PODMÍNKY ÚČASTI A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spotřebitelská soutěž „MyTea MyMusic“

 

I.          Podmínky účasti

1. Předmět

1.1 Tyto podmínky upravují účast na spotřebitelské soutěži "MyTea MyMusic" pořádané spol. Rauch Praha spol. s r.o,  Na Žertvách 34/2196,  180 00 Praha 8, IČ: 63666618, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: vložka C, oddíl 37375 (dále též jako "Pořadatel").

1.2 Pořadatel je současně správcem osobních údajů účastníků spotřebitelské soutěže. Pořadatel pověřil zajištěním části technického a organizačního provedení spotřebitelské soutěže " MyTea MyMusic" příslušného poskytovatele IT služeb, který je identifikován níže Č. II. písm. C. těchto podmínek (taktéž jako příjemci osobních údajů); tyto subjekty jsou zpracovateli osobních údajů účastníků této spotřebitelské soutěže.

1.3 Pořadatel (správce) a zpracovatelé mohou být kontaktováni na e-mailové adrese: office.cz@rauch.cc.

1.4 Účastí na spotřebitelské soutěži "MyTea MyMusic" účastník akceptuje a vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami. Účast na spotřebitelské soutěži je možná výlučně na základě těchto podmínek.

2. Účast na spotřebitelské soutěži

2.1 Spotřebitelská soutěž "MyTea MyMusic" bude zahájena dne 3.5.2021 od 00:00 hodin a ukončena (uzávěrka) dne 30.7.2021 ve 23:59 hodin (dále též jako „soutěžní období“). 

2.2 Spotřebitelské soutěže se mohou účastnit výlučně fyzické osoby s pobytem (a doručovací adresou) na území České republiky, kteří v den své účasti dovršili věk 18ti let. Každý je povinen se účastnit výlučně pod svým vlastním jménem (nikoli jménem a na účet třetí osoby).

2.3 Osoby, které jsou zaměstnanci či osobami jinak, než na základě pracovního poměru činnými pro Pořadatele nebo společnosti či entit v rámci skupiny, jejíž je Pořadatel součástí (koncern Rauch), příp. společností nebo entit, jimiž bylo Pořadatelem svěřeno organizační či technické zajištění této spotřebitelské soutěže, jsou vyloučeny z účasti na této spotřebitelské soutěži. Totéž platí pro osoby, které jsou vůči osobám uvedených v předcházející větě v postavení osob blízkých (tzn., manžel/ka, druh/družka a příbuzní v linii přímé, resp. osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

2.4 Účast v soutěži "MyTea MyMusic" pořádané spol. Rauch Praha spol. s r.o. vzniká úplným, řádným a správným vyplněním registračního formuláře na Internetových stránkách Pořadatele www.rauch.cc/cs/produkty/mytea/my-music osobními údaji účastníka, tj. e-mailovou adresu, a dále 9místného alfanumerického soutěžního kódu, když postupy získání soutěžního kódu a registrace účastníka jsou popsány dále:

a)    Jak získat soutěžní kód: Účastník získá soutěžní kód zakoupením výrobků MyTea Rauch v následujících typech balení: PET láhev o objemu 0,5 l nebo PET láhev o objemu 1,5 l. Soutěžní kódy jsou vyobrazeny na vnitřní straně plastových víček PET láhví.

b)    Kde se zaregistrovat: Účastník je povinen se zaregistrovat k účasti na soutěži prostřednictvím Internetových stránek soutěže MyTea MyMusic provozovaných Pořadatelem na adrese www.rauch.cc/cs/produkty/mytea/my-music, na kterých musí správně a úplně vyplnit vstupní formulář, do kterého účastník zadá jeden soutěžní 9-místný alfanumerický kód získaný z obalů výše uvedených výrobků Pořadatele a vyplní svou e-mailovou adresu a následně správně vyplněný formulář odešle. Každý soutěžní kód lze zadat pouze jednou.

2.5 Každý pátek po dobu trvání soutěže jsou losování výherci příslušných výher. Losování probíhá ze všech zúčastněných soutěžících, náhodným výběrem. Oznámení o výhře je výhercům zasláno na email.

