Spotřebitelská soutěž „RAUCH Happy Vitamin For You“


I. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Předmět

1.1 Tyto podmínky upravují účast na spotřebitelské soutěži "RAUCH Happy Vitamin For You" pořádané spol. Rauch Praha spol. s r.o, Na Žertvách 34/2196, 180 00 Praha 8, IČ: 63666618, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: vložka C, oddíl 37375 (dále též jako "Pořadatel").

1.2 Pořadatel je současně správcem osobních údajů účastníků spotřebitelské soutěže. Pořadatel pověřil zajištěním technického a organizačního provedení spotřebitelské soutěže “RAUCH Happy Vitamin For You” příslušného poskytovatele IT služeb, kteří jsou identifikováni níže Čl. II. písm. C. těchto podmínek (taktéž jako příjemci osobních údajů); tyto subjekty jsou zpracovateli osobních údajů účastníků této spotřebitelské soutěže uvedených v odstavci 2.2 níže.

1.3 Pořadatel (správce) a zpracovatelé mohou být kontaktováni na e-mailové adrese: office.cz@rauch.cc.

1.4 Účastí na spotřebitelské soutěži „RAUCH Happy Vitamin For You“ účastník akceptuje a vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami. Účast na spotřebitelské soutěži je možná výlučně na základě těchto podmínek.

2. Účast na spotřebitelské soutěži

2.1 Spotřebitelská soutěž „RAUCH Happy Vitamin For You“ bude zahájena dne 1.10.2022 od 00:00 hodin a ukončena (uzávěrka) dne 30.12.2022 v 23:59 hodin (dále též jako „soutěžní období“).

2.2 Spotřebitelské soutěže se mohou účastnit výlučně fyzické osoby s pobytem (a doručovací adresou) na území České republiky, kteří v den své účasti dovršili věk 18ti let. Každý je povinen se účastnit výlučně pod svým vlastním jménem (nikoli jménem a na účet třetí osoby).

2.3 Osoby, které jsou zaměstnanci či osobami jinak, než na základě pracovního poměru činnými pro Pořadatele nebo společnosti či entit v rámci skupiny, jejíž je Pořadatel součástí (koncern Rauch), příp. společností nebo entit, jimiž bylo Pořadatelem svěřeno organizační či technické zajištění této spotřebitelské soutěže, jsou vyloučeny z účasti na této spotřebitelské soutěži. Totéž platí pro osoby, které jsou vůči osobám uvedených v předcházející větě v postavení osob blízkých (tzn., manžel/ka, druh/družka a příbuzní v linii přímé, resp. osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

2.4 Účastníci se mohou zúčastnit této spotřebitelské soutěže tímto způsobem:

Předpokladem účasti v této soutěži  je taktéž registrace na internetových stránkách www.rauch.cc/happyvitamin.

Za účelem této registrace je účastník povinen poskytnout Pořadateli své následující osobní údaje: křestní jméno či jména, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu.

2.5 Účast ve spotřebitelské soutěži je možná výlučně v průběhu soutěžního období. Účast v této soutěži je dobrovolná a bezplatná. Soutěže je možné se účastnit výlučně prostřednictvím výše specifikované internetové stránky (homepage). Do losování budou zařazeni jen ti účastníci, kteří splní všechny, výše stanovené, podmínky účasti v soutěži.

2.6 Opakovaná účast není povolena.

2.7 Výherci budou vybráni náhodným losováním.

3. Pravidla chování, důsledky porušení podmínek soutěže

Účastníky, kteří poruší pravidla stanovená v těchto podmínkách účasti ve spotřebitelské soutěži je Pořadatel oprávněn dle své úvahy kdykoli vyloučit z účasti v soutěži. Pořadatel má toto právo zejména vůči osobám, které se zúčastní této soutěže, ačkoli v okamžiku vzniku své účasti (v den registrace) ještě nedovršili 18ti let věku.

4. Ceny

Pořadatel bude mezi všemi platnými účastníky soutěže náhodně losovat výherce následujících cen:

a) 5x poukaz na pobyt na 3 noci pro 2 osoby ve středisku TUI BLUE Montafon (Schwimmbadstraße 3, 6774 Tschagguns), včetně polopenze a možnosti využití další hotelem poskytované služby. Aktivitu specifikuje organizátor a je dobrovolně volitelná. Při rezervaci pobytu je třeba nahlásit, že výherce má zájem využít tuto nabídku po dobu trvání pobytu. Příjezd a odjezd na místo ubytování je na náklady výherce. Přesný datum cesty a itinerář budou dohodnuty se šťastným výhercem. Využití poukazu je časově omezené a není možné jej využít v čase následujících prázdninových období: v čase jarních prázdnin od 13.02.2023 do 19.02.2023, Velikonočních svátků od 01.04.2023 do 10.04.2023, v čase vánočních svátků od 24.12.2023 do 06.01.2024.

b) 25x dárkový balíček (obsahující 3 ks Rauch Happy Day 1l, 1 ks Rauch lyžařská čelenka a 1 ks Rauch textilní taška).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ COVID-19:

