ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА С НАГРАДИ “BRAVO ПРОМОЦИЯ 2021"

I. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Общи разпоредби

Участвайки в играта, участниците декларират, че са запознати и съгласни с всички условия на Играта с награди „Bravo Промоция 2021“.

1.1. Организатор на играта е Раух България ЕООД, гр. София 1766, ул. Околовръстен път 251, ет. 1; тел. 02/ 4894492.

1.2. Организаторът е и администратор на личните данни.

1.3. E-mail за връзка с организатора по повод на играта: order.bg@rauch.cc

1.4. Играта се провежда на територията на България. Наградите ще се получават само на територията на България. Ще се прилага българското законодателство.

1.5. Целта на играта „Bravo Промоция 2021“ е да популяризира продукти с марката Bravo на Rauch в опаковки PET 500 ml и PET 1,5l.

2. Период на играта

Периодът на играта е от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г.

3. Участие в играта

3.1. Право на участие имат всички физически лица, навършили 18 години, с местожителство в Република България, с изключение на служителите и членовете на техните семейства на Раух България ЕООД и на фирмите свързани с организацията и осъществяването на играта.

3.2. Участниците могат да участват единствено от свое име.

3.3. Участието в играта е възможно само на страницата на играта www.rauch.cc/bravopromo/ чрез регистриране на промоционален код и попълване на форма с лични данни на участника. Промоционалният код е 9-разряден, състоящ се от цифри и латински букви. За участието в играта трябва да бъдат спазени следните стъпки:

А) Получаване на код:

За да получи един код, участникът трябва да закупи една бутилка от артикули Bravo PET 500 ml или Bravo PET 1,5l с брандирана отгоре капачка с лого “BRAVO”. Промоционални кодове са отпечатани само под брандираните с лого “BRAVO” капачки на всичките вкусове в опаковки PET 500 ml и PET 1,5l. В периода на играта в магазинната мрежа може да има налични и бутилки от други партиди без лого върху капачката, които нямат кодове за участие в тази игра.

Б) Регистриране на код:

Регистрирането на промоционален код става само на страницата www.rauch.cc/bravopromo/, като участникът въведе кода и своите лични данни - име, фамилия, e-mail адрес, както и адрес за доставка на награда, в случай, че кодът печели. Всеки код може да бъде регистриран само веднъж.

В) Теглене на награди ще става на случаен принцип. Всеки код има равен шанс да спечели награда, защото наградите не са в свързани с конкретни кодове.

3.4. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един участник.

3.5. Участниците се съгласяват имената им да бъдат публикувани на страницата на www.rauch.cc или в друга медия по преценка на организатора, ако печелят награда.

3.6. Участници, които не отговарят на условията, злоупотребяват с правилата, или за които има някакво съмнение, че не са навършили 18 години, могат да бъдат отстранени от участие по всяко време от Организатора.

4. Награди

4.1. Като награден фонд за тази игра са предвидени да бъдат раздадени общо 57 броя безжични слушалки Urban Ears Plattan II Bluetooth, разпределени в общо 8 тегления.

4.2. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани, продавани, заменяни или изплащани в брой.

4.3. Награда може да бъде отказана от печеливш участник.

4.4. Непотърсени или отказани награди ще се използват по усмотрение на Организатора за друга промоционална активност.

5. Теглене на наградите

5.1. На 07.04.2021, 14.04.2021, 21.04.2021, 28.04.2021, 05.05.2021, 12.05.2021 и 19.05.2021 ще се теглят по 7 награди. В тегленето на 02.06.2021 ще се изтеглят 8 награди.

- на 07.04.2021 г. - за регистрираните кодове в периода 01.04. - 06.04.2021 г.;

- на 14.04.2021 г. - за регистрираните кодове в периода 07.04. - 13.04.2021 г.;

- на 21.04.2021 г. - за регистрираните кодове в периода 14.04. - 20.04.2021 г.;

- на 28.04.2021 г. - за регистрираните кодове в периода 21.04. - 27.04.2021 г.;

- на 05.05.2021 г. - за регистрираните кодове в периода 28.04. - 04.05.2021 г.;

- на 12.05.2021 г. - за регистрираните кодове в периода 05.05. - 11.05.2021 г.;

- на 19.05.2021 г. - за регистрираните кодове в периода 12.05. - 18.05.2021 г.;

- на 02.06.2021 г. - за регистрираните кодове в периода 19.05. - 31.05.2021 г.;

Ако регистриран код не е изтеглен в някое теглене, не продължава да участва в следващите тегления.