2.6 Účastníci soutěže souhlasí, že v případě výhry budou jejich e-mailové adresy zveřejněna na www.rauch.cc/cs/produkty/mytea/my-music nebo v jiných médiích.

2.7 Účastník jako subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa budou zpracovávány společností Rauch Praha spol. s r.o. jako Pořadatelem za účelem zajištění řádného průběhu soutěže podle těchto podmínek, tj za účelem zapojení účastníka do soutěže MyTea MyMusic, potvrzení registrace, losování a kontaktování v případě výhry a současně uděluje spol. Rauch Praha spol. s r.o. souhlas k občasnému zasílání obchodních sdělení (např. e-mail Newsletteru).

2.8 Účast ve spotřebitelské soutěži je možná výlučně v průběhu soutěžního období. Účast v této soutěži je dobrovolná a bezplatná. Soutěže je možné se účastnit výlučně prostřednictvím výše specifikované Internetové stránky (homepage). Do losování budou zařazeni jen ti účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky účasti v soutěži.

2.9 Výherci budou vybráni náhodným losováním.

3. Pravidla chování, důsledky porušení podmínek soutěže

Účastníky, kteří poruší pravidla stanovená v těchto podmínkách účasti ve spotřebitelské soutěži je Pořadatel oprávněn dle své úvahy kdykoli vyloučit z účasti v soutěži. Pořadatel má toto právo zejména vůči osobám, které se zúčastní této soutěže, ačkoli v okamžiku vzniku své účasti (registrace) ještě nedovršili 18ti let věku.

4. Ceny

Pořadatel bude mezi všemi platnými účastníky soutěže náhodně losovat výherce následujících cen:   100 prémiových kódov na 3-měsíční členství Spotify premium

5. Losování a doručování výher

5.1 Výherci budou losováni, tak jak je uvedeno v čl. 2.5 těchto podmínek (výše), náhodným losováním ze všech platných účastníků soutěže, tzn., účastníků, kteří splnili předpoklady účasti v rámci soutěžního období a současně postupovali v souladu s těmito podmínkami.

5.2 Za výhru (cenu) nelze požadovat peněžitou či jinou náhradu, stejně tak není možné výhru (cenu) vyměnit či nárok na výhru (cenu) převést na jinou osobu či osoby. Výherce je oprávněn se ceny vzdát.

5.3 Oznámení výhry proběhne bez záruky. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailové zprávy na kterou mu následně bude odeslána výhra. Pokud není možné výherce ze strany Pořadatele kontaktovat, protože poskytl neúplné nebo nesprávné kontaktní údaje (např. e-mail) a v případě odmítnutí převzetí výhry, jejího nedoručení z výše uvedeného důvodu, bude výhra opakovaně losována.

5.4 Výhry budou výhercům doručovány průběžně vždy po příslušném týdenním losování (čl. 2.5 výše).

5.5 Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

5.6  Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo kdykoli soutěž ukončit, zkrátit soutěžní období či limitovat počet výher (cen), a to kdykoli s okamžitou účinnosti, aniž by toto musel účastníkům jakkoli odůvodňovat. Pro případ uplatnění tohoto práva Pořadatelem berou účastníci výslovně na vědomí a potvrzují, že jim nevznikají žádné právní nároky

6. Neexistence nároku na účast v soutěži a záruky

6.1 Účastník bere na vědomí, že na účast v soutěži není právní nárok a dále, že Pořadatel negarantuje, že technické prostředky zajišťující účast v soutěži umožní permanentní přístup na přísl. přihlašovací portál / Internetovou stránku

6.2 Pořadatel neodpovídá za to, že účastník nebyl vylosován jako výherce či za nemožnost doručení výhry.

7. Odpovědnost

7.1 Účastník bere na vědomí, že se uplatní následující výjimky a omezení odpovědnosti Pořadatele s tím, že další relevantní ustanovení právních předpisů nejsou tímto dotčena.

