Pravila nagradne igre “ZIMA PUNA HAPPY DAY VITAMINA”

Temeljem članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću (N.N. 87/09) i članka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10), Rauch Croatia d.o.o., Franje Lučića 34b, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač) donosi:
Zagreb, 30.rujan 2021.
KLASA: UP/I-460-02/21-01/423
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Članak 1.
ORGANIZATOR
Priređivač nagradne igre je društvo, Rauch Croatia d.o.o., Franje Lučića 34b, iz Zagreba, MB 01526855, OIB 78897397079, djelatnost:15320 (1032), Proizvodnja sokova od voća i povrća. Priređivač je ujedno i stranka odgovorna za zaštitu podataka. Kontakt mail adresa je: office.hr@rauch.cc

Članak 2.
SVRHA NAGRADNE IGRE
Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom “ZIMA PUNA HAPPY DAY VITAMINA” (dalje u tekstu: igra), u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u svim prodajnim objektima Republike Hrvatske, koji u svojoj ponudi imaju Happy day asortiman.

Članak 3.
PODRUČJE I VRIJEME ODVIJANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traje od 18.10.2021. godine u 00:00 sati i traje do 31.01.2022. godine do 23:59 sati. Područje odvijanja nagradne igre je Republika Hrvatska.

Članak 4.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani – fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim zaposlenika tvrtke Priređivača i svih trgovačkih društava partnera Priređivača koji su surađivali u pripremi nagradne igre, kao i članova njihovih užih obitelji. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici daju svoju suglasnost Priređivaču na prikupljanje i obrađivanje njihovih osobnih podataka u svrhe predviđene ovim Pravilima nagradne igre.

Članak 5.
SUGLASNOST S PRAVILIMA
Sudionici koji sudjeluju u igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sudjelovanje je dopušteno samo u vlastito ime. Sudjelujući u ovoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI I NAGRADE

Način sudjelovanja:

U nagradnoj igri može se sudjelovati na način:

     1. KVIZ -točnim odgovorom na pitanje iz kviza na web stranici www.rauch.cc/happyvitamin

Za sudjelovanjeu nagradnoj igri bit će potrebno ispuniti obrazac, koji će se nalaziti na www.rauch.cc/happyvitamin
U obrascu će biti potrebno upisati svoje osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, grad i poštanski broj, datum rođenja, te e-mail adresu.

Sudjelovanje je moguće samo u periodu nagradne igre. Sudjelovanje je dobrovoljno i besplatno. Sudjelovanje se može odvijati isključivo na stranici www.rauch.cc/happyvitamin

Višestruko sudjelovanje nije dopušteno.

NAGRADE:

Nagradni fond uključuje 80 nagrada.

GLAVNA NAGRADA: 
     • voucher za dvije osobe koji uključuje 3 noćenja u TUI Blue Fieberbrunn (Lindau 18, 6391 Fieberbrunn), polupansion i dodatne aktivnosti (dogovoriti kod rezervacije termina).
Svi troškovi vezani za dolazak i odlazak su na teret dobitnika.

Ukupno ima pet (5) glavnih nagrada.

OSTALE NAGRADE: 
     • 25 Vitamin C paket (uključuje 4 komada Happy day soka 1l)
     • 25 Rauch prijenosna baterija (powerbank)
     • 25 Rauch tkanena torba za kupovinu

Izvlačenje nagrada bit će dana 07.02.2022. u 12:00 sati.

Izvlačenje nagrada održat će se u službenom sjedištu Priređivača nagradne igre RAUCH Croatia d.o.o., Franje Lučića 34b, 10 090 Zagreb. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri predstavnika koje imenuje direktor Priređivača. O toku izvlačenja vodit će se zapisnik. Izlačenje nagrada bit će izvršeno slučajnim odabirom.

VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA
Vrijednost jedne glavne nagrade iznosi 6.660,00 kn (sa PDV-om).
Ukupno 5 kom = 33.300,00 kn (sa PDV-om)

Vrijednost jednog Vitamin C paketa iznosi 55,96 kn (sa PDV-om).
Ukupno 25 kom = 1.399,00 kn (sa PDV-om)

Vrijednost jedne prijenosne baterije iznosi 47,63 kn (sa PDV-om).
Ukupno 25 kom = 1.190,63 kn (sa PDV-om)

Vrijednost jedne Rauch tkanene torbe za kupovinu iznosi 7,09 kn (sa PDV-om).
Ukupno 25 kom = 177,19 kn (sa PDV-om)

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA IZNOSI: 36.066,82 kn (sa PDV-om)

VAŽNA OBAVIJEST O COVID-19:
Zbog trenutne situacije u vezi s COVID-19, posljedice i moguće mjere ne mogu se procijeniti.
Ako se voucher ne može iskoristiti iz bilo kojeg razloga, voucher za odmor istječe. Ni jedno potraživanje ne može se podnijeti iz predmetnog natjecanja niti iz bilo koje obavijesti o nagradi.
Ako započnete putovanje, to činite na vlastiti rizik i odgovornost. U svakom slučaju dobitnik se mora informirati o važećim propisima i upozorenjima za putovanje, sukladno situaciji u vezi COVID-19.

Članak 7.
CRVENI KRIŽ
Priređivač se obavezuje 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

Članak 8.
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, pristojbe ili davanja izravno povezana s nagradama.

Članak 9.
MALOLJETNICI
Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove Nagradne igre.

Članak 10.
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11.
OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija RH bit će objavljena prije početka same nagradne igre na web stranici www.rauch.cc/happyvitamin.

Članak 12.
OBJAVA DOBITNIKA
Obavijest o izvučenim dobitnicima bit će objavljena na službenoj internet stranici www.rauch.cc/happyvitamin.

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem (putem e-maila), u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati pisanim putem u roku od trideset (30) dana od nagradnog izvlačenja.

Članak 13.
PREKID NAGRADNE IGRE
Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, odnosno, ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog (uključujući, ali ne i ograničavajući se na) kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre.

Članak 14.
PREUZIMANJE NAGRADE
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Nagrade koje nisu podijeljene biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Preuzimanje nagrada:
Nagrade će biti poslane dobitnicima Hrvatskom poštom preporučeno na adresu koja je prijavljena prilikom unošenja osobnih podataka.

Prilikom preuzimanja preporučene pošiljke, dobitnik svojim potpisom potvrđuje primitak nagrade i time prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Nakon obavještavanja dobitnika, nagrade moraju biti preuzete u zakonski predviđenom roku, a sukladno članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku gubi pravo na istu.

Članak 15.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Zaštita osobnih podataka nam je od velike važnosti. Priklupljeni osobni podaci tijekom ove nagradne igre, bit će korišteni samo za potrebe ove nagradne igre.

Obrađujemo osobne podatke koji su nam dostavljeni u vezi sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri. Ne postoji obaveza davanja ovih podataka. Međutim, ako podaci ne budu dostupni, sudjelovanje u nagradnoj igri neće biti moguće.

Osobne podatke obrađujemo kako bismo zabilježili sudionike u nagradnoj igri i kako bi se nagradna igra odvijala pravilno i u skladu s uvjetima sudjelovanja. Osobni podaci nam služe kako bismo obavijestili dobitnike i kako bismo im mogli poslati nagrade. Pravni temelj za obradu osobnih podataka proizlazi iz našeg interesa da se nagradna igra odvija u skladu sa Pravilima.

PRISTUP PODACIMA
U našoj tvrtki zaposlenici imaju pristup podacima koji su im potrebni za rad. Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima također se prosljeđuju sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva u svojoj zadaći ili koje mu zbog zakonskih zahtjeva moramo prenijeti:
a.) Naš IT pružatelj usluga (ugovorni procesor) Inscript GmbH, 6850 Dornbirn, Austrija
b.) vlasti, sudovi i zakonski zastupnici sukladno zakonima o organizaciji nagradne igre.

Gore navedeni vanjski primatelji imaju sjedište u EEA (European Economic Area).

Sudionici mogu zatražiti od organizatora da dostavi pisane podatke o spremljenim osobnim podacima. Sudionici mogu zatražiti ispravak podataka koje su dali na korištenje, kao što mogu i zatražiti brisanje istih putem e-pošte na adresu office.hr@rauch.cc

Ako sudionici imaju bilo kakvih pitanja u vezi s obradom podataka, svoj upit mogu poslati na adresu office.hr@rauch.cc

Osobni podaci bit će izbrisani dvanaest mjeseci nakon završetka nagradne igre, osim u slučaju da su potrebni za dokazne svrhe u skladu sa zakonskim propisima.

U Zagrebu, 28.09.2021.

RAUCH Croatia d.o.o.