5.2. Печелившите участници ще бъдат уведомени по телефона и/или на посочения в регистрацията e-mail адрес до 10 работни дни след теглене на награди. Друга кореспонденция, свързана с играта, няма да се води.

6. Предоставяне на наградите

6.1. Служител на Раух България ЕООД ще се свърже с печелившите на посочения в регистрацията телефон за връзка, за да уточни изпращането на наградата.

6.2. Изпращането на наградата ще стане с куриер за сметка на Раух България ЕООД до 30 работни дни след свързването с печелившия участник.

6.3. Наградата се счита за предадена в момента на предаването й на куриер за доставка.

7. Ограничаване на отговорността

7.1. Организаторът не носи отговорност, ако достъпът до страницата на играта не е възможен, не е непрекъснат или има грешки, както и при всички случаи, когато има техническа пречка за участие в играта.

7.2. Организаторът не носи отговорност в случай за загуба на данни поради технически или други причини.

7.3. Организаторът не носи отговорност при неправилно подадени лични данни в регистрацията. В случай на неправилно подаден телефон за връзка и/или контактът с печеливш участник е невъзможен, Организаторът не е длъжен да изпраща награда.

7.4. Организаторът не носи отговорност при повреда или унищожаване на изпратена награда по време на доставка. Ако получателят не може да бъде открит на адреса, ако връзката с него е невъзможна или ако пратката се върне обратно към Организатора, ще се смята, че наградата е отказана и Организаторът няма повече ангажимент да я връчи.

8. Други разпоредби

8.1. Тези официални правила ще бъдат достъпни през целия период на играта на страницата на играта.

8.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва тези правила, както и да прекрати играта по всяко време, ако това е необходимо, без да посочва причини. Всички промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

8.3. Не се допуска съдебно обжалване.

8.4. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

II. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните данни е важна за нас. Тези параграфи описват какви лични данни ще бъдат обработвани във връзка с провеждането на тази игра.

A. Администратор на личните данни

Раух България ЕОО

гр. София 1766, ул. Околовръстен път 251, ет. 1, офис 104;

тел.: 02/ 4894492; e-mail: order.bg@rauch.cc

B. Лични данни, които ще се обработват

Правата на участниците в тази игра са гарантирани от Закона за защита на личните данни.

С участието си в играта, участникът декларира, че е запознат с целите и условията за предоставяне и обработване на личните му данни и е съгласен да предостави следните лични данни - име, фамилия, точен адрес, e-mail адрес, телефонен номер; за да се регистрира за участие, за връзка с него и за доставка на наградата. Участникът декларира, че е съгласен Rauch да ползва посочения адрес за доставка за изпращане на продукти на Rauch, както и информация за фирмата (напр. нюзлетър) на посочения e-mail адрес.

C. Достъп до събраните лични данни и срок на тяхното съхраняване

За целите на провеждане на играта до събраните лични данни освен Администратора достъп могат да имат трети лице, а именно: (а) Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Австрия; (б) търговски партньори и контрагенти на администратора, участващи в организацията на играта; и (в) други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

D. Права на субектите на данни

Съгласно разпоредбите за защита на личните данни, участниците имат право да поискат в писмена форма от Организатора, предоставените от тях лични данни да бъдат коригирани или изтрити от базата данни, както и могат писмено да се откажат от своето съгласие за употреба на личните им данни, като пишат на Организатора на e-mail: order.bg@rauch.cc. При възникнали въпроси и необходимост от информация по повод обработката на лични данни, участниците могат да се свържат с администратора на посочените по-горе телефон, e-mail или адрес за кореспонденция.

Условия свързани с Фейсбук

В допълнение на тези правила на Играта, отношенията между организатора, участниците в играта и Фейсбук са регулирани в Условията за услугата на Фейсбук: www.facebook.com/terms.php и Политиката за данните:
https://www.facebook.com/privacy. Фейсбук по никакъв начин не е свързан с подкрепа, организиране или спонсориране на тази игра. Инстаграм не е лице за контакт във връзка с играта.При въпроси свързани с играта Bravo Промоция 2021 трябва да се свържете с организатора на играта, а не с Фейсбук.Участниците не могат да имат каквито и да било претенции срещу Фейсбук във връзка с участието в играта Bravo Промоция 2021.