7.2 Pořadatel je odpovědný pouze za škody způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí. Jakákoli odpovědnost Pořadatele nad výše uvedené je vyloučena, s výjimkou škod způsobených na zdraví. Příslušná práva účastníka a odpovědnost výrobců cen (odpovědnost za vady výrobku) zůstávají těmito ustanoveními nedotčeny.

7.3 Výjimky či omezení odpovědnosti Pořadatele se vztahují i na osobní odpovědnost jeho zaměstnanců, osob pro Pořadatele činných na základě jiných právních vztahů (zástupci, subdodavatelé apod.).

7.4 Pořadatel neodpovídá ze správnost všech informací a údajů, zejména pokud tyto byly změněny či poškozeny v důsledku technických poruch, přenosových ztrát, třetími osobami či vyšší mocí.

8. Rozhodné právo, salvátorská klauzule a ostatní

8.1 Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.

8.2 V případě, že by jakékoli ustanovení těchto Pravidel bylo nebo se dodatečně stalo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost těchto Pravidel jako celku. V takovémto případě bude takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahrazeno takovým jiným ustanovením, které se svým obsahem a účelem co nejvíce přibližuje neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení. Totéž se týká obdobně také příp. mezer v těchto Pravidlech.

8.3 Veškerá osobní či funkční označení, se kterými pracují tato Pravidla pro lepší pochopení v mužském rodě, jsou bezezbytku použitelná také v rodě ženském.

9. Právo na změny

Pořadatel je oprávněn změnit či doplnit tyto Pravidla, a to kdykoli, vyvstane-li potřeba takovéto změny či takovéhoto doplnění, a to bez povinnosti toto jakkoli účastníkům odůvodňovat.

II. Informace související s ochranou osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Níže Vám, my, Rauch Praha spol. s r.o, sídlem Na Žertvách 34/2196, 180 00 Praha 8, IČ: 63666618, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: vložka C, oddíl 37375, jakožto osoba odpovědná za ochranu Vašich osobních údajů (správce), poskytujeme informace ohledně toho, jaké osobní údaje zpracováváme pro účely této spotřebitelské soutěže a současně jaká práva jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte.

A. Kontaktní údaje správce

Rauch Praha spol. s r.o, 

Na Žertvách 34/2196,  180 00 Praha 8, Tel: 00420 284 094 334

E-mail: office.cz@rauch.cc

B. Jaké osobní údaje zpracováváme, účel a právní základ tohoto zpracování

Zpracováváme Vaše kontaktní údaje, tj. e-mailovou adresu, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší účastí na této spotřebitelské soutěži. Upozorňujeme Vás, že nemáte právní povinnost nám Vaše osobní údaje předat, nicméně pokud se rozhodnete nepředat nám Vaše osobní údaje, Vaše účast v této, námi organizované, spotřebitelské soutěži nebude možná.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito Pravidly za těmito účely:

·       vedení databáze účastníků této spotřebitelské soutěže;

·       řádné organizace této spotřebitelské soutěže;

·       za účelem informování výherců o jejich výhře.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem Pořadatele této spotřebitelské soutěže v souladu s a za účelem dosažení výše uvedených účelů zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktů správce – Pořadatele uvedených výše.

C. Příjemci osobních údajů a doba zpracování

V rámci naší společnosti mají k osobním údajům přístup naši zaměstnanci, a to v rozsahu, v jakém je tento přístup nezbytný pro plnění jejich pracovních povinností v rámci organizace této spotřebitelské soutěže.

Osobní údaje nezbytné a relevantní v příslušných individuálních situacích jsou dle nezbytné potřeby předávány také následujícím příjemcům, kteří tyto údaje potřebují pro plnění svých závazků vůči naší společnosti, případně je naše společnost povinna jim tyto osobní údaje předat za účelem plnění svých právních povinností:

(a) poskytovateľ IT služieb, společnost Inscript GmbH, Färbergasse 15 / Schwarz 3, A - 6850 Dornbirn, Rakousko; Tel: +43 (0)5572 / 949 949-0, E-Mail: office@inscript.at

(b) úřady, soudy, právní zástupci účastníků správních či soudních řízení vedené za účelem prosazení či obhajoby vlastních práv či zájmů;

Všichni výše uvedení příjemci osobních údajů se nacházejí na území EU/EEC.

