ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА С НАГРАДИ “HAPPY ВИТАМИНИ ЗА ТЕБ"

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА С НАГРАДИ “HAPPY ВИТАМИНИ ЗА ТЕБ"  

I. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Общи разпоредби

Участвайки в играта, участниците декларират, че са запознати и съгласни с всички условия на Играта с награди „Happy Витамини за теб“.

Организатор на играта е Раух България ЕООД, гр. София 1766, ул. Околовръстен път 251, ет. 1; тел. 02/ 4894492; e-mail: order.bg@rauch.cc

Играта се провежда на територията на България. Наградите ще се получават само на територията на България. Ще се прилага българското законодателство. 

Целта на играта „Happy Витамини за теб“ е да популяризира продукти с марката Happy Day на Rauch.

2. Период на играта

Периодът на играта е от 02.11.2020 г. до 28.12.2020 г.

3. Участие в играта

3.1. Право на участие имат всички физически лица, навършили 18 години, с местожителство в Република България, с изключение на служителите на Раух България ЕООД и членовете на техните семейства.

3.2. Участието в играта е доброволно и безплатно и не е обвързано с покупка на продукти с марка Happy Day, на други продукти на Rauch или на друго.

3.3. Участието в играта е възможно на страницата на играта www.rauch.cc/happyvitaminforyou по два отделни начина:

А) Чрез отговор на въпроса “Една чаша (250 ml) Happy Day Портокал покрива 100% от препоръчителния дневен прием на…”.

Б) Чрез успешно завършване на онлайн игра, целта на която е да се съберат определен брой еднакви изображения на плодове.

3.4. За участието в играта участниците трябва да направят регистрация, като предоставят свои лични данни: име и фамилия, адрес, телефон за връзка и e-mail адрес.

3.5. Всеки участник има право да участва еднократно в играта и да спечели една награда.

3.6. Участниците могат да участват единствено от свое име.

3.7. Участниците се съгласяват имената им да бъдат публикувани на страницата на играта, след нейното приключване, ако печелят награда.

3.8. Участници, които не отговарят на условията, злоупотребяват с правилата, или за които има някакво съмнение, че не са навършили 18 години, могат да бъдат отстранени от участие по всяко време от Организатора. 

4. Награди

4.1. Като награден фонд за тази игра са предвидени да бъдат раздадени общо 70 награди под формата на следните продукти Happy Day 1l TP и рекламни артикули на Rauch:

- 25 броя подаръчни кутии, всяка от които с 3 броя Happy Day 1l TP (трите броя могат да бъдат измежду следните вкусове – Happy Day Портокал 100% 1l TP, Happy Day Портокал с парченца плод 100% 1l TP, Happy Day Портокал с мек вкус 100% 1l TP или Happy Day Касис 25% 1l TP)

- 25 броя зимни шапки Rauch;

- 20 броя одеяла Rauch.

5. Теглене на наградите

5.1 Теглене на награди ще бъде правено 4 пъти, на случаен принцип чрез софтуер измежду регистрираните участници за съответния период, отговарящи на условията на играта:

- на 17.11.2020 г., (18 награди), за периода 02-16.11.2020 г.;

- на 01.12.2020 г., (16 награди), за периода 17-30.11.2020 г.;

- на 15.12.2020 г., (16 награди), за периода 01-14.12.2020 г.;

- на 29.12.2020 г., (20 награди), за периода 15-28.12.2020 г.

5.2 Печелившите участници ще бъдат уведомени по телефона и/или чрез съобщение на посочения в регистрацията e-mail до 5 работни дни след тегленето.

Служител на Раух България ЕООД ще се свърже на посочения в регистрацията телефон за връзка, за да уточни изпращането на наградата.

Друга кореспонденция, свързана с играта, няма да се води.

6. Предоставяне на наградите:

6.1. Изпращането на наградата ще стане с куриер за сметка на Раух България ЕООД до 30 работни дни след свързването с печелившия участник.

6.2. Наградата се счита за предадена в момента на предаването й на куриер за доставка.

6.3. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани, продавани, заменяни или изплащани в брой.

6.4. Награда може да бъде отказана от печелишв участник.

6.5. Непотърсени или отказани награди ще се използват по усмотрение на Организатора за друга промоционална активност.

7. Ограничаване на отговорността

7.1. Организаторът не носи отговорност, ако достъпът до страницата на играта не е възможен, не е непрекъснат или има грешки, както и при всички случаи, когато има техническа пречка за участие в играта.

7.2. Организаторът не носи отговорност в случай за загуба на данни поради технически или други причини.

7.3. Организаторът не носи отговорност при неправилно подадени лични данни в регистрацията. В случай на неправилно подаден телефон за връзка и/или контактът с печеливш участник е невъзможен, Организаторът не е длъжен да изпраща награда.

7.4. Организаторът не носи отговорност при повреда или унищожаване на изпратена награда по време на доставка. Ако получателят не може да бъде открит на адреса, ако връзката с него е невъзможна или ако пратката се върне обратно към Организатора, ще се смята, че наградата е отказана и Организаторът няма повече ангажимент да я връчи.

8. Други разпоредби

8.1. Тези официални правила ще бъдат достъпни през целия период на играта на страницата на играта.

8.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва тези правила, както и да прекрати играта по всяко време, ако това е необходимо, без да посочва причини. Всички промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

8.3. Не се допуска съдебно обжалване.

8.4. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

II. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните данни е важна за нас. Тези параграфи описват какви лични данни ще бъдат обработвани във връзка с провеждането на тази игра. 

A. Администратор на личните данни

Раух България ЕООД

гр. София 1766, ул. Околовръстен път 251, ет. 1;

тел.: 02/ 4894492; e-mail: order.bg@rauch.cc

B. Лични данни, които ще се обработват

Правата на участниците в тази игра са гарантирани от Закона за защита на личните данни.

С участието си в играта, участникът декларира, че е запознат с целите и условията за предоставяне и обработване на личните му данни и е съгласен да предостави следните лични данни - име, фамилия, точен адрес, e-mail адрес, телефонен номер; за да се регистрира за участие, за връзка с него и за доставка на наградата.

C. Достъп до събраните лични данни и срок на тяхното съхраняване

За целите на провеждане на играта до събраните лични данни освен Администратора достъп могат да имат трети лице, а именно: (а) Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Австрия; (б) търговски партньори и контрагенти на администратора, участващи в организацията на играта; и (в) други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

D. Права на субектите на данни

Съгласно разпоредбите за защита на личните данни, участниците имат право да поискат в писмена форма от Организатора, предоставените от тях лични данни да бъдат коригирани или изтрити от базата данни, както и могат писмено да се откажат от своето съгласие за употреба на личните им данни, като пишат на Организатора на e-mail: order.bg@rauch.cc.

При възникнали въпроси и необходимост от информация по повод обработката на лични данни, участниците могат да се свържат с администратора на посочените по-горе телефон, e-mail или адрес за кореспонденция.