Бисквитки 

Нашият сайт използва „бисквитки“. Предварително запаметените "бисквитки" също могат да бъдат изтрити. Ако решите да откажете "бисквитките", трябва да имате предвид, че е възможно интерактивните функции, предлагани от уебсайта, да бъдат по-трудно достъпни за Вас или да не могат да се използват.

Google Analytics

"Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (" Google "). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на Вашето ползването на сайта. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този уебсайт (включително и вашия IP адрес), се прехвърля на сървър от Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация, за да оцени Вашето използване на уебсайта, за да състави отчет за дейностите на уебсайта за операторите на уебсайтове и да произведе свързани услуги с използването на уебсайта и използването на Интернет въобще. Също така, Google ще препраща тази информация, ако е необходимо, на трети страни, при условие че това e предвидено в нормативен акт или ако тези трети страни обработват данни от името на Google. Google няма да свързва в никакъв случай вашия IP адрес с останалите данни, съхранявани от Google. Можете да предотвратите инсталирането на "бисквитките" чрез подходяща настройката на Вашия браузър; но Ви обръщаме внимание, че в този случай няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с обработката на Вашите данни от Google по описания по-горе начин и за посочената по-горе цел. " Що се отнася до Google AdSense, рекламна услуга на Google Inc., САЩ ("Google"), която показва реклами (текстови реклами, банери и т.н.) на този уебсайт, браузърът Ви може да запазва "бисквитка", изпратена от Google Inc. или трети страни. Информацията за "бисквитките", съхранявана от Google Inc., или трети страни, се записват, събират и анализират. Освен това, Google AdSense използва за събиране на информация и анализ така наречените "WebBacons" (малки невидими графики), записващи прости действия като посетителски трафик към уебсайта. Информацията, създадена от Cookie и / или WebBacon, относно Вашето ползването на този сайт, се изпраща до сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google използва получената по този начин информация, за да извърши оценка на моделите Ви на използване на рекламите от AdSense. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, ако това е законово разрешено или ако трети лица обработват тези данни от името на Google. Вашият IP адрес не се свързва от Google с други данни, съхранявани от Google. Можете да предотвратите запазването на "бисквитките" на твърдия си диск. За да направите това, ще трябва да изберете настройката на браузъра "Не приемайте бисквитки" (в Internet Explorer отидете на "Extras / Internet Options / Privacy Data / Settings" в Firefox на "Extras / Settings / Data Privacy / ". Повече за поверителността на Google можете да научите от уеб сайта на Google Analytics.

Facebook
Използване на Facebook Social Plugins

Нашият уебсайт използва социални плъгини (social plugins) на социалната мрежа facebook.com, управлявана от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Пало Алто, CA 94304, САЩ ("Facebook"). Приставките се идентифицират с едно от логотата на Facebook (бяло "f" на синя плочка или знак "палец нагоре") или с обявава като "Facebook Plugin". Повече информация за плъгините на Facebook можете да намерите тук: developers.facebook.com/docs/plugins/. Ако посетите уеб страница на нашия сайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието от приставката се предава директно от Facebook във Вашия браузър и след това се интегрира в уебсайта. Това означава, че нямаме никакво влияние върху размера на данните, които Facebook получава, и затова бихме искали да Ви информираме за нашите познания към този момент по този въпрос. Чрез интегрираните плъгини Facebook получава информация, която сте получили от съответната страница на нашия уебсайт. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да свърже посещението Ви с Вашия Facebook акаунт. Ако взаимодействате с плъгините, например като кликнете върху бутона Like (харесвам) или публикувате коментар, съответната информация ще бъде изпратена от браузъра Ви директно на Facebook и ще бъде съхранена там. Дори и да нямате акаунт в Facebook, все още има вероятност Facebook да може да регистрира вашият IP адрес и да го запази. За да научите повече за целта и обхвата на събирането, обработката и използването на данни от Facebook, както и всички ваши релевантни права и наличните настройки за защита на вашата поверителност, моля, посетете www.facebook.com/policy.php. Ако имате профил в Facebook и не искате Facebook да събира данни за Вас чрез нашия уебсайт и да свърже тази информация с други Ваши данни, които сте съхранили във Facebook, трябва да излезете от профила си във Facebook, преди да посетите нашия сайт. Също така можете да блокирате социалните плъгини на Facebook чрез т. Нар. add-ons (добавки), достъпни за Вашия браузър, например "Facebook Blocker".