke obrađujemo kako bismo zabilježili sudionike u nagradnoj igri i kako bi se nagradna igra odvijala pravilno i u skladu s uvjetima sudjelovanja. Osobni podaci nam služe kako bismo obavijestili dobitnike i kako bismo im mogli poslati nagrade.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka proizlazi iz našeg interesa da se nagradna igra odvija u skladu sa Pravilima.

PRISTUP PODACIMA

U našoj tvrtki zaposlenici imaju pristup podacima koji su im potrebni za rad.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima također se prosljeđuju sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva u svojoj zadaći ili koje mu zbog zakonskih zahtjeva moramo prenijeti:

a.) Naš IT pružatelj usluga (ugovorni procesor) Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija

b.) Naša medijska agencija Digitalsunray Media GmbH, Gonzagagasse 11/25, 1010 Wien, Austrija

c.) vlasti, sudovi i zakonski zastupnici sukladno zakonima o organizaciji nagradne igre.

Gore navedeni vanjski primatelji imaju sjedište u EEA (European Economic Area).

Sudionici mogu zatražiti od organizatora da dostavi pisane podatke o spremljenim  osobnim podacima. Sudionici mogu zatražiti ispravak podataka koje su dali na korištenje, kao što mogu i zatražiti brisanje istih putem e-pošte na adresu office.hr@rauch.cc

Ako sudionici imaju bilo kakvih pitanja u vezi s obradom podataka, svoj upit mogu poslati  na adresu office.hr@rauch.cc

Osobni podaci bit će izbrisani dvanaest mjeseci nakon završetka nagradne igre, osim u slučaju da su potrebni za dokazne svrhe u skladu sa zakonskim propisima.

U Zagrebu, 07.10.2020.

 RAUCH Croatia d.o.o.