Официални правила за играта с награди “С Yippy в първи клас” във Фейсбук

1. Общи разпоредби

Параграфите по-долу описват механиката за провеждането на Играта с награди „С Yippy в първи клас“, правилата и условията за участие.

Организатор на играта (за кратко „Организатор“) е Раух България ЕООД, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1766, ул. Околовръстен път 251, ет. 1; тел. 02/4894492; имейл за кореспонценция във връзка с играта: order.bg@rauch.cc

Изпълнител на играта е: DNA Communications, с адрес: Сърбия, гр. Белград 11000, бул. Княз Ал. Караджорджевич 20.

Играта ще се проведе на страницата на Раух България във Фейсбук www.facebook.com/RauchBulgaria/, важи само за територията на България. 

Период на играта: от 17.09.2018 г. до 23.09.2018 г. 

Участвайки в играта, участниците декларират, че са запознати с всички условия на Играта и изразяват своето съгласие с тях. 

2. Цел на играта с награди 

Целта на играта с награди „С Yippy в първи клас“ е да повиши разпознаваемостта на бранда YIPPY във Фейсбук. 

3. Право на участие 

Право на участие имат всички физически лица, навършили 18 години, с местожителство в Република България, с изключение на служителите на Раух България ЕООД и членовете на техните семейства и на всички лица пряко ангажирани с провеждането на играта.

Участниците могат да участват единствено от свое име, като използват своя активен профил във Фейсбук.

4. Начин на участие в играта 

Участието в Играта изисква публикуване на коментар със снимка от първия учебен ден на дете първолак под поста, който обявява играта, във Фейсбук страницата на Раух България www.facebook.com/RauchBulgaria/. 

Само лицата, направили коментар със снимка под поста за играта със своя активен профил във Фейсбук, ще бъдат включени в списъка с участници, между които на случаен принцип ще бъдат изтеглени 10 печеливши. 

Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка на продукти на РАУХ или на друго. 

Разходите за достъп до интернет са за сметка на участника. 

Всяко използване на фалшиви или двойни профили и съмнението за употреба на такива профили води до изключване на участника от тегленето на наградите. 

5. Награди

Общо 10 награди, всяка от които включва: 1 бр. YIPPY спортна торбичка, 1 бр. кутия YIPPY малки цветни моливи и 1 бр. плодова напитка YIPPY 330 мл (вкусът може да бъде Ягода или Праскова). 

Всеки участник има шанс да получи 1 награда.

Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, заменяни с други вид награди, продавани или изплащани в паричната им равностойност. 

6. Теглене на наградите и публикуване на списъка с печелившите 

Тегленето на наградите ще се проведе на 24.09.2018 г. в централния офис на Изпълнителя, на случаен принцип, от списъка с всички фейсбук-профили на участниците, отговарящи на Условията на Играта. 

Победителите ще бъдат обявени с коментар под поста на играта във Фейсбук не по-късно от 7 дни след тегленето на печелившите. 

Участвайки в играта, участниците изрично се съгласяват имената на техните фейсбук-профили да бъдат обявени, в случай че печелят награда.

Организаторът и Изпълнителят ще преглеждат всички публикувани коментари и си запазват правото да дисквалифицират участник, ако:

- нарушава правилата на Играта;

- ако публикува коментар с вулгарно или обидно съдържание или друго съдържание, противоречащо на добрите нрави и на Българското законодателство;

- ако участникът не отговари на Организатора в рамките на 48 часа или ако е посочил невярна информация и контактът с него по някаква причина е невъзможен.

7. Получаване на награда 

За да получи наградата си печелившият участник, трябва да отговаря на параграф 3 от Условията и да е съгласен с Условията и правилата на Играта. 

В срок от 48 часа след публикуването на списъка с печелившите, всеки печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение на Организатора със своите лични данни (име, фамилия, точен адрес за доставка с пощенския код на населеното място, телефон за връзка), за да може наградата да бъде изпратена.

В случай че участникът не е предоставил в срок изискваната информация, това ще се счита за отказ от наградата и Организаторът ще се счита за освободен от ангажимента си да изпрати наградата и няма да я изпраща. 

Наградите ще се доставят в работни дни с куриер в срок до 10 дни след като Организаторът е получил лично съобщение с необходимата информация за връзка с печелившия участник и точен адрес за доставка. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Наградата се счита да връчена на победителя, в момента в който е предадена на куриер за доставка на посочения от победителя адрес за доставка.

Организаторът не поема отговорност за действителната доставка на наградата от куриера, както и за загубени или повредени пратки. Ако получателят не може да бъде открит на адреса, ако връзката с него е невъзможна или ако пратката се върне обратно към Организатора, ще се смята че наградата е отказана и Организаторът няма повече ангажимент да я връчи.

Непотърсени или отказани награди ще се използват по осмотрение на Организатора за друга промоционална активност.

Организаторът си запазва правото да не изпраща награда, ако:

- има съмнение за автентичността на предоставените данни;

- печелившият участник не отговаря на условията за получаване на наградата;

- е установено, че участникът е нарушил правилата;

- печеливш участник не е изпратил лично съобщение в рамките на 48 часа с изискваната информация, необходима за изпращане на наградата;

- във всички други случаи, при които връчването на наградата е невъзможно или незаконосъобразно.

8. Ограничаване на отговорността 

Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за: 

- функционирането или нефункционирането на услугите на социалната мрежа Фейсбук и в случай че евентуално временно достъпът до страницата с играта www.facebook.com/RauchBulgaria/ е невъзможен; 

- всички останали активности във Фейсбук; 

- последиците, които могат да възникнат за участниците поради участието им в играта и в тегленето на наградите; 

- недоставени куриерски пратки; 

- всички последици, свързани с употребата на наградите. 

9. Защита на личните данни 

Раух България ЕООД е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни. Организаторът декларира, че всички лични данни във връзка с настоящата игра ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани в съответствие със ЗЗЛД само за целите на играта, а именно за свързване с печеливш участник и изпращане на наградата. Само личните данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за период от 7 години за данъчни цели.

Участвайки в играта, участниците доброволно и изрично се съгласяват Организаторът да използва предоставените лични данни, а именно: име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата. 

10. Достъп до Условията на играта 

Условията на играта ще бъдат публикувани и на разположение през целия период на играта на страницата за Раух България на www.rauch.cc/bg. 

11. Други разпоредби 

Организаторът не поема отговорност в случай на закъснели коментари или такива с неподходящо съдържание. Решенията на Организатора, свързани с играта и наградите са окончателни и ще се прилагат към всички участници. В случай на спор или неяснота, тези Правила ще се смятат за основни и първостепенни по отношение на последващи публикации, било то печатни, електронни или под накаква друга форма. Автентичното тълкуване на тези правила е изключително право на Организатора. Организаторът си запазва правото да променя тези правила, ако това се налага по някакви правни, технически или търговски причини, както и да прекрати играта поради форсмажорни  обстоятелства или настъпили злоупотреби. Той ще уведоми за евентуалните промени на Правилата с публикация под поста на играта във Фейсбук страницата на Раух България. 

Тази игра не се организира от Фейсбук. Фейсбук не носи отговорност за организирането и провеждането на играта; за наградите и за възникналите спорове. Фейсбук не спонсорира и не администрира играта, не я е оторизирал изрично и не е обвързан с нея. Информацията, която участниците предоставят, е само за Организатора и оторизираните изпълнители и няма да се предоставя на Фейсбук. 

Всички спорове, възникнали по повод на Играта, ще се решават със споразумение между страните.