Vzhledem k současné situaci týkající se COVID-19 nelze důsledky COVID-19 a trvání souvisejících opatření v době vyhlášení této soutěže předvídat a odhadovat. Pořadatel tedy nemůže garantovat, zda a kdy budou moci být ceny související se soutěží losovány. Pořadatel si proto vyhrazuje právo nelosovat tyto ceny nebo je losovat později. V případě, že se losování uskuteční, nevzniká nárok na to, abyste mohli výherní poukaz na pobyt uplatnit v určité lhůtě. Pokud nebude možné výherní poukaz na pobyt z jakýchkoliv důvodů uplatnit, jeho platnost vyprší. Na základě losování o výhře těchto cen nebo oznámení o jejich výhře nelze uplatnit na pořadateli žádné nároky. To se týká zejména nákladů vzniklých v souvislosti s příjezdem a odjezdem na pobyt, jiných nákladů nebo ztráty příjmů. Pokud se vítěz rozhodne zúčastnit pobytu, musí se předem informovat o aktuálních předpisech, omezeních, cestovních varováních či doporučeních.

V této souvislosti odkazujeme zejména na následující webové stránky: 

www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/

Účastník bere účastí v soutěži výše uvedená upozornění na vědomí a prohlašuje, že v případě výhry se zúčastní pobytu zcela dobrovolně, na základě svého rozhodnutí a plně na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Pořadatel této soutěže upozorňuje účastníka, že neodpovídá a nemůže odpovídat za příp. újmy či škody účastníka v souvislosti s účastí na pobytu (např. marně vynaložené cestovní náklady, nakažení, onemocnění, příp. náklady spojené s léčbou, ušlý výdělek či zisk atd.).

5. Losování a doručování výher

5.1 Výherci budou vybráni po uzávěrce soutěže náhodným losováním ze všech platných účastníků soutěže, tzn., účastníků, kteří splnili předpoklady účasti v rámci soutěžního období a současně postupovali v souladu s těmito podmínkami.

5.2 Za výhru (cenu) nelze požadovat peněžitou či jinou náhradu, stejně tak není možné výhru (cenu) vyměnit či nárok na výhru (cenu) převést na jinou osobu či osoby. Výherce je oprávněn se ceny vzdát.

5.3 Oznámení výhry proběhne bez záruky. Výherce bude informován prostřednictvím e-mailové zprávy a požádán o potvrzení akceptace výhry a zaslání své doručovací poštovní adresy e-mailovou zprávou adresovanou Pořadateli, na kterou mu následně bude Pořadatelem, na náklady Pořadatele, odeslána jeho výhra. Poštovní doručování výher bude probíhat výlučně na území České republiky a bude zajišťováno Pořadatelem. V případě, že výherce neposkytne Pořadateli svou doručovací poštovní adresu ve lhůtě 14 kalendářních dní od obdržení e-mailové informace o své výhře a současně nepotvrdí akceptaci výhry, jeho nárok na výhru zaniká. V takovémto případě přistoupí Pořadatel k opakovanému losování výherce takovéto výhry (ceny). Příslušní výherci odpovídají za správnost a úplnost doručovací poštovní adresy, kterou Pořadateli poskytnou. Pokud není možné výherce ze strany Pořadatele kontaktovat, protože poskytl neúplné nebo nesprávné kontaktní údaje (např. e-mail či doručovací poštovní adresu) a v případě odmítnutí převzetí výhry, jejího nedoručení z výše uvedeného důvodu, jejího nevyzvednutí výhercem či v případě jejího vrácení Pořadateli příslušným doručovatelem, bude výhra opakovaně losována. Výslovně se stanoví, že opakované doručování výher nebude Pořadatel provádět

5.4 Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

5.5 Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo kdykoli soutěž ukončit, zkrátit soutěžní období či limitovat počet výher (cen), a to kdykoli s okamžitou účinnosti, aniž by toto musel účastníkům jakkoli odůvodňovat. Pro případ uplatnění tohoto práva Pořadatelem berou účastníci výslovně na vědomí a potvrzují, že jim nevznikají žádné právní nároky.

6. Neexistence nároku na účast v soutěži a záruky

6.1 Účastník bere na vědomí, že na účast v soutěži není právní nárok a dále, že Pořadatel negarantuje, že technické prostředky zajišťující účast v soutěži umožní permanentní přístup na přísl. přihlašovací portál / internetovou stránku / homepage.

6.2 Pořadatel neodpovídá za to, že účastník nebyl vylosován jako výherce či za nemožnost doručení výhry, kterou řádně předal k doručení.

7. Odpovědnost

7.1 Účastník bere na vědomí, že se uplatní následující výjimky a omezení odpovědnosti Pořadatele s tím, že další relevantní ustanovení právních předpisů nejsou tímto dotčena.

7.2 Pořadatel je odpovědný pouze za škody způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí. Jakákoli odpovědnost Pořadatele nad výše uvedené je vyloučena, s výjimkou škod způsobených na zdraví. Příslušná práva účastníka a odpovědnost výrobců cen (odpovědnost za vady výrobku) zůstávají těmito ustanoveními nedotčeny.

7.3 Výjimky či omezení odpovědnosti Pořadatele se vztahují i na osobní odpovědnost jeho zaměstnanců, osob pro Pořadatele činných na základě jiných právních vztahů (zástupci, subdodavatelé apod.).

7.4 Pořadatel neodpovídá ze správnost všech informací a údajů, zejména pokud tyto byly změněny či poškozeny v důsledku technických poruch, přenosových ztrát, třetími osobami či vyšší mocí.

8. Rozhodné právo, salvátorská klauzule a ostatní

8.1 Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.

8.2 V případě, že by jakékoli ustanovení těchto Pravidel bylo nebo se dodatečně stalo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost těchto Pravidel jako celku. V takovémto případě bude takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahrazeno takovým jiným ustanovením, které se svým obsahem a účelem co nejvíce přibližuje neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení. Totéž se týká obdobně také příp. mezer v těchto Pravidlech.

8.3 Veškerá osobní či funkční označení, se kterými pracují tato Pravidla, pro lepší pochopení v mužském rodě jsou bezezbytku použitelná také v rodě ženském.

9. Právo na změny

Pořadatel je oprávněn změnit či doplnit tato Pravidla, a to kdykoli, vyvstane-li potřeba takovéto změny či takovéhoto doplnění, a to bez povinnosti toto jakkoli účastníkům odůvodňovat.

 

II. INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Níže Vám, my, Rauch Praha spol. s r.o, sídlem Na Žertvách 34/2196, 180 00 Praha 8, IČ: 63666618, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: vložka C, oddíl 37375, jakožto osoba odpovědná za ochranu Vašich osobních údajů (správce), poskytujeme informace ohledně toho, jaké osobní údaje zpracováváme pro účely této spotřebitelské soutěže a současně jaká práva jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte.

A. Kontaktní údaje správce

Rauch Praha spol. s r.o,

Na Žertvách 34/2196, 180 00 Praha 8, Tel: 0042 284 094 321;

E-mail: office.cz@rauch.cc

B. Jaké osobní údaje zpracováváme, účel a právní základ tohoto zpracování

Zpracováváme Vaše křestní jméno či jména, příjmení, datum narození a kontaktní údaje, tj. e-mailovou a poštovní doručovací adresu (v případě výhry), které nám poskytnete v souvislosti s Vaší účastí na této spotřebitelské soutěži. Upozorňujeme Vás, že nemáte právní povinnost nám Vaše osobní údaje předat, nicméně pokud se rozhodnete nepředat nám Vaše osobní údaje, Vaše účast v této, námi organizované, spotřebitelské soutěži nebude možná.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito Pravidly za těmito účely:

  • vedení databáze účastníků této spotřebitelské soutěže;
  • řádné organizace této spotřebitelské soutěže;
  • za účelem informování výherců o jejich výhře.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem Pořadatele této spotřebitelské soutěže v souladu s a za účelem dosažení výše uvedených účelů zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktů správce – Pořadatele uvedených výše.

C. Příjemci osobních údajů a doba zpracování

V rámci naší společnosti mají k osobním údajům přístup naši zaměstnanci, a to v rozsahu, v jakém je tento přístup nezbytný pro plnění jejich pracovních povinností v rámci organizace této spotřebitelské soutěže.

Osobní údaje nezbytné a relevantní v příslušných individuálních situacích jsou dle nezbytné potřeby předávány také následujícím příjemcům, kteří tyto údaje potřebují pro plnění svých závazků vůči naší společnosti, případně je naše společnost povinna jim tyto osobní údaje předat za účelem plnění svých právních povinností:

a.) náš poskytovatel IT služeb (smluvní zpracovatel) spol. Inscript GmbH, Färbergasse 15 / Schwarz 3, A - 6850 Dornbirn, Rakousko; Tel: +43 (0)5572 / 949 949-0, E-Mail: office@inscript.at

b.) úřady, soudy, právní zástupci účastníků správních či soudních řízení vedené za účelem prosazení či obhajoby vlastních práv či zájmů;

Všichni výše uvedení příjemci osobních údajů se nacházejí na území EU/EEA.

Osobní údaje účastníků této spotřebitelské soutěže budou vymazány po uplynutí 12 měsíců po ukončení této spotřebitelské soutěže, pakliže nebudou potřebné jako důkazy v případě uplatněných nebo zažalovaných nároků či pokud naše relevantní právní povinnosti nevyžadují jejich další zpracování (ukládání).

D. Další práva subjektů údajů

V souladu s příslušnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů máte následující práva:

  • právo na informace a přístup k Vašim osobním údajům;
  • právo na opravu Vaších osobních údajů;
  • právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
  • právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů,
  • právo na přenos Vašich osobních údajů.

Tato Vaše práva mohou být uplatněna a vykonána vůči správci – Pořadateli, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Taktéž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že Pořadatel porušil Vaše práva na ochranu osobních údajů, resp. přísl. předpisy související s ochranou osobních údajů; tímto úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.