Официални правила на играта с награди “YIPPY ЛЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ 2020”

1. Общи разпоредби
Участвайки в играта, участниците декларират, че са запознати и съгласни с всички условия на Играта с награди „YIPPY ЛЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ 2020“ Организатор на играта е Раух България ЕООД, гр. София 1766, ул. Околовръстен път 251, ет. 1; тел. 02/4894492; e-mail: order.bg@rauch.cc
Играта се провежда на територията на България. Наградите ще се получават само на територията на България. Ще се прилага българското законодателство.

Целта на играта е да промотира продукти с марката Yippy.

2. Период на играта
Периодът на играта е от 01.08.2020 г. до 30.09.2020 г.

3. Участие в играта
Право на участие имат всички физически лица, навършили 18 години, с местожителство в Република България, с изключение на служителите на Раух България ЕООД и членовете на техните семейства.
Участието в играта е доброволно и безплатно и не е обвързано с покупка на продукти с марка Yippy, на други продукти на Rauch или на друго. Участието в играта е възможно само на интернет страницата на играта www.rauch.cc/yippyfun чрез попълването на форма за регистрация с лични данни: име и фамилия, адрес, телефон за връзка и e-mail адрес.
Участниците могат да участват единствено от свое име.
Всеки участник има право да участва еднократно в играта и да спечели една награда.
Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез е-мейл и/или по телефона. Друга кореспонденция свързана с играта няма да се води.
Участниците се съгласяват имената им да бъдат публикувани на страницата на играта или в друга медиа по преценка на организатора, ако печелят награда.

4. Награди
Играта има 111 броя различни пакетни награди, като всяка една от тези награди включва: 1 брой Yippy спортна торбичка с 2 броя бутилки Yippy Water 330 ml, 1 брой книжкa Yippy и допълнително 1 брой Yippy рекламен артикул изненада (който може да бъде - топка, кърпа или пръскалка).
Като награден фонд за тази игра са предвидени да бъдат раздадени общо следния брой Yippy продукти и Yippy рекламни артикули: 222 броя Yippy Water 330 ml (различни вкусове – Ягода, Къпина или Ябълка), 111 броя Yippy спортни торбички, 111 броя занимателни книжки, 59 броя Yippy водни надуваеми топки, 43 броя Yippy водни пръскалки, 9 броя Yippy кърпи. Всеки участник има шанс да спечели само една от всичките 111 пакетни награди. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани, продавани, заменяни или изплащани в брой.

5. Теглене на наградите:
За периода на играта ще се проведат следните тегления на награди:
- на 10.08.2020 г., 22 награди, за регистрациите в периода 01.08.2020 - 09.08.2020 г.;
- на 24.08.2020 г., 22 награди, за регистрациите в периода 10.08.2020 - 23.08.2020 г.;
- на 07.09.2020 г., 22 награди, за регистрациите в периода 24.08.2020 - 06.09.2020 г.;
- на 21.09.2020 г., 22 награди, за регистрациите в периода 07.09.2020 - 20.09.2020 г.;
- на 01.10.2020 г., 23 награди, за регистрациите в периода 21.09.2020 - 30.09.2020 г.

В случай, че няма направени валидни регистрации за периода, тегленето няма да се провежда, а наградите ще останат да се разиграват при следващо теглене.
В случай, че има по-малко от 22 регистрации за периода, организаторът ще раздаде по-малък брой награди, като неразпределените награди ще останат за следващото теглене.

6. Предоставяне на наградите:
Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез съобщение на посочения в регистрацията e-mail и/или по телефона до 2 дни след тегленето.
Служител на Раух България ЕООД ще се свърже на посочения в регистрацията телефон за връзка, за да уточни изпращането на наградата.
Изпращането на наградата ще стане с куриер за сметка на Раух България ЕООД до 10 дни от свързването с печелившия участник.
Наградата се счита за предадена в момента на предаването й на куриер за доставка.

7. Ограничаване на отговорността
Организаторът и свързаните с провеждането на играта фирми не носят отговорност в случай за загуба на данни поради технически или други причини.
Организаторът не носи отговорност при неправилно подадени лични данни в регистрацията. В случай на неправилно подаден телефон за връзка и/или контактът с печеливш участник е невъзможен, организаторът не е длъжен да изпраща награда.
Организаторът не носи отговорност при повреда или унищожаване на изпратена награда по време на доставка. Ако получателят не може да бъде открит на адреса, ако връзката с него е невъзможна или ако пратката се върне обратно към Организатора, ще се смята, че наградата е отказана и Организаторът няма повече ангажимент да я връчи. Непотърсени или отказани награди ще се използват по осмотрение на Организатора за друга промоционална активност.

8. Други разпоредби
Тези официални правила ще бъдат достъпни през целия период на играта на страницата на играта www.rauch.cc/yippyfun.
Организаторът си запазва правото да променя или допълва тези правила, както и да прекрати играта по всяко време, ако това е необходимо, без да посочва причини. Всички промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване.
Не се допуска съдебно обжалване.
За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.