Osobní údaje budou vymazány po uplynutí 12 měsíců po ukončení této spotřebitelské soutěže, pakliže nebudou potřebné jako důkazy v případě uplatněných nebo zažalovaných nároků či pokud naše relevantní právní povinnosti nevyžadují jejich další zpracování (ukládání).

D. Další práva subjektů údajů

V souladu s příslušnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů máte následující práva:

·       právo na informace a přístup k Vašim osobním údajům;

·       právo na opravu Vaších osobních údajů;

·       právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů,

·       právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

·       právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů,

·       právo na přenos Vašich osobních údajů.

Tyto Vaše práva mohou být uplatněna a vykonána vůči správci – Pořadateli, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Taktéž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že Pořadatel porušil Vaše práva na ochranu osobních údajů, resp. přísl. předpisy související s ochranou osobních údajů;  tímto úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies

Stejně můžou být odstraněné uložené soubory cookies. Když se rozhodnete odmítnout cookies, měli byste zvážit, že je možné, že interaktivní funkce, které nabízí naše internetová stránka, budou hůře použitelné, anebo je nebudete moci používat vůbec.

GoogleAnalytics

Tato internetová stránka používá službu GoogleAnalytics, internetovou analytickou službu od společnosti Gogole Inc. („Google“). GoogleAnalytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, a které umožňují analyzovat používání internetové stránky z vaší strany. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Gogole v USA a jsou tam uložené. Gogole použije tyto informace na vyhodnocení používání internetové stránky za účelem vytvoření zprávy o aktivitách, na ní pro provozovatele internetové stránky a na vytvoření služeb souvisejících s používáním internetové stránky a používáním internetu.  Google poskytne tyto informace třetím stranám, pokud tato povinnost vyplývá ze zákona anebo pokud třetí stranu zpracováním těchto údajů pověřil. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jinými údaji, které ukládá. Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na skutečnost, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této internetové stránky. Použitím této stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás získal Google výše popsaným způsobem na výše uvedený účel.

Pokud GoogleAdSense, reklamní servis společnosti Google, zobrazí reklamy (textové reklamy, banery apod.) na této internetové stránce, váš prohlížeč může uložit soubor cookie poslaný z Google anebo od třetích stran. Informace o souborech cookeis, které Google anebo třetí osoby uložili, jsou zaznamenávané, shromaždované a analyzované. Kromě toho používá

GoogleAdSense na získání informací také tzv. „WebBeacons“ (malé neviditelné grafiky), použitím kterých můžou být zaznamenané, sesbírané a vyhodnocené jednoduché činnosti, jako například návštěvnost internetové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím Cookie a anebo WebBeacon týkající se vašeho používaní této internetové stránky jsou přenášené na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Google používá informace získané tímto způsobem na vyhodnocení způsobu, jakým používáte internetovou stránku s ohledem na reklamy od AdSense. Google může tyto údaje poskytnout i třetím osobám, pokud to vyplývá ze zákona, anebo pokud třetí osoby zpracováním těchto údajů pověřil. Vaše IP adresa nebude ze strany Google spojována s jinými údaji uloženými společnosti Google. Ukládání souborů cookies na váš harddisk a zobrazování WebBeacons můžete zabránit. Za tímto účelem můžete změnit nastavení prohlížeče na stav „nepřijímat soubory cookie“ (v programu InternetExplorer přejděte na „Extra/Možnosti Internetu/Ochrana osobních údajů/Nastavení.“. V programu Fireflox přejděte na „Extra/Nastavení/ Ochrana osobních údajů/ Cookies“). Více informací o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na internetových stránkách služba GoogleAnalytics.

 

Podrobný přehled týdenních výher:

 

ČESKÁ REPUBLIKA

KVĚTEN

18. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

5

19. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

10

20. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

5

21. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

10

 

 

 

ČERVEN

22. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

5

23. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

10

24. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

5

25. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

10

 

 

ČERVENEC

26. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

5

27. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

10

28. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

10

29. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

5

30. kalendářní týden

Kód na 3-měsíční členství Spotify